Rigters 2
Afrikaans PWL
1Die engel van יהוה het van Gilgal af opgekom na Bokhim en gesê: “Ek het julle uit Mitzrayim uitgebring en julle in die land ingelei wat Ek julle vaders met ’n eed beloof het en gesê: ‘Ek sal nooit My verbond met julle verbreek nie, 2maar wat julle betref, julle mag geen verbond met die inwoners van hierdie land sluit nie; julle moet hulle altare afbreek.’ Maar julle het My nie gehoorsaam nie; wat is hierdie wat julle gedoen het? 3Ek het daarom ook gesê: ‘Ek sal hulle nie voor julle uit verdryf nie, maar hulle sal soos dorings in julle sye wees en hulle gode vir julle ’n valstrik.” 4Toe die engel van יהוה al hierdie woorde met die seuns van Yisra’el praat, het al die mense hulle stemme opgelig en gehuil. 5Hulle het dié plek Bokhim genoem en daar aan יהוה geoffer.

6Toe Y’hoshua die volk laat gaan het, het die seuns van Yisra’el elkeen na sy erfenis gegaan om die land in besit te neem. 7Die volk het יהוה gedien al die dae van Y’hoshua en al die dae van die oudstes, wat Y’hoshua oorleef het, wat al die groot werke van יהוה gesien het wat Hy vir Yisra’el gedoen het. 8Toe is Y’hoshua, die seun van Nun, die dienskneg van יהוה, dood op die ouderdom van honderd en tien jaar 9en hulle het hom begrawe in die gebied van sy erfenis in Timnat-Serag, op die gebergte van Efrayim, noord van die berg Ga’ash. 10Daardie hele geslag is ook by hulle vaders versamel en ’n ander geslag het ná hulle opgestaan wat יהוה en ook die werk wat Hy vir Yisra’el gedoen het, nie geken het nie.

11Toe het die seuns van Yisra’el boosheid in die oë van יהוה gedoen en die Ba’als gedien 12en יהוה, die God van hulle vaders, wat hulle uit die land van Mitzrayim uitgebring het verlaat en ander gode gevolg, van die gode van die volke wat rondom hulle was en hulle voor hulle neergebuig; só het hulle יהוה tot woede uitgetart. 13Só het hulle יהוה verlaat en die Ba’al en die `Ashtarot gedien. 14Die woede van יהוה het gebrand teen Yisra’el en Hy het hulle oorgegee in die hand van plunderaars wat hulle beroof het en Hy het hulle verkoop in die hand van hulle vyande rondom sodat hulle nie langer kon standhou voor hulle vyande nie. 15Waarheen hulle ook al gaan, was die hand van יהוה teen hulle ten kwade, soos יהוה gesê het en soos יהוה vir hulle gesweer het sodat hulle erg benoud was.

16Toe het יהוה rigters opgewek wat hulle bevry het uit die hande van hulle wat hulle geplunder het. 17Tog het hulle nie na hulle rigters geluister nie, want hulle het agter ander gode aan gehoereer en hulleself voor hulle neergebuig. Hulle het gou van die pad wat hulle vaders, in gehoorsaamheid aan die opdragte van יהוה, geloop het, afgedraai; hulle het nie gedoen soos hulle nie. 18Wanneer יהוה vir hulle rigters opwek, was יהוה saam met die rigter en het Hy hulle bevry uit die hand van hul vyande al die dae van die rigter, want יהוה was beweeg tot omgee deur hulle gekerm oor hulle onderdrukkers en hulle teisteraars, 19maar dit het gebeur dat wanneer die rigter sterf, hulle terugdraai en nog meer korrup optree as hulle vaders, deur agter ander gode aan te loop, om hulle te dien en voor hulle neer te buig; hulle het nie hulle gebruike of hulle hardnekkige maniere laat vaar nie. 20Die woede van יהוה het teen Yisra’el gebrand en Hy het gesê: “Omdat hierdie nasie My verbond, wat Ek hulle vaders beveel het, oortree het en nie na My stem geluister het nie, 21sal Ek ook verder geeneen van die nasies wat Y’hoshua by sy dood laat agterbly het, voor hulle uit wegdryf nie, 22om Yisra’el deur hulle te toets, of hulle die pad van יהוה sal hou deur daarin te loop soos hulle vaders, of nie. 23יהוה het toegelaat dat daardie nasies bly en hulle nie gou uitgedryf nie en Hy het hulle nie in die hand van Y’hoshua gegee nie.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Judges 1
Top of Page
Top of Page