2 Kronieke 18
Afrikaans PWL
1Toe Y’hoshafat rykdom en eer in oorvloed gehad het, het hy ’n ooreenkoms met Ag’av aangegaan. 2Na twee jaar het hy afgegaan na Ag’av, in Shomron en Ag’av het vir hom en die manskappe wat by hom was, skape en beeste in oorvloed geslag en hom aanbeveel om na Ramot-Gil’ad te gaan. 3Ag’av, koning van Yisra’el, het vir Y’hoshafat, koning van Y’hudah gesê: “Sal u met my saam na Ramot-Gil’ad gaan?” Hy antwoord hom: “Ek sal gaan soos u gaan en my volk is soos u volk en my perde soos u perde; ons sal saam met u oorlog gaan maak.”

4Y’hoshafat het vir die koning van Yisra’el gesê: “Raadpleeg eers die woord van יהוה vandag;” 5daarom het die koning van Yisra’el van die profete bymekaargebring, vier honderd man en vir hulle gesê: “Sal ons teen Ramot-Gil’ad optrek om te veg of sal ek dit laat verbygaan?” Hulle antwoord: “ Gaan op, want יהוהsal u vyande in u hand gee.” 6Y’hoshafat sê egter: “Is hier nie nog ’n ware profeet van יהוה dat ons hom kan raadpleeg nie?” 7Die koning van Yisra’el antwoord Y’hoshafat: “Daar is nog een man deur wie ons יהוה kan raadpleeg, maar ek haat hom, want hy profeteer nooit goed oor my nie, maar altyd kwaad. Sy naam is Mikhay’hu, die seun van Yimlah.” Y’hoshafat het gesê: “Laat die koning nie so praat nie!”

8Die koning van Yisra’el het een van die amptenare geroep en gesê: “Bring gou vir Mikhay’hu, die seun van Yimlah.” 9Die koning van Yisra’el en Y’hoshafat, die koning van Y’hudah, het elkeen op sy troon gesit, aangetrek in koninklike klere en hulle het by die ingang van die poort van Shomron gesit en al die vals profete het voor hulle geprofeteer. 10Tzidkiyah, die seun van ’n Kena’anitiese vrou, het vir homself ysterhorings gemaak en gesê: “So sê יהוה: “Hiermee sal u die Arameërs deurboor totdat hulle afgesny en vernietig is.” 11So het al die profete geprofeteer en gesê: “Gaan op na Ramot-Gil’ad en triomfeer, want יהוה sal u vyande in u hand gee, o koning.

12Die boodskapper wat gegaan het om Mikhay’hu te roep, het met hom gepraat en gesê: “Let op, die woorde van die profete het uit een mond goed verklaar vir die koning, laat jou woord dus nou aangenaam wees, soos een van hulle en profeteer ook goed.” 13Mikhay’hu het gesê: “So waar as יהוה-God leef, wat my God in my verstand, wil en emosie sit, dit sal ek sê!”

14Toe hy by die koning kom, sê die koning vir hom: “Mikhay’hu, sal ons na RamotGil’ad gaan om te veg, of sal ek dit laat verbygaan?” Hy antwoord: “Gaan op en triomfeer en hulle sal in julle hand oorgegee word.” 15Die koning sê vir hom: “Hoeveel maal moet ek jou smeek dat jy niks behalwe die waarheid, in die Karakter en Outoriteit (Naam) van יהוה, vir my sal sê nie?”

16Toe antwoord hy: “Ek het die hele Yisra’el op die berge verstrooid gesien, soos skape wat geen wagter het nie en יהוה het gesê: ‘Hulle het geen koning nie; laat elkeen van hulle dus in vrede teruggaan na sy huis toe.”

17Toe sê die koning van Yisra’el vir Y’hoshafat: “Het ek u nie vertel dat hy niks goeds oor my wil profeteer nie, maar kwaad?”

18Toe sê Mikhay’hu: “Hoor en luister daarom na die boodskap van יהוה: ek het יהוה sien sit op Sy troon en al die hemelse leërmagte staan aan sy regter- en aan sy linkerhand. 19יהוה het gesê: ‘Wie sal vir Ag’av, die koning van Yisra’el, uitlok, dat hy kan opgaan en neergevel word by Ramot-Gil’ad?’ Een het gesê ek sal hom op hierdie manier uitlok en die ander op daardie manier. 20Toe kom daar ’n gees uit en staan in die Teenwoordigheid van יהוה en sê: ‘Ek sal hom uitlok.’ יהוה vra vir hom: ‘Waarmee?’ 21Hy antwoord: ‘Ek sal uitgaan en ’n leuengees wees in die mond van al sy profete.’ יהוה sê: ‘Jy sal hom uitlok en ook oorwin; gaan uit en doen volgens wat jy gesê het.’ 22Nou, daarom, let op, יהוה het ’n leuengees in die mond van hierdie profete van u gegee terwyl יהוה onheil oor u verklaar het.”

23Toe het Tzidkiyah, die seun van ’n Kena’anitiese vrou, nader gekom en vir Mikhay’hu op sy wang geslaan en gesê: “Van wanneer af het die Gees van יהוה van my af weggegaan om met jou te praat?” 24Mikhay’hu antwoord: “Let op, jy sal dit sien op dieselfde dag wat jy in die binneste kamer ingaan om weg te kruip.” 25Toe sê die koning van Yisra’el: “Vat vir Mikhay’hu en hou hom in die huis van Amon, die goewerneur van die stad en in die huis van Yo’ash, die seun van die koning 26en sê: ‘So sê die koning: “Sit hierdie man in die gevangenis en voer hom met brood en water van verdrukking (spaarsamig) totdat ek in vrede terugkom.” 27Mikhay’hu sê: “As u sekerlik veilig terugkom, dan het יהוה nie deur my gepraat nie.” Verder sê hy: “Luister, al julle mense!”

28Ag’av, koning van Yisra’el en Y’hoshafat, koning van Y’hudah, het opgegaan na Ramot-Gil’ad. 29Die koning van Yisra’el het vir Y’hoshafat gesê: “Ek sal my gevegsdrag aantrek en in die gevegslinies gaan staan en u moet u gevegsdrag aantrek.” Die koning van Yisra’el het sy wapen-uitrusting aangetrek en in die gevegslinies gaan staan. 30Die koning van Aram het die bevelvoerder van sy strydwaens, wat by hom was, twee en dertig in getal, beveel en gesê: “Moenie met klein of groot veg nie, net met die koning van Yisra’el.” 31Dit het gebeur toe die bevelvoerders van die waens vir Y’hoshafat sien, het hulle gesê: “Dit is die koning van Yisra’el!” Hulle het daarom teen hom gekom om met hom te veg, maar Y’hoshafat het uitgeroep en יהוה het hom gehelp en hulle van hom af weggedraai. 32Dit het gebeur toe die bevelvoerders van die strydwaens sien dat dit nie die koning van Yisra’el is nie, dat hulle van hom af weggedraai het. 33’n Sekere man het onwetend ’n pyl na hom geskiet en die koning van Yisra’el getref tussen die laste van sy borsplaat. Toe sê hy vir sy strydwadrywer: ‘draai om en vat my uit die leër uit, want ek is ernstig gewond.’ 34Die geveg het erger geword dié dag, maar die koning het staande in die strydwa teen die Arameërs geveg tot die aand toe, maar teen sononder het hy gesterf.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
2 Chronicles 17
Top of Page
Top of Page