Jeremia 50
Afrikaans PWL
1Die woord wat יהוה gepraat het aangaande Bavel, die land van die Kasdeërs, deur Yirmeyahu, die profeet:

2“Verklaar en verkondig onder die nasies, verkondig dit en lig ’n banier op. Moet dit nie wegsteek nie, maar sê: ‘Bavel is ingeneem, Bel is tot skande gemaak, M’rodakh is stukkend, haar beelde staan beskaamd, haar afgode is stukkend,’

3want ’n nasie het teen haar aangekom van die noorde af; dit sal haar land ’n voorwerp van verskrikking maak en daar sal geen inwoner in wees nie; beide mens en dier het weggeloop, hulle het weggegaan!

4In daardie dae en in daardie tyd,” verklaar יהוה, “sal die seuns van Yisra’el kom, hulle en ook die seuns van Y’hudah; hulle sal al huilende gaan en dit sal יהוה, hulle God, wees waarna hulle sal soek. 5Hulle sal vir die pad na Tziyon vra met hulle gesigte daarheen gedraai; hulle sal kom sodat hulle hul aan יהוה kan verbind in ’n ewige verbond wat nie vergeet sal word nie.

6My volk het verlore skape geword; hulle herders het hulle laat dwaal, hulle laat wegdraai op die berge; hulle het gegaan van berg na heuwel en hulle het hul rusplek vergeet.

7Almal wat op hulle afgekom het, het hulle verteer en hulle teëstanders het gesê: ‘Ons is nie skuldig nie, aangesien hulle gesondig het teen יהוה, die Woning van Onpartydige opregtheid, יהוה die Aktiewe Verwagting van hulle vaders.’

8Vlug vanuit die middel van Bavel en gaan uit die land van die Kasdeërs uit; wees soos bokramme aan die hoof van die trop,

9want let op, Ek gaan ’n menigte van groot nasies uit die land van die noorde opwek en teen Bavel bring en hulle sal hul gevegslyn opstel teen haar; daarvandaan sal sy gevange geneem word; hulle pyle sal wees soos dié van ’n deskundige soldaat wat nie met leë hande terugkom nie.

10Die land van die Kasdeërs sal geplunder word; almal wat hom plunder sal genoeg hê,” verklaar יהוה.

11“Omdat julle bly is, omdat julle verheug is, julle plunderaars van My erfenis, omdat jy rond huppel soos ’n vers wat graan dors en julle runnik soos hingste,

12sal julle moeder grootliks beskaamd wees; sy wat geboorte aan julle gegee het, sal verneder word. Let op, die laaste van die nasies sal ’n wildernis, ’n verskroeide land en ’n woestyn wees.

13Weens die verontwaardiging van יהוה sal dit nie bewoon word nie, maar geheel en al ’n verlatenheid wees; elkeen wat by Bavel verbygaan, sal verskrik wees en spot as gevolg van al haar wonde.

14Trek julle gevegslyne op teen Bavel aan elke kant, almal van julle wat die boog span! Skiet op haar, moenie spaarsamig wees met die pyle nie, want sy het teen יהוה gesondig.

15Lig jou gevegskreet aan elke kant teen haar op. Sy het haarself oorgegee, haar pilare het geval, haar mure is afgebreek, want dit is die wraak van יהוה; wreek julle op haar, soos sy aan ander gedoen het, doen so aan haar!

16Sny die saaier af van Bavel en die een wat die sekel swaai in die oestyd; van voor die swaard van die onderdrukker sal elkeen na sy eie volk draai en elkeen na sy eie land vlug!

17Yisra’el is ’n verstrooide trop, die leeus het hulle weggedryf. Die eerste een wat hom verslind het, was die koning van Ashur en nou die laaste een wat sy bene gebreek het, was N’vukhadnetzar, koning van Bavel;” 18daarom, so sê יהוה-Tzva’ot, die God van Yisra’el: “Let op, Ek gaan die koning van Bavel en sy land straf, net soos Ek die koning van Ashur gestraf het. 19Ek sal Yisra’el terugbring na sy weiveld en hy sal wei op Karmel en Bashan en sy begeerte sal op die hoogland van Efrayim en Gil’ad bevredig word. 20In daardie dae en in daardie tyd,” verklaar יהוה, “sal die oortredinge van Yisra’el gesoek word, maar dit sal niks wees nie en na die sondes van Y’hudah, maar hulle sal nie gevind word nie, want Ek sal hulle wat Ek laat oorbly vryspreek.

21Gaan op teen die land van Meratayim en teen die inwoners van P’kod! Slaan dood en vernietig hulle volkome,” verklaar יהוה, “en doen volgens alles wat Ek jou beveel het.

22Die geraas van oorlog en ’n groot vernietiging is in die land.

23Hoe is die hamer van die hele aarde afgesny en gebreek! Hoe het Bavel ’n voorwerp van verskrikking onder die nasies geword!

24Ek het vir jou ’n strik gespan en jy is ook gevang, o Bavel, sonder dat jy daarvan bewus was; jy is gevind en ook gegryp omdat jy in stryd was teen יהוה.

25יהוה het sy arsenaal oopgemaak en die wapens van Sy verontwaardiging uitgebring, want dit is ’n werk van יהוה, God van die leërmagte, in die land van die Kasdeërs.

26Kom na haar vanaf die verste grens; maak oop haar skure, stapel haar op soos hope en vernietig haar volkome! Laat niks vir haar oorbly nie.

27Maak al haar jong stiere met die swaard dood; laat hulle afgaan na die slagting! Wee hulle, want hulle dag het gekom, die tyd van hulle straf.

28Daar is ’n klank van voortvlugtendes en vlugtelinge vanaf die land van Bavel, om in Tziyon die wraak van יהוה, ons God, te verklaar, wraak vir Sy tempel.

29Roep baie op teen Bavel, almal wat die boog buig; slaan laer op aan elke kant teen haar, laat daar geen ontvlugting wees nie! Vergeld haar volgens haar werke, volgens alles wat sy gedoen het, doen dit ook aan haar, want sy het arrogant geraak teen יהוה, teen die Afgesonderde Een van Yisra’el;

30daarom sal haar jongmanne in haar strate val en al haar krygsmanne sal in dié dag stil gemaak word,” verklaar יהוה.

31“Let op, Ek is teen jou, o arrogante een,” verklaar יהוה, God van die leërmagte, “want jou dag het gekom, die tyd wat Ek jou sal straf.

32Die arrogante een sal struikel en val, met niemand om hom op te tel nie en Ek sal sy stede aan die brand steek en dit sal sy hele omgewing verteer.”

33So sê יהוה-Tzva’ot: “Die seuns van Yisra’el en die seuns van Y’hudah is onderdruk en almal wat hulle gevange geneem het, hou hulle vas, hulle het geweier om hulle te laat gaan.”

34Hulle Loskoper is sterk, יהוה-Tzva’ot is Sy Naam; Hy sal hulle saak kragtig verdedig sodat Hy rus aan die aarde sal gee, maar onrus aan die inwoners van Bavel.

35“’n Swaard teen die Kasdeërs,” verklaar יהוה “en teen die inwoners van Bavel en teen haar amptenare en teen haar wyse manne!

36’n Swaard teen die priesters van geestesopenbaring en hulle sal dwase word! ’n Swaard teen haar magtige manne en hulle sal verbrysel word!

37’n Swaard teen haar perde en haar strydwaens en teen al die vreemdelinge wat in haar midde is en hulle sal lafaards word! ’n Swaard teen haar skatte en hulle sal geplunder word!

38’n Droogte oor haar waters en hulle sal opgedroog word, want dit is ’n land van afgode en hulle is gek oor vreesaanjaende afgode;

39daarom sal daar woestyngediertes bly saam met jakkalse; daar sal ook volstruise in bly en dit sal nooit weer bewoon of in oorgebly word nie, van geslag tot geslag,

40soos toe God S’dom en `Amorra met hulle bure omvergewerp het,” verklaar יהוה, “geen mens sal daar leef nie en geen seun van ’n mens daarin bly nie.

41Let op, ’n volk kom uit die noorde en ’n groot nasie en magtige konings sal opgewek word uit die afgeleë dele van die aarde.

42Hulle gryp hulle boog en spies; hulle is wreed en het geen genade nie. Hulle stemme dreun soos die see en hulle ry op perde, gewapend soos ’n man vir die oorlog; teen jou, o dogter van Bavel!

43Die koning van Bavel het die rapport oor hulle gehoor en sy hande hang slap; benoudheid het hom aangegryp, angs soos van ’n vrou wat geboorte gee.

44Let op, een sal soos ’n leeu uit die ruigtes van die Yarden opkom teen die standhoudend natgemaakte weiding, want in ’n oomblik sal Ek hom daarvan laat weghardloop en wie ook al gekies is, sal Ek daaroor aanstel, want wie is soos Ek en wie sal My dagvaar; wie is dan die herder wat teen My kan staan?” 45Hoor en luister daarom na die plan van יהוה wat Hy teen Bavel beplan het en Sy doelwitte wat Hy bedoel het teen die land van die Kasdeërs: waarlik, hulle sal die kleinstes van die kudde wegsleep; sekerlik sal Hy hulle weiveld ’n woesteny maak as gevolg van hulle. 46Met die uitroep: “Bavel is ingeneem” word die aarde geskud en ’n uitroep word onder die nasies gehoor.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Jeremiah 49
Top of Page
Top of Page