Levitikus 19
Afrikaans PWL
1יהוה het met Moshe gepraat en gesê:

2“Praat met die hele vergadering van die seuns van Yisra’el en sê vir hulle: ‘Julle moet afgesonderd wees, want Ek, יהוה, julle God, is Afgesonderd. 3Elkeen moet sy moeder en sy vader respekvol vrees en My Shabbatte hou. Ek is יהוה, julle Magtige God. 4Moenie na die afgode toe draai nie en maak vir julle geen gegote gode nie. Ek is יהוה, julle Magtige God.

5As julle ’n vredesoffer aan יהוה offer, moet julle dit so offer dat julle aanvaar sal word. 6Op die dag as julle dit offer en die dag daarna, moet dit geëet word, maar wat tot die derde dag toe oorbly, moet met vuur verbrand word. 7As dit op die derde dag geëet word, is dit ’n oortreding; dit sal nie aanvaar word nie. 8Elkeen wat dit eet sal daarom sy skuld dra, want hy het, wat afgesonder is aan יהוה, onrein gemaak en dié persoon moet uit sy volksgenote afgesny word.

9Wanneer julle die opbrengs van julle land oes, moet julle die rante van die land nie heeltemal afoes en die are wat val, nie bymekaarmaak nie. 10Jy moet ook nie jou wingerd skoon af oes en die trossies wat van jou wingerd val, nie bymekaarmaak nie. Jy moet dit vir die armes en die besoekers laat oorbly. Ek is יהוה, julle God.

11Julle mag nie steel nie, julle mag nie vals handel of vir mekaar lieg nie. 12Julle mag nie valslik by My Naam (Karakter en Outoriteit) sweer en so die Naam (Karakter en Outoriteit) van jou God onrein maak nie. Ek is יהוה.

13Jy mag jou naaste nie afpers of beroof nie. Die huurling se loon mag nie by jou bly tot die oggend toe nie. 14Jy mag ’n dowe nie vloek nie en voor die blinde geen struikelblok lê nie, maar jy moet jou God respekvol vrees. Ek is יהוה.

15Julle mag geen onregverdigheid doen in die oordele nie. Jy mag nie partydig wees vir die armes nie en die magtige nie eer nie. Met onpartydige opregtheid moet jy oor jou naaste oordeel. 16Jy mag nie as ’n storiedraer onder jou volksgenote rondloop nie. Jy mag nie teen die lewe van jou naaste optree nie. Ek is יהוה.

17Jy mag nie jou broer in jou verstand, wil en emosie haat nie. Jy moet jou naaste vrymoedig berispe sodat jy nie om sy ontwil sonde op jou laai nie. 18Jy mag nie wraak neem of ’n wrok koester teenoor die seuns van jou volk nie, maar jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Ek is יהוה.

19Julle moet My reëls hou. Jy mag nie jou vee met ’n ander soort kruisteel nie. Jy mag nie gemengde saad in jou akker saai nie en ’n bo-kleed van gemengde stof, mag nie op jou kom nie.

20En as ’n man seksuele gemeenskap het met ’n vrou wat as slavin aan ’n ander man beloof is, sonder dat sy ooit losgekoop is of vryheid aan haar gegee is, dan moet daar straf wees, maar hulle mag nie gedood word nie, want sy was nie vry nie. 21Hy moet sy oortredingsoffer aan יהוה bring by die ingang van die Tent van Ontmoeting; ’n ram as oortredingsoffer. 22Die priester moet met die ram van die oortredingsoffer vir hom toedekking doen voor יהוה weens die sonde wat hy gedoen het en die sonde wat hy gedoen het, sal hom vergewe wees.

23Wanneer julle in die land inkom en allerhande vrugtebome vir kos geplant het, moet julle hulle vrugte as verbode beskou; drie jaar lank moet hulle vir julle verbode wees. Dit mag nie geëet word nie, 24maar in die vierde jaar is al hulle vrugte afgesonderd; ’n offer van lofprysing tot יהוה. 25In die vyfde jaar mag julle hulle vrugte eet sodat hulle opbrengs vermeerder sal word aan julle. Ek is יהוה, julle God.

26Julle mag niks, met sy bloed eet nie en julle mag nie toordery of toekomsvoorspellings doen nie. 27Julle mag die rand van julle kophare nie rond afskeer nie en ook nie die rand van julle baarde skend nie. 28Julle mag geen snye in julle vlees maak ter wille van ’n dooie nie en geen ingeprikte tekening in julle vel maak nie. Ek is יהוה.

29Moenie jou dogter onrein maak deur haar toe te laat in hoerery nie sodat die land nie in prostitusie verval en die land vol wetteloosheid word nie. 30Julle moet My Shabbatte hou en My Afgesonderde plek respekteer. Ek is יהוה.

31Julle sal nie na mediums draai en fortuinvertellers opsoek om deur hulle onrein gemaak te word nie. Ek is יהוה, julle God.

32Jy moet opstaan voor dié met grys hare en die teenwoordigheid van ’n ou man eer en jy moet jou God respekvol vrees. Ek is יהוה.

33Wanneer ’n vreemdeling by jou in jou land bly, mag julle hom nie benadeel nie. 34Die vreemdeling wat by julle besoek, moet vir julle wees soos een wat onder julle gebore is en jy moet hom liefhê soos jouself, want julle was vreemdelinge in die land van Mitzrayim. Ek is יהוה, julle God.

35Julle mag geen onregverdigheid doen in bepalings, in mate van gewig of inhoudsmaat nie. 36Julle moet ’n korrekte weegskaal hê, korrekte weegstene, ’n korrekte efa en ’n korrekte hin. Ek is יהוה, julle God, wat julle uit die land van Mitzrayim uitgebring het; 37daarom moet julle al My reëls en al My wette hou en dit doen. Ek is יהוה.’”

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Leviticus 18
Top of Page
Top of Page