Numeri 5
Afrikaans PWL
1יהוה het met Moshe gepraat en gesê: 2“Beveel die seuns van Yisra’el om al die melaatses, almal wat ’n uitskeiding het en almal wat deur ’n lyk onrein is, uit die kamp uit weg te stuur. 3Man sowel as vrou moet julle uitstuur; jy moet hulle buitekant die kamp uitstuur sodat hulle nie hul kamp onrein maak waar Ek tussen hulle bly nie.” 4Die seuns van Yisra’el het so gedoen en hulle buitekant die kamp uitgestuur, soos יהוה met Moshe gepraat het, so het die seuns van Yisra’el gedoen.

5יהוה het met Moshe gepraat en gesê: 6“Praat met die seuns van Yisra’el: as ’n man of vrou enige sonde doen, wat die mens doen uit ontrouheid teenoor יהוה en dié persoon is skuldig, 7dan moet hulle hul sonde wat hulle gedoen het, erken en daarmee breek. Hy moet sy oortreding herstel en ’n vyfde deel daarvan bysit en hy moet dit aan dié een gee wat hy te na gekom het, 8maar as die man geen familie het aan wie die skuld teruggegee kan word nie, behoort die skuld wat teruggegee moet word aan יהוה, dus aan die priester, bo en behalwe die ram van toedekking waarmee toedekking vir hom gedoen word. 9Alle offers van al die afgesonderde geskenke van die seuns van Yisra’el wat hulle na die priester bring, sal syne wees. 10Elkeen se afgesonderde geskenke moet syne wees: wat iemand ook al aan die priester gee, sal syne wees.”

11יהוה het met Moshe gepraat en gesê: 12“Praat met die seuns van Yisra’el en sê vir hulle: ‘As iemand se vrou wegdraai en ontrou is teenoor hom 13en ’n man met haar gemeenskap het, maar dit is weggesteek vir die oë van haar man en sy is nie gevang nie en dit is onbekend alhoewel sy haarself onrein gemaak het en daar was geen getuie teen haar en sy nie betrap is in die daad nie, 14as daar ’n gees van jaloersheid oor hom kom sodat hy jaloers word op sy vrou terwyl sy haar onrein gemaak het; of ’n gees van jaloersheid kom oor hom sodat hy jaloers word op sy vrou terwyl sy haarself nie onrein gemaak het nie; 15dan moet die man sy vrou na die priester bring. Hy moet die offer vir haar saambring: ’n tiende van ’n efa garsmeel; hy moet daar geen olie op gooi en geen wierook daar bysit nie, want dit is ’n graanoffer van jaloesie, ’n offer van herinnering wat die skuld onthou.

16Die priester moet haar laat naderkom en haar voor die Teenwoordigheid van יהוה laat staan. 17Die priester moet afgesonderde water in ’n erdepot vat en van die stof wat op die vloer van die tabernakel is, in die water gooi. 18Die priester moet die vrou voor die Teenwoordigheid van יהוה laat staan, die vrou se hare laat los hang en die herinneringsoffer op haar hande sit. Dit is ’n graanoffer van jaloesie. In die hand van die priester sal dit bitter water wees, wat ’n vloek bring. 19Die priester moet haar onder eed plaas en aan die vrou sê: ‘As geen man by jou gelê het en jy nie afgedraai het na onreinheid terwyl jy onder jou man se outoriteit was nie, wees dan vry van hierdie bitter water wat ’n vloek bring, 20maar as jy terwyl jy onder jou man se outoriteit was, afgedraai en jou onrein gemaak het deurdat ’n man, behalwe jou eie man, by jou gelê het;’ 21[dan moet die priester die vrou laat sweer onder die eed van vervloeking en die priester moet aan die vrou sê:] ‘יהוה maak jou tot ’n vervloeking en ’n vloek onder jou volk, deurdat יהוה jou heup laat inval en jou buik laat opswel 22en hierdie water wat die vloek bring, sal in jou maag ingaan en jou buik laat opswel en jou heup laat inval.’ Dan moet die vrou sê: ‘Dit is waar, dit is waar!’

23Die priester moet dan hierdie vervloekinge op ’n boekrol skryf en dit in die bitter water afwas 24en hy moet die vrou die bitter water wat die vloek bring laat drink sodat die water wat die vloek bring, in haar kan ingaan en bitter word. 25Die priester moet die graanoffer van jaloesie uit die hand van die vrou vat en die graanoffer voor die Teenwoordigheid van יהוה waai en dit na die altaar toe bring. 26Die priester moet ook van die graanoffer ’n handvol, as die deel van herdenking, vat en dit op die altaar in rook laat opgaan en daarna moet hy die vrou die water laat drink. 27Wanneer hy haar die water laat drink het, dan sal dit wees dat as sy haar onrein gemaak het en ontrou was teenoor haar man, die water wat die vloek bring, in haar sal ingaan en bitter word en haar buik sal opswel en haar heup inval en die vrou sal onder haar volk ’n vervloeking wees, 28maar as die vrou haar nie onrein gemaak het nie, maar rein is, sal sy vry wees en kinders kry.’

29Dit is die wet oor jaloesie: as ’n vrou afdraai terwyl sy onder haar man se outoriteit is en haarself onrein maak, 30of as die gees van jaloesie oor ’n man kom en hy op sy vrou jaloers word, dan moet hy die vrou voor die Teenwoordigheid van יהוה laat staan en die priester moet met haar handel volgens hierdie hele wet. 31Die man sal vry wees van skuld, maar dié vrou sal haar skuld dra.”

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Numbers 4
Top of Page
Top of Page