Josua 10
Afrikaans PWL
1Nou het dit gebeur dat toe Adoni-Tzedek, die koning van Yerushalayim, hoor dat Y’hoshua `Ai ingeneem en dit heeltemal vernietig het; net soos hy met Yerigo en sy koning gedoen het, so het hy met `Ai en sy koning gedoen en dat die inwoners van Giv’on vrede gesluit het met Yisra’el en in hulle land was, 2hy baie bang geword het omdat Giv’on ’n groot stad was, soos een van die koninklike stede en omdat hy groter as `Ai was en al sy manne kragtig was. 3Adoni-Tzedek, die koning van Yerushalayim, het daarom na Hoham, die koning van Hevron, na Pir’am, die koning van Yarmut, na Yafia, die koning van Lakhish en na D’vir, die koning van `Eglon, gestuur om te sê: 4“Kom op na my toe en help my dat ons Giv’on kan aanval omdat dit met Y’hoshua en met die seuns van Yisra’el vrede gesluit het.” 5So het die vyf Emoritiese konings bymekaargekom en opgetrek: die koning van Yerushalayim, die koning van Hevron, die koning van Yarmut, die koning van Lakhish en die koning van `Eglon; hulle en al hul leërmagte en hulle het by Giv’on gekamp en daarteen geveg.

6Toe het die manne van Giv’on na Y’hoshua gestuur, na die kamp by Gilgal, om te sê: “Moenie u diensknegte in die steek laat nie, kom gou op na ons toe en red ons en help ons, want al die konings van die Emoriete, wat in die Bergland bly, het teen ons bymekaargekom.” 7Y’hoshua het opgetrek vanaf Gilgal, hy en al die manskappe en al die dapper soldate saam met hom. 8יהוה het vir Y’hoshua gesê: “Moenie vir hulle bang wees nie, want Ek het hulle in jou hand gegee; nie een van hulle sal voor jou standhou nie.” 9Y’hoshua het, deur die hele nag deur van Gilgal af te marsjeer, skielik op hulle afgekom 10en יהוה het hulle in verwarring gebring voor Yisra’el en hy het hulle geslaan met ’n groot slagting by Giv’on en hulle agtervolg op die opgaande pad van Beit-Horon en hulle verslaan so ver as `Azekah en Makkedah. 11Terwyl hulle voor Yisra’el uit vlug op die afdraande van Beit-Horon, het יהוה groot haelstene vanaf die hemel op hulle gegooi so ver as tot by `Azekah en hulle het gesterf. Daar het meer gesterf deur die haelstene as wat die seuns van Yisra’el met die swaard doodgemaak het.

12Toe het Y’hoshua met יהוה gepraat, op die dag dat יהוה die Emoriete voor die seuns van Yisra’el oorgegee het en voor die oë van Yisra’el gesê: “O son, staan stil in Giv’on en maan, in die Vallei van Ayalon!”

13Die son het stil gestaan en die maan het gestop totdat die volk hulle gewreek het op hul vyande. Staan dit nie geskrywe in die Boek van Yashar nie? Die son het in die middel van die lug gestop en het hom nie gehaas om onder te gaan nie, vir omtrent ’n volle dag.

14Daar was geen dag soos hierdie een, voor hom of ná hom, toe יהוה na die stem van ’n man geluister het nie, want יהוה het vir Yisra’el geveg.

15Toe het Y’hoshua en die hele Yisra’el saam met hom, na die kamp by Gilgal teruggegaan.

16Nou, daardie vyf konings het gevlug en hulleself weggesteek in die grot by Makkedah. 17Dit is aan Y’hoshua vertel en gesê: “Die vyf konings is gevind: hulle kruip weg in die grot by Makkedah.” 18Y’hoshua het gesê: “Rol groot klippe teen die ingang van die grot en stel manne daarby aan om hulle te bewaak, 19maar moenie self daar bly nie; jaag julle vyande agterna en val hulle van agter af aan. Moet hulle nie toelaat om in hul stede in te gaan nie, want יהוה, julle God, het hulle in julle hand oorgegee. 20Dit het gebeur dat toe Y’hoshua en die seuns van Yisra’el hulle heeltemal verslaan het met ’n baie groot slagting totdat hulle vernietig was en dié van hulle wat oorgebly het in die versterkte stede ingegaan het, 21al die manskappe by die kamp, by Y’hoshua in Makkedah teruggekom het in vrede. Niemand het ’n woord ge-uiter teen enige van die seuns van Yisra’el nie.

22Toe sê Y’hoshua: “Maak oop die ingang van die grot en bring daardie vyf konings uit die grot uit na my toe.” 23Hulle het so gedoen en daardie vyf konings uit die grot na hom toe gebring: die koning van Yerushalayim, die koning van Hevron, die koning van Yarmut, die koning van Lakhish en die koning van `Eglon. 24Toe hulle daardie konings uitgebring het na Y’hoshua toe, roep Y’hoshua al die manne van Yisra’el en sê aan die bevelvoerders van die krygsmanne wat saam met hom gegaan het: “Kom nader, sit julle voete op die nekke van hierdie konings.” Hulle het nader gekom en hul voete op hulle nekke gesit. 25Toe sê Y’hoshua vir hulle: “Wees nie bevrees of ontsteld nie. Wees onveranderlik sterk en dapper, want so sal יהוה met al julle vyande doen teen wie julle veg.” 26Daarna het Y’hoshua hulle neergeslaan en hulle doodgemaak en hulle aan vyf bome opgehang en hulle het aan die bome bly hang tot die aand toe. 27Dit het gebeur teen sononder dat Y’hoshua bevel gegee het om hulle van die bome af te haal en in die grot te gooi waarin hulle weggekruip het en hulle het groot klippe voor die ingang van die grot gepak, tot vandag toe.

28Daardie dag het Y’hoshua Makkedah oorgeneem en dit en sy koning met die skerpte van die swaard verslaan; hy het dit en almal wat daarin was volkome vernietig. Hy het niemand laat oorbly nie. So het hy met die koning van Makkedah gedoen net soos hy met die koning van Yerigo gedoen het.

29Toe trek Y’hoshua en die hele Yisra’el saam met hom van Makkedah af na Livnah en het teen Livnah geveg. 30יהוה het dit ook saam met sy koning in die hand van Yisra’el gegee en hy het dit en almal wat daarin was met die skerpte van die swaard verslaan. Hy het geen oorlewendes daarin laat bly nie. So het hy met sy koning gedoen net soos hy met die koning van Yerigo gedoen het.

31Y’hoshua en die hele Yisra’el, saam met hom, het aangegaan vanaf Livnah na Lakhish en het by dit gekamp en daarteen geveg. 32יהוה het Lakhish in die hand van Yisra’el gegee en hy het dit op die tweede dag ingeneem en dit en almal wat daarin was, met die skerpte van die swaard verslaan net soos hy met Livnah gedoen het.

33Toe trek Horam, die koning van Gezer, op om Lakhish te help en Y’hoshua het hom en sy volk verslaan totdat hy geen oorlewendes agter gelaat het nie.

34Y’hoshua en die hele Yisra’el, saam met hom, het aangegaan vanaf Lakhish na `Eglon en hulle het by `Eglon gekamp en teen `Eglon geveg. 35Hulle het dit op daardie dag ingeneem en dit verslaan met die skerpte van die swaard en al die mense wat daarin was op daardie dag volkome vernietig, net soos hy met Lakhish gedoen het.

36Toe trek Y’hoshua en die hele Yisra’el, saam met hom, op vanaf `Eglon na Hevron en hulle het teen Hevron geveg. 37Hulle het dit ingeneem en dit met sy koning, al sy stede en al die mense wat daarin was, met die skerpte van die swaard verslaan. Hy het niemand laat oorbly nie, volgens alles wat hy met `Eglon gedoen het. Hy het dit en al die mense wat daarin was heeltemal vernietig.

38Toe draai Y’hoshua en die hele Yisra’el saam met hom terug na D’vir en hulle het teen hulle geveg. 39Hy het dit ingeneem en sy koning en al sy stede met die skerpte van die swaard verslaan en almal wat daarin was volkome vernietig. Hy het geen oorlewendes gelos nie, net soos hy met Hevron gedoen het, so het hy met D’vir en sy koning gedoen, soos hy ook met Livna en sy koning gedoen het.

40So het Y’hoshua dan die hele land verslaan, die Bergland, die Suidland, die Laagland en die Hange met al hulle konings. Hy het geen oorblywende laat bly nie, maar alles wat asemhaal volkome vernietig, net soos יהוה, die God van Yisra’el, beveel het. 41Y’hoshua het hulle verslaan van Kadesh-Barnea af tot by `Azah en die hele land Goshen tot by Giv’on. 42Y’hoshua het al hierdie konings en hulle lande op dieselfde tyd ingeneem omdat יהוה, die God van Yisra’el, vir Yisra’el geveg het. 43Y’hoshua en die hele Yisra’el saam met hom, het teruggegaan na die kamp by Gilgal.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Joshua 9
Top of Page
Top of Page