Handelinge 4
Afrikaans PWL
1Terwyl hulle hierdie woorde vir die mense gesê het, het die priesters, die Sadduseërs en die tempelleiers teen hulle opgestaan; 2woedend omdat hulle die mense leer en verkondig dat Die Gesalfde Een opgestaan het uit die dood. 3Hulle het hulle hande aan hulle geslaan en hulle gehou tot die volgende dag toe, want dit was al aand. 4Baie van die wat die boodskap gehoor het, het vertrou en die getal mans was omtrent vyf duisend.

5Die volgende dag kom hulle leiers, oudstes en leraars van die wet bymekaar, 6asook Hanan, die hoofpriester, Kayafa, Yoganan, Alexandros en die wat van die families van die leierpriesters was 7en toe hulle hul tussen hulle laat staan het, vra hulle vir hul: “Deur watter krag of in wie se outoriteit en karakter (naam) doen julle dit?” 8Toe antwoord Shim’on Kefa, vol van die Gees van Afsondering, hulle: “Leiers van die volk en oudstes van die huis van Yisra’el, luister: 9as ons vandag geoordeel word deur julle oor ’n goeie daad aan ’n siek man, waardeur hy gesond geword het, 10laat dit bekend wees aan julle almal en aan al die mense van Yisra’el dat deur die Outoriteit en Karakter (Naam) van Yeshua, Die Gesalfde Een, van Natzeret; Hy wat julle gekruisig het; Hy wat God uit die dood laat opstaan het; deur Hom staan hierdie man gesond voor julle. 11Hy is die Steen wat deur julle, die bouers, verwerp is en Hy is die hoof Hoeksteen. 12Die verlossing is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander outoriteit en karakter (naam) onder die hemel wat vir die mens gegee is, waardeur dit moontlik is om te lewe nie.”

13Toe hulle die redenasie sien wat Kefa en Yoganan het en dat hulle dit openlik verkondig en hulle verstaan dat hulle ongeleerde manne was wat nie die boekrolle bestudeer het nie, was hulle verwonderd en het hulle herken dat hulle saam met Yeshua geleef het, 14maar omdat hulle die man wat kreupel was en genees is, by hulle sien staan, kon hulle niks daarteen sê nie. 15Toe beveel hulle dat hulle buite die vergadering gevat word en sê vir mekaar: 16“Wat moet ons met hierdie manne doen, want let op, dit is duidelik vir al die inwoners van Yerushalayim dat daar ’n openlike wonderwerk deur hulle gebeur het; ons kan dit nie ontken nie, 17maar dat dit nie nog meer onder die mense versprei word nie, laat ons hulle dreig om nie meer in hierdie Outoriteit en Karakter (Naam) met enige mens te praat nie.” 18Hulle het hulle geroep en hulle bevel gegee om glad nie weer in die Karakter en Outoriteit (Naam) van Yeshua te praat of te leer nie. 19Shim’on Kefa en Yoganan antwoord hulle en sê: “Of dit reg is voor God om júlle meer gehoorsaam te wees as vir God, moet julle self oordeel, 20want vir ons is dit onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie.” 21Hulle het hul gedreig en vrygelaat, aangesien hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie, want al die mense het God geprys oor wat gebeur het, 22want die man met wie hierdie wonderteken van genesing gebeur het, was meer as veertig jaar oud.

23Nadat hulle vrygelaat is, het hulle na hul broers gegaan en alles vertel wat die priesters en die oudstes vir hulle gesê het. 24Toe hulle dit hoor, het hulle in een gesindheid hulle stemme tot God opgelig en gesê: “יהוה, U is God wat die hemel, die aarde, die see en alles wat daarin is, gemaak het,

25wat deur die Gees van Afsondering in die mond van U seun Dawid gesê het: ‘Waarom is die nasies verwoed en beplan die mense dit wat leeg is?

26Die konings van die aarde het opgestaan en die leiers het as een vergader teen יהוה en teen Sy Gesalfde,’

27want Herodes en Pontios Pilatos, saam met nasies en die mense van Yisra’el het waarlik in hierdie stad vergader teen U afgesonderde Seun Yeshua, wat U gesalf het 28om alles te doen wat U hand en U doel vooruit bepaal het om te gebeur. 29Ook nou, יהוה, let op na hulle dreigemente en gee aan U diensknegte om openlik U boodskap te verkondig, 30deurdat U U hand uitsteek om genesing, wonderwerke en tekens deur die Outoriteit en Karakter van U Afgesonderde Seun, Yeshua, te gee.” 31Terwyl hulle bid en ernstig smeek, is die plek geskud waar hulle saam was en hulle is elkeen volgemaak met die Gees van Afsondering en het die boodskap van God openlik verkondig.

32Die groot groep mense wat vertrou het, was een van gedagte, wil, emosie en van gees en nie een het sy besittings vir homself toegeeïen nie, maar almal het alles met mekaar gedeel. 33Met groot wonderwerkende krag het die afgevaardigdes aangehou getuig van die opstanding van Yeshua, Die Gesalfde Een en groot guns was oor hulle almal. 34Niemand van hulle was behoeftig nie, want almal wat grond of huise besit het, het dit verkoop en die opbrengs van wat verkoop is, gebring 35en aan die voete van die afgevaardigdes neergesit en dit is uitgedeel aan elkeen, volgens wat hy nodig gehad het.

36So het ook Yosef, wie se bynaam onder die afgevaardigdes Bar-Nabba was, wat beteken seun van vertroosting, ’n Leviet van geboorte, vanaf Kupros, 37’n stuk grond gehad en dit verkoop en die geld gebring en aan die voete van die afgevaardigdes neergesit.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Acts 3
Top of Page
Top of Page