Yesha'yahu 5
Afrikaans PWL
1Nou sal ek vir my Beminde ’n lied van my Beminde aangaande Sy wingerd sing! My Beminde het ’n wingerd op ’n vrugbare heuwel.

2Hy het dit rondom omgespit, die klippe uitgehaal en die keur van wingerdstokke daar geplant. Hy het ’n toring in die middel daarvan gebou en ook ’n parskuip daarin uitgekap. Toe het Hy verwag dat dit druiwe sou dra, maar dit het slegs wilde druiwe voortgebring.

3Nou, inwoners van Yerushalayim en manne van Y’hudah, oordeel tussen My en My wingerd.

4Wat was daar meer om te doen vir My wingerd wat Ek nie daarin gedoen het nie? Waarom, toe Ek verwag het dat dit druiwe sou dra, het dit wilde druiwe voortgebring?

5Laat My julle nou vertel wat Ek met My wingerd gaan doen: Ek sal sy omheining verwyder en dit sal verteer word; Ek sal sy muur afbreek en dit sal vertrapte grond word.

6Ek sal dit verlate maak; dit sal nie gesnoei of omgespit word nie, maar dorings en distels sal daarin opkom. Ek sal ook die wolke beveel om geen reën daarop te laat reën nie,

7want die wingerd van יהוה-Tzva’ot is die huis van Yisra’el en die manne van Y’hudah Sy genotvolle plant. So het Hy uitgekyk vir regverdige oordeel, maar let op, bloedvergieting; vir onpartydige opregtheid, maar let op, ’n uitroep van nood!Mik 2:2

8Wee hulle wat die grense tussen huise oortree, wat die landmerke tussen die landerye verwyder om die land te steel sodat julle alleen op die aarde kan leef.

9In my ore het יהוה-Tzva’ot gepraat: “Sekerlik sal baie huise verlate word, grotes en mooies, sonder inwoner,

10want tien morg wingerd sal een bat oplewer en ’n homer saad sal ’n efa graan lewer.”

11Wee hulle wat vroeg in die oggend opstaan om sterk drank na te jaag, wat in die nag láát opbly sodat wyn hulle kan opwarm.

12Hulle fees-etes is met lier en harp, tamboeryn, fluit en wyn, maar hulle gee nie aandag aan die dade van יהוה nie en die werk van Sy hande oorweeg hulle nie;

13daarom gaan My volk in ballingskap weens hulle gebrek aan kennis, hulle eerbares ly honger en hulle menigte droog uit van die dors.

14Sh’ol het daarom sy keel vergroot en sy mond oopgemaak sonder maat en Yerushalayim se prag, haar menigte, haar luidrugtigheid en die uitgelatenes, sink daarin weg.

15So word die gewone man nederig gemaak en die belangrike man verneder, die oë van die trotse mense sal ook verneder word,

16maar יהוה-Tzva’ot sal opgelig word in oordeel en die Afgesonderde God sal Homself Afgesonderd wys in onpartydige opregtheid.

17Dan sal die lammers, soos hulle gewoond was, op hulle weiveld wei en die puinhope wat herbou sal word sal die eiendom van hulle regmatige eienaars wees.

18Wee hulle wat die oortredinge van die wet saamsleep met koorde van valsheid en die sonde asof met wa-toue;

19wat sê: “Laat Hy gou maak, laat Hy Sy werk verhaas sodat ons dit kan sien! Laat die doel van die Afgesonderde van Yisra’el naderkom en gebeur sodat ons dit kan ken!”

20Wee hulle wat boosheid goed noem en goedheid boos; wat die duisternis plaas in die plek van lig en die lig in die plek van duisternis; wat bitter vervang met soet en soet met bitter.

21Wee hulle wat wys is in hulle eie oë en slim is na eie oordeel.

22Wee hulle wat helde is deur wyn te drink en dapper manne is deur sterk drank te meng;

23wat die bose oortreder onskuldig verklaar vir ’n omkoopgeskenk en die reg van die een wat onskuldig is, wegvat;

24daarom, soos die vuurtong stoppels verteer en droë gras in die vlam inmekaarsak, so sal hulle wortel soos poeier word en hulle bloeisel soos stof wegwaai omdat hulle die wet van יהוה-Tzva’ot verwerp het en die woord van die Afgesonderde van Yisra’el verag het.

25Om hierdie rede het die woede van יהוה gebrand teen Sy volk en het Hy Sy hand teen hulle uitgesteek en hulle neergeslaan en die berge het gebewe en hulle lyke het soos vullis in die middel van die strate gelê. Na dit alles is Sy woede nie uitgewoed nie, maar is Sy hand nog uitgesteek.

26Hy sal ’n banier oplig vir die nasies van ver en vir hulle fluit vanaf die einde van die aarde en let op, hulle sal gou, met spoed, kom.

27Nie een van hulle is moeg of struikel nie, nie een sluimer of slaap nie, of het die gordel van hulle heupe losgemaak of die riem van hulle skoene gebreek nie.

28Hulle pyle is skerp en hulle boë gespan; die pote van hulle perde is soos ’n vuursteen en hulle wiele soos ’n warrelwind.

29Hulle gebrul is soos dié van ’n leeuwyfie, hulle brul soos jong leeus; dit grom as hy die prooi gryp en wegsleep sonder dat iemand dit red.

30Dit sal in dié dag daaroor grom soos die gedreun van die see. As iemand na die aarde kyk, let op, daar is duisternis en benoudheid; selfs die lig is verduister deur dik duisternis.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse Vertaling (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Isaiah 4
Top of Page
Top of Page