Jeremia 5
Afrikaans PWL
1“Swerf heen en weer deur die strate van Yerushalayim en kyk nou en neem kennis en soek op haar oop pleine of julle iemand kan vind, of daar een is wat regverdig oordeel, wat waarheid soek, dan sal Ek haar vryspreek.

2Alhoewel hulle sê: ‘So waar as יהוה leef,’ sweer hulle sekerlik vals.”

3“O יהוה, soek U oë nie na waarheid nie? U het hulle neergeslaan, maar hulle het nie verswak nie; U het hulle verteer, maar hulle het geweier om korreksie te aanvaar. Hulle het hul gesigte harder gemaak as ’n rots; hulle het geweier om berou te hê en om te draai.”

4Toe het ek gesê: “Hulle is slegs die minderes; hulle is dwaas omdat hulle die pad van יהוה, of die instellings van hulle God, nie ken nie.

5Ek sal na die grotes toe gaan en met hulle praat, want hulle ken die pad van יהוה en die instellings van hulle God,” maar ook hulle het almal saam die juk verbreek, die bande stukkend geruk.

6’n Leeu uit die woud sal hulle daarom doodmaak, ’n wolf van die woestyne sal hulle vernietig; ’n luiperd hou hulle stede dop; almal wat uit hulle uitgaan, sal verskeur word, want hulle oortredinge is baie, hulle afvalligheid talryk.

7“Waarom sou Ek jou vergewe? Jou seuns het My verlaat en gesweer by die wat nie god is nie. Toe Ek hulle tot versadigens toe gevoed het, het hulle owerspel gepleeg en opgebondel by die hoer se huis.

8Hulle was vet gevoerde sterk hingste; elkeen runnik agter sy naaste se vrou aan.

9Sou Ek hierdie dinge nie straf nie?” verklaar יהוה; “Op ’n nasie soos hierdie Myself nie wreek nie?

10Gaan op deur haar wingerd-rye en verwoes, maar moet dit nie volkome vernietig nie; stroop weg haar takke, want hulle behoort nie aan יהוה nie,

11want die huis van Yisra’el en die huis van Y’hudah het baie verraderlik teen My opgetree,” verklaar יהוה.

12Hulle het aangaande יהוה gelieg en gesê: “Nie Hy nie; ongeluk sal nie oor ons kom nie en ons sal geen swaard of hongersnood sien nie.

13Die profete is soos wind en die boodskap is nie in hulle nie. So sal dit met húlle gedoen word!”

14So sê יהוה, die God van die leërskare: “Omdat julle hierdie woord gesê het, let op, Ek maak My boodskappe in jou mond ’n vuur en hierdie volk hout en dit sal hulle verteer.

15Let op, Ek bring ’n nasie teen julle van ver af, o huis van Yisra’el,” verklaar יהוה. “Dit is ’n standvastige nasie, ’n antieke nasie, ’n nasie wie se taal julle nie ken of verstaan wat hulle sê nie.

16Hulle pylkoker is soos ’n geopende graf; hulle is almal magtige manne.

17Hulle sal jou oes en jou kos verteer, hulle sal jou seuns en jou dogters verteer, hulle sal jou kleinvee en jou beeste verteer, hulle sal jou wingerdstok en jou vyeboom verteer, hulle sal jou versterkte stede waarop jy vertrou, met die swaard verwoes.

18Nogtans, selfs in daardie dae,” verklaar יהוה, “sal Ek nie van julle ’n volkome verwoesting maak nie. 19Dit sal gebeur wanneer hulle sê: ‘Waarom het יהוה, ons God, al hierdie dinge aan ons gedoen?’ dat jy hulle sal antwoord: ‘Soos julle My verlaat het en vreemde gode in julle land gedien het, so sal julle vreemdelinge dien in ’n land wat nie julle s’n is nie.’

20Verklaar dit in die huis van Ya’akov en verkondig dit in Y’hudah en sê:

21‘Hoor nou dit, o dwase en verstandelose volk, wat oë het, maar nie sien nie; wat ore het, maar nie hoor nie!

22Het julle nie respekvolle vrees vir My nie?’” verklaar יהוה. “Bewe julle nie in My Teenwoordigheid nie? Want Ek het die sand gestel as ’n grens vir die see, as ’n ewige wet sodat dit nie daaroor sal gaan nie. Alhoewel die golwe rol, tog kan hulle nie bly staan nie; alhoewel hulle dreun, kan hulle nie daaroor gaan nie,

23maar hierdie volk het ’n hardkoppige en rebelse verstand, wil en emosie; hulle het weggedraai en weggegaan.

24Hulle sê nie in hul verstand, wil en emosie: ‘Laat ons nou יהוה, ons God, respekvol vrees, wat reën gee op sy tyd, vroeë reëns en laat reëns, wat vir ons die vasgestelde weke van die oes in stand hou,’ nie.

25Julle onregverdighede het hierdie dinge weggedraai en julle sondes het die goeie van julle af teruggehou,

26want bose oortreders word onder My volk gevind; hulle kyk soos voëlvangers wat lê en wag; hulle het ’n val gestel, hulle vang mense.

27Soos ’n hok vol voëls, so is hulle huise vol misleiding; daarom het hulle groot en ryk geword.

28Hulle is vet, hulle is geslepe; hulle blink uit in dade van boosheid. Hulle bepleit nie die saak van die weeskind sodat hulle mag floreer nie en hulle verdedig ook nie die regte van die behoeftiges nie.

29Sou Ek hulle nie straf nie?” verklaar יהוה. “Sal Ek Myself nie wreek op ’n nasie soos hierdie nie?”

30’n Skrikwekkende en verskriklike ding het in die land gebeur:

31die profete profeteer vals en die priesters heers in hulle eie outoriteit en My volk hou daarvan so! Wat sal julle aan die einde daarvan doen?”

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Jeremiah 4
Top of Page
Top of Page