2 Sh'mu'el 21
Afrikaans PWL
1In die dae van Dawid was daar ’n hongersnood vir drie jaar lank; jaar ná jaar het Dawid die Teenwoordigheid van יהוה gesoek en יהוה het gesê: “Dit is vir Sha’ul en sy bebloede huis omdat hy die Giv’oniete doodgemaak het.”Y’ho 9 2Die koning het die Giv’oniete geroep en met hulle gepraat. Die Giv’oniete was nie van die seuns van Yisra’el nie, maar van die oorblyfsel van die Emoriete en die seuns van Yisra’el het ’n verbond met hulle gesluit, maar Sha’ul het probeer om hulle dood te maak in sy ywer vir die seuns van Yisra’el en Y’hudah. 3So het Dawid aan die Giv’oniete gesê: “Wat moet ek vir julle doen en waarmee moet ek toedekking doen dat julle die erfenis van יהוה kan seën?” 4Toe sê die Giv’oniete vir hom: “Dit is nie silwer en goud wat die huis van Sha’ul ons skuld nie en dit is ook nie ons begeerte om enige iemand in Yisra’el dood te maak nie.” Hy sê: “Ek sal vir julle doen wat julle ook al sê?” 5Hulle sê toe vir die koning: “Die man wat ons verteer het en beplan het om ons uit te wis binne enige grense van Yisra’el, 6laat sewe manne van sy seuns aan ons gegee word en ons sal hulle voor יהוה hang in Giv’ah van Sha’ul, die gekose van יהוה!” Die koning het gesê: “Ek sal gee.”

7Die koning het egter vir M’fivoshet, die seun van Y’honatan, die seun van Sha’ul, gespaar vanweë die eed van יהוה wat tussen hulle was, tussen Dawid en Y’honatan, die seun van Sha’ul. 8Die koning vat toe die twee seuns van Ritzpah, die dogter van Ayah, Armoni en M’fivoshet, wat vir Sha’ul gebore is en die vyf seuns van Merav, die dogter van Sha’ul, wat vir Adri’el, die seun van Barzillai, die Megolatiet, gebore is 9en hy het hulle oorgegee in die hand van die Giv’oniete en hulle het hul opgehang in die berg voor die Teenwoordigheid van יהוה sodat al sewe saam geval het en hulle is gedood tydens die eerste dae van die oes, in die eerste dae van die gars oes.

10Ritzpah, die dogter van Ayah, het ’n sak gevat en dit vir haarself uitgesprei op die rots, van die begin van die oes af totdat daar water uit die hemel daarop gereën het en sy het nie die voëls van die hemel oordag en ook nie die diere van die veld in die nag toegelaat om op hulle te sit nie. 11Toe aan Dawid vertel is wat Ritzpah, die dogter van Ayah, die byvrou van Sha’ul, gedoen het, 12het Dawid gegaan en die bene van Sha’ul en die bene van sy seun Y’honatan van die manne van Javesh-Gil’ad gaan haal, wat dit van die oop plein van Beit-Shan gesteel het, waar die F’lishtyne hulle opgehang het op die dag toe die F’lishtyne Sha’ul op Gilboa verslaan het. 13Hy het die bene van Sha’ul en die bene van sy seun Y’honatan daarvandaan gebring en hulle het die bene van dié wat opgehang is, bymekaargemaak. 14Hulle het die bene van Sha’ul en sy seun Y’honatan in die land van Binyamin, in Tzela, in die graf van sy vader Kish begrawe; so het hulle alles gedoen wat die koning beveel het en daarna is God deur gebed beweeg vir die land.

15Toe die F’lishtyne weer in oorlog was met Yisra’el, het Dawid afgegaan en sy diensknegte saam met hom en terwyl hulle teen die F’lishtyne geveg het, het Dawid moeg geword. 16Toe het Yishbi-B’nov, wat onder die nageslag van die reuse was, wie se spies se gewig drie honderd sikkels koper in gewig was en omgord was met ’n nuwe swaard, gedink om Dawid dood te maak, 17maar Avishai, die seun van Tz’ruyah, het hom gehelp en die F’lishtyn verslaan en hom doodgemaak. Toe het die manne van Dawid tot hom gesweer en gesê: “U sal nie weer saam met ons uitgaan na die geveg nie sodat u nie die lamp van Yisra’el uitblus nie.”

18Dit het gebeur na hierdie dat daar weer oorlog was met die F’lishtyne in Gov. Toe het Sibkhai, die Hushatiet, vir Saf, wat onder die nageslag van die reuse was, verslaan. 19Daar was weer oorlog met die F’lishtyne in Gov en Elganan, die seun van Ya’arei-Orgim, uit Beit-Legem, het Golyat, die Gittiet, wie se spiessteel soos ’n wewersbalk was, verslaan. 20Daar was weer oorlog in Gat; waar daar ’n baie groot man was, wat ses vingers aan elke hand en ses tone aan elke voet, vier en twintig in getal, gehad het en ook hy is vir die reuse gebore. 21Toe hy Yisra’el geminag het, het Y’honatan, die seun van Shim’ah, die broer van Dawid, hom verslaan. 22Hierdie vier is gebore vir die reuse in Gat en hulle het geval deur die hand van Dawid en deur die hand van sy diensknegte.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse Vertaling (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
2 Samuel 20
Top of Page
Top of Page