Yirmeyahu 49
Afrikaans PWL
1Aangaande die seuns van `Ammon: so sê יהוה: “Het Yisra’el geen seuns nie? Of het hy geen erfgenaam nie? Waarom het Malkam dan besit geneem van Gad en het sy mense in sy stede gaan bly?Yes 11:14

2Let daarom op,” verklaar יהוה, “daar kom dae dat Ek ’n ramshoringgeskal van oorlog sal laat hoor teen Rabbah van die seuns van `Ammon en dit sal ’n verlate puinhoop word en haar dorpe sal aan die brand gesteek word; dan sal Yisra’el besit neem van sy besitters,” sê יהוה.

3“Huil, o Heshbon, want Ai is vernietig; roep uit, o dogters van Rabbah! Omgord julle met rouklere, weeklaag en haas jou heen en weer binne die mure, want Malkam sal in ballingskap gaan, saam met sy priesters en sy prinse.

4Hoekom roem jy op jou valleie en jou breë vlaktes, o afvallige dogter, wat in haar skatte vertrou en sê: ‘Wie sal teen my kom?’

5Let op, Ek gaan angs oor jou bring,” verklaar יהוה, God van die leërmagte; “van reg rondom jou en elkeen van julle sal reguit vorentoe uitgedryf word, met niemand om die vlugtelinge bymekaar te maak nie;

6daarna sal Ek egter die welsyn van die seuns van `Ammon herstel,” verklaar יהוה.

7Aangaande Edom: so sê יהוה-Tzva’ot: “Is daar geen wysheid meer in Teman nie? Ontbreek goeie raad by die verstandiges? Is hulle wysheid vervalle?

8Vlug, draai terug, skuil in die dieptes, o inwoners van D’dan, want Ek sal die rampe van `Esav oor hom bring, op die tyd dat Ek hom straf.`Ov 1:5; Yeg 25:12-14

9As druiwesnyers na jou toe kom, sal hulle nie ’n na-oes laat oorbly nie? As diewe in die nag kom, sal hulle net vernietig totdat hulle genoeg gehad het?

10Ek het `Esav egter kaal afgestroop, Ek het sy skuilplekke oopgemaak sodat hy hom nie kan wegsteek nie; sy nageslag is verwoes saam met sy familie en sy bure en hy is nie meer nie.1 Tim 5:5

11Laat jou wese agterbly, Ék sal hulle aan die lewe hou en laat jou weduwees in My vertrou,”

12want so sê יהוה: “Let op, hulle wat nie veroordeel is om die beker te drink nie, sal dit sekerlik drink en is jy die een wat heeltemal vrygeskeld moet word? Jy sal nie vrygeskeld word nie, maar jy sal dit sekerlik drink, 13want Ek het by Myself gesweer,” verklaar יהוה, “dat Botzrah ’n voorwerp van verskrikking, van verwyt, ’n verwoesting en ’n vervloeking sal word en al sy stede sal ewige puinhope wees.”

14Ek het ’n boodskap van יהוה gehoor en ’n afvaardiging word onder die nasies gestuur om te sê: “Maak julleself bymekaar, kom teen haar aan en staan op vir die geveg,

15want let op, Ek het jou klein gemaak onder die nasies, verag onder die mense.`Ov 1:3

16Wat jou verskrikking betref, die arrogansie van jou verstand, wil en emosie het jou bedrieg, o jy wat woon in die rotsskeure, wat die top van die heuwel beset! Al maak jy jou nes so hoog soos die arend s’n, sal Ek jou daarvandaan afbring,” verklaar יהוה.

17“Edom sal ’n voorwerp van verskrikking word; elkeen wat by hom verbygaan, sal geskok wees en spot met al sy wonde. 18Soos die omverwerping van S’dom en `Amorra, saam met hulle bure,” sê יהוה, “sal niemand daar bly en geen seun van ’n mens daarin oorbly nie. 19Let op, een sal soos ’n leeu uit die ruigtes van die Yarden opkom teen die standhoudend natgemaakte weiding, want in ’n oomblik sal Ek hom daarvan laat weghardloop en wie ook al gekies is, sal Ek daaroor aanstel, want wie is soos Ek en wie sal My dagvaar; wie is dan die herder wat teen My kan staan?”

20Hoor en luister daarom na die plan van יהוה wat Hy teen Edom beplan het en Sy doelwitte wat Hy bedoel het teen die inwoners van Teman: waarlik, hulle sal die kleinstes van die kudde wegsleep; sekerlik sal Hy hulle weiveld ’n woesteny maak as gevolg van hulle. 21Die aarde het geskud van die geluid van hulle val. Daar is ’n uitroep! Die klank daarvan word by die Sufsee gehoor. 22Let op, Hy sal opstyg en sweef soos ’n arend en Sy vlerke teen Botzrah uitsprei en die binneste van die magtige manne van Edom sal op dié dag wees soos die binneste van ’n vrou in kraam.

23Aangaande Dammesek: “Hamat en Arpad word tot skande gemaak, want hulle het slegte nuus gehoor; hulle is mismoedig. Daar is benoudheid by die see, dit kan nie gekalmeer word nie.

24Dammesek het hulpeloos geword, sy het omgedraai om te vlug en paniek het haar aangegryp; benoudheid en steekpyne het haar aangegryp soos ’n vrou wat geboorte gee.

25Hoe is die stad van lofprysing nie verlaat nie, die dorp van My vreugde!

26Haar jongmanne sal daarom val in haar strate en al die krygsmanne sal in daardie dag stil gemaak word,” verklaar יהוה-Tzva’ot.

27“Ek sal die muur van Dammesek aan die brand steek en dit sal die versterkte torings van Ben-Hadad verteer.”

28Aangaande Kedar en die koninkryke van Hatzor wat N’vukhadnetzar, koning van Bavel, verslaan het: so sê יהוה: “Staan op, gaan op teen Kedar en wis die manne van die Ooste uit.

29Hulle sal hulle tente en kleinvee wegvat; hulle sal vir hulleself hul tentdoeke, al hulle besittings en hulle kamele wegdra en hulle sal uitroep na mekaar: ‘Verskrikking aan elke kant!’

30Hardloop weg, vlug! Skuil in die dieptes, o inwoners van Hatzor,” verklaar יהוה; “want N’vukhadnetzar, koning van Bavel, het ’n plan teen julle gemaak en ’n komplot teen julle uitgewerk.

31Staan op, gaan op teen ’n nasie wat ontspanne is, wat veilig bly,” verklaar יהוה, “dit het geen poorte of grendels nie; hulle bly alleen.

32Hulle kamele sal plunder word en hulle menigte beeste ’n buit en Ek sal hulle verstrooi na al die windstreke, die wat hulle hare aan die rand afskeer en Ek sal van alle kante af hulle rampe bring,” verklaar יהוה.

33“Hatzor sal ’n lêplek van jakkalse word, ’n verlatenheid vir ewig; niemand sal daar bly nie en geen seun van ’n mens sal ook daarin oorbly nie.”

34Dit wat as die woord van יהוה tot Yirmeyahu, die profeet, gekom het aangaande `Eilam, aan die begin van die regering van Tzidkiyahu, koning van Y’hudah en gesê het:

35“So sê יהוה-Tzva’ot: ‘Let op, Ek gaan die boog van `Eilam verbreek, die keur van hulle mag.

36Ek sal die vier winde uit die vier hoeke van die hemel oor `Eilam bring en sal hulle na al hierdie windstreke verstrooi en daar sal geen nasie wees waarheen die uitgeworpenes van `Eilam nie sal gaan nie.

37So sal Ek `Eilam stukkend slaan voor hulle vyande en voor dié wat hulle lewe soek en Ek sal ’n katastrofe oor hulle bring, die erns van My woede,’ verklaar יהוה; ‘en Ek sal die swaard agter hulle aanstuur totdat Ek hulle verteer het.

38Dan sal Ek My troon in `Eilam vestig en koning en prinse daaruit vernietig,’ verklaar יהוה,

39‘maar dit sal gebeur in die laaste dae dat Ek die welstand van `Eilam sal herstel,’” verklaar יהוה.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse Vertaling (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Jeremiah 48
Top of Page
Top of Page