Numeri 2
Afrikaans PWL
1יהוה het met Moshe en Aharon gepraat en gesê: 2“Die seuns van Yisra’el moet kamp opslaan, elkeen by sy eie banier, langs die embleem van hulle vaders se huise; op ’n afstand, rondom die Tent van Ontmoeting, moet hulle kamp opslaan. 3Aan die oostekant, na die opkomende son, moet hulle onder die banier van Y’hudah, kamp opslaan, volgens hulle leërafdelings en Nagshon, die seun van `Amminadav, sal leier wees oor die seuns van Y’hudah. 4Sy leër is getel as vier en sewentig duisend ses honderd (74 600). 5Die wat langs hom kamp opslaan, sal die stam van Yissakhar wees en N’tan’el, die seun van Tzu’ar, sal leier wees oor die seuns van Yissakhar. 6Sy leër is getel as vier en vyftig duisend vier honderd (54 400). 7Daarna kom die stam van Z’vulun en Eli’av, die seun van Helon, sal leier wees oor die seuns van Z’vulun. 8Sy leër is getel as sewe en vyftig duisend vier honderd (57 400). 9Al die wat getel is in die kamp van Y’hudah was honderd ses en tagtig duisend vier honderd (186 400), volgens hulle leërafdelings. Hulle moet eerste opbreek.

10Aan die suidekant sal die banier van die kamp van Re’uven wees volgens hulle leërafdelings en Elitzur, die seun van Sh’de’ur, sal leier wees oor die seuns van Re’uven. 11Sy leër is getel as ses en veertig duisend vyf honderd (46 500). 12Die wat langs hom kamp opslaan, sal die stam van Shim’on wees en Shlumi’el, die seun van Tzurishaddai, sal leier wees oor die seuns van Shim’on. 13Sy leër is getel as nege en vyftig duisend drie honderd (59 300). 14Daarna kom die stam van Gad en Elyasaf, die seun van Re’u’el, sal leier wees oor die seuns van Gad. 15Sy leër is getel as vyf en veertig duisend ses honderd en vyftig (45 650). 16Al die wat getel is in die kamp van Reu’ven was honderd een en vyftig duisend vier honderd en vyftig (151 450) volgens hulle leërafdelings. Hulle moet tweede opbreek.

17Daarna moet die Tent van Ontmoeting opbreek: die kamp van die Leviete, in die middel van die ander kampe. Soos hulle kamp opslaan, so moet hulle opbreek, elkeen op sy plek, volgens hulle baniere.Num 3:23-38

18Aan die westekant sal die banier van die kamp van Efrayim wees, volgens hulle leërafdelings en Elishama, die seun van `Ammihud, sal leier wees oor die seuns van Efrayim. 19Sy leër is getel as veertig duisend vyf honderd (40 500). 20Langs hom is die stam van M’nasheh en Gamli’el, die seun van P’dahtzur, sal leier wees oor die seuns van M’nasheh. 21Sy leër is getel as twee en dertig duisend twee honderd (32 200). 22Daarna kom die stam van Binyamin en Avidan, die seun van Gid’oni, sal leier wees oor die seuns van Binyamin. 23Sy leër is getel as vyf en dertig duisend vier honderd (35 400). 24Al die wat getel is in die kamp van Efrayim was honderd en agt duisend een honderd (108 100) volgens hulle leërafdelings. Hulle moet derde opbreek.

25Aan die noordekant sal die banier van die kamp van Dan wees, volgens hulle leërafdelings en Agi’ezer, die seun van `Ammishaddai, sal leier wees oor die seuns van Dan. 26Sy leër is getel as twee en sestig duisend sewe honderd (62 700). 27Die wat langs hom kamp opslaan, moet die stam van Asher wees en Pag’i’el, die seun van `Okhran, sal leier wees oor die seuns van Asher. 28Sy leër is getel as een en veertig duisend vyf honderd (41 500). 29Daarna kom die stam van Naftali en Agira, die seun van `Enan, sal leier wees oor die seuns van Naftali. 30Sy leër is getel as drie en vyftig duisend vier honderd (53 400). 31Al die wat getel is in die kamp van Dan was honderd sewe en vyftig duisend ses honderd (157 600). Hulle moet laaste opbreek, volgens hulle baniere.”

32Dit is die wat getel is van die seuns van Yisra’el, volgens hulle vaders se huise. Al die wat getel is van die kampe, volgens hulle leërafdelings, was ses honderd en drie duisend vyf honderd en vyftig (603 550), 33maar die Leviete is nie onder die seuns van Yisra’el getel nie, soos יהוה Moshe beveel het. 34Die seuns van Yisra’el het gedoen net soos יהוה Moshe beveel het; so het hulle kamp opgeslaan volgens hulle baniere en so het hulle opgebreek, elkeen volgens sy familie, by sy vader se huis.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse Vertaling (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Numbers 1
Top of Page
Top of Page