Josua 6
Afrikaans PWL
1Yerigo was dig gesluit as gevolg van die seuns van Yisra’el; niemand het uitgegaan en niemand het ingegaan nie. 2יהוה het vir Y’hoshua gesê: “Kyk, Ek het Yerigo met sy koning en dapper soldate in jou hand gegee. 3Julle moet om die stad trek, al die krygsmanne; trek een maal om die stad; so moet jy doen vir ses dae lank. 4Sewe priesters moet ook sewe ramshorings voor die ark dra. Dan, op die sewende dag moet julle sewe maal om die stad trek en die priesters moet op die horings blaas. 5Dit sal wees, as julle die geluid van die horing hoor wanneer hulle ’n lang klank op die ramshoring blaas (Tekiah), moet die hele volk hard uitskreeu van vreugde en die stadsmuur sal plat inval en die volk moet ingaan, elke man reg vorentoe.”

6Y’hoshua, die seun van Nun, het die priesters geroep en vir hulle gesê: “Tel die verbondsark op en laat sewe priesters sewe ramshorings voor die ark van יהוה dra.” 7Toe het hy aan die volk gesê: “Gaan vorentoe en stap rondom die stad; laat die gewapendes voor die ark van יהוה uit marsjeer.” 8Dit het gebeur dat, toe Y’hoshua met die volk gepraat het, die sewe priesters, wat die sewe ramshorings voor יהוה gedra het, vorentoe gegaan en geblaas het op die horings en die ark van die verbond van יהוה het hulle gevolg. 9Die gewapendes het voor die priesters wat op die horings geblaas het uitgegaan en die agterhoede het agter die ark aan gekom terwyl hulle gedurig op die horings geblaas het. 10Y’hoshua het die volk egter beveel en gesê: “Julle mag nie uitskree of julle stem laat hoor nie en geen woord mag uit julle mond uitgaan nie tot op die dag dat ek vir julle sê: ‘Skreeu!’ dan moet julle skreeu met vreugde.” 11So het hy die ark van יהוה om die stad gevat, een keer rondom; daarna het hulle in die kamp ingekom en die nag in die kamp deurgebring.

12Y’hoshua het vroeg die oggend opgestaan en die priesters het die ark van יהוה opgetel. 13Die sewe priesters wat die sewe ramshorings voor die ark van יהוה gedra het, het geloop en aanhoudend op die horings geblaas en die gewapendes het voor hulle geloop en die res van die menigte het agter die ark van יהוה aan gekom terwyl hulle voortgegaan het om op die horings te blaas. 14So het hulle dan op die tweede dag een keer om die stad geloop en na die kamp teruggekeer. So het hulle vir ses dae lank gedoen.

15Toe, op die sewende dag het hulle vroeg, met die breek van die dag, opgestaan en op dieselfde manier sewe maal om die stad geloop; net op dié dag het hulle sewe maal om die stad geloop. 16Met die sewende keer, toe die priesters op die horings blaas, sê Y’hoshua vir die volk: “Skreeu van vreugde, want יהוה het die stad vir julle gegee! 17Die stad en alles wat daarin is, sal toegewy wees, dit behoort aan יהוה; slegs Ragav, die hoer en almal wat by haar in die huis is, mag lewe omdat sy die boodskappers wat deur ons gestuur is, weggesteek het. 18Maar wat julle betref, hou julleself weg van die dinge wat toegewy is sodat julle dit nie begeer en van die toegewyde goed vat en die kamp van Yisra’el ‘n vervloeking maak en moeilikheid daaroor bring nie. 19Al die silwer, goud, koper en ystervoorwerpe is afgesonder tot יהוה: dit moet in die skatkamer van יהוה kom.” 20Die volk het geskreeu van vreugde en die priesters het op die horings geblaas. Dit het so gebeur dat toe die volk die klank van die horing hoor, die volk met ’n harde skreeu geskree het van vreugde en die muur het platgeval sodat die mense in die stad in opgegaan het, elkeen reg vorentoe en hulle het die stad oorgeneem. 21Hulle het alles in die stad volkome vernietig deur die swaard; beide man, sowel as vrou, jonk, sowel as oud, bees en skaap en donkie.

22Aan die twee manne wat die land verken het, het Y’hoshua gesê: “Gaan in die huis van die hoer en bring die vrou en almal wat aan haar behoort, daar uit, soos julle vir haar gesweer het.” 23Die jongmanne, wat spioene was, het ingegaan en Ragav met haar vader, haar moeder, haar broers en almal wat aan haar behoort, uitgebring; hulle het haar hele familie uitgebring en hulle buitekant die kamp van Yisra’el gesit. 24Hulle het die stad met alles wat daarin was, met vuur verbrand; net die silwer, die goud, die koper en ystervoorwerpe het hulle in die skatkamer van die huis van יהוה gesit. 25Y’hoshua het egter vir Ragav, die hoer en haar familie en almal wat aan haar behoort het, laat lewe en sy het tussen Yisra’el gewoon tot vandag toe omdat sy die boodskappers weggesteek het wat Y’hoshua gestuur het om Yerigo te verken.

26Toe het Y’hoshua hulle in dié tyd laat sweer en gesê: “Vervloek is die man voor die aangesig van יהוה wat sal opstaan om hierdie stad Yerigo op te bou: ten koste van sy eersgeborene sal hy sy fondamente lê en ten koste van sy jongste seun sal hy sy poorte insit.” 27יהוה was met Y’hoshua en sy reputasie het deur die hele land versprei.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Joshua 5
Top of Page
Top of Page