Eksodus 25
Afrikaans PWL
1יהוה het met Moshe gepraat en gesê: 2“Praat met die seuns van Yisra’el dat hulle aan My ’n bydrae moet bring; vanaf elkeen wat met ’n gewillige hart gee, moet julle My offer ontvang. 3Dit is die bydrae wat julle van hulle af moet vat: goud, silwer en koper; 4blou, pers en bloedrooi stowwe, wit geweefde linne en bokhaar; 5rooigekleurde ramsvelle, dugongvelle en akasiahout; 6olie vir beligting, speserye vir die salfolie en vir die aromatiese reukwerk; 7oniksstene en stene om in te lê vir die skouerstuk en die borsplaat. 8Hulle moet ook vir My ’n afgesonderde plek maak sodat Ek tussen hulle kan bly. 9Volgens alles wat Ek jou gaan wys; die bloudrukplan van die tabernakel en die bloudrukplan van alles wat daarby hoort; presies so moet julle dit maak.

10Hulle moet ’n ark van akasiahout maak. Sy lengte moet twee en ’n half el, sy breedte een en ’n half el en sy hoogte een en ’n half el wees. 11Jy moet dit oortrek met suiwer goud, van binne en van buite moet jy dit oortrek en jy moet ’n goue rand rondom bo-op maak. 12Jy moet vier ringe van goud daarvoor giet en dit aan sy vier voete vassit, twee ringe moet aan die een kant en twee ringe aan die ander kant wees. 13Maak pale van akasiahout, trek dit oor met goud 14en steek die pale in die ringe aan weerskante van die ark om die ark daarmee te dra. 15Die pale moet in die ringe van die ark bly; hulle mag nie daar uitgehaal word nie. 16Jy moet die Getuienis, wat Ek vir jou gee, in die ark sit.

17Maak ook ’n toedekking van suiwer goud. Sy lengte moet twee en ’n half el en sy breedte een en ’n half el wees. 18Maak ook twee gérubs van goud. Van gietwerk moet jy hulle maak, aan die twee ente van die toedekking. 19Maak een gerub aan die een ent en een gerub aan die ander ent. Uit een stuk met die toedekking, moet julle die gérubs aan die twee ente maak. 20Die gérubs moet hulle vlerke boontoe uitsprei en die toedekking met hulle vlerke bedek en hulle gesigte moet na mekaar toe wees; die gesigte van die gérubs moet op die toedekking gerig wees. 21Jy moet die toedekking bo-op die ark sit, maar in die ark moet jy die Getuienis sit wat Ek vir jou sal gee. 22Daar sal Ek met jou ontmoet en van bo die toedekking af, van tussen die twee gérubs wat op die ark van die Getuienis is, met jou praat en alles sê wat Ek jou sal beveel aangaande die seuns van Yisra’el.

23Jy moet ook ’n tafel van akasiahout maak. Sy lengte moet twee el, sy breedte ’n el en sy hoogte een en ’n half el wees. 24Trek dit oor met suiwer goud en maak rondom ’n goue rand daarvoor. 25Maak ook daarvoor ’n rand van ’n handbreedte rondom en maak ’n goue vorm vir die rand rondom. 26Maak vier goue ringe vir dit en sit die ringe vas aan die vier hoeke by die vier pote. 27Die ringe moet naby die rand wees as houers vir die pale om die tafel mee te dra. 28Jy moet die pale maak van akasiahout en dit oortrek met goud sodat die tafel daarmee gedra kan word. 29Jy moet ook sy borde, sy panne en sy kruike maak en sy bekers waarmee gegooi moet word; van suiwer goud moet jy dit maak. 30Jy moet voortdurend die brood van die Teenwoordigheid op die tafel voor My neersit.

31Jy moet ook ’n lampstaander maak van suiwer goud. Die lampstaander moet van slaanwerk wees. Sy skag, sy arms, sy bakkies, sy knoppe en sy blomme moet uit een stuk wees. 32Ses arms moet uit die sykante uitgaan: drie arms van die lampstaander uit die een kant en drie arms van die lampstaander uit die ander kant. 33Drie bakkies, soos amandelbloeisels gevorm, moet aan die een arm gemaak word, met ’n knop en ’n blom en drie bakkies wat soos amandelbloeisels gevorm is aan die ander arm, met ’n knop en ’n blom; so moet dit wees aan die ses arms wat uit die lampstaander uitgaan. 34Aan die lampstaander self moet vier bakkies wees wat gevorm is soos amandelbloeisels, met knoppe en blomme: 35daar moet ’n knop wees onder die eerste paar arms en ’n knop onder die tweede paar arms en ’n knop onder die derde paar arms wat daaruit uitgaan; volgens die ses arms wat uit die lampstaander uitgaan. 36Hulle knoppe en hulle arms moet uit een stuk wees; alles saam moet een stuk slaanwerk van suiwer goud wees. 37Jy moet ook sewe lampe daarvoor maak en hulle moet sy lampe so rangskik sodat dit lig gee aan die voorkant. 38Hulle snuiters en bakkies moet van suiwer goud wees. 39Dit moet van ’n talent suiwer goud gemaak word; met al hierdie bybehore. 40Sien toe dat jy dit maak volgens die model daarvan wat vir jou op die berg gewys word.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Exodus 24
Top of Page
Top of Page