Jesaja 45
Afrikaans PWL
1So sê יהוה aan Koresh, Sy gesalfde, vir wie Hy aan die regterhand gevat het om nasies voor hom te onderwerp, om die lendene van konings los te maak; om deure voor hom oop te maak sodat hekke nie gesluit sal word nie:

2“Ek self sal voor jou uit gaan en rowwe plekke gelykmaak; Ek sal koper deure verbreek en deur hulle ysterstawe sny.

3Ek sal vir jou die skatte van duisternis gee en die verborge skatte van geheime plekke sodat jy kan weet dat dit Ek, יהוה, die God van Yisra’el is wat jou by jou naam roep.

4Ter wille van Ya’akov, My dienskneg en Yisra’el, My gekose, het Ek jou ook by jou naam geroep; Ek het jou ’n titel van eer gegee, alhoewel jy My nie geken het nie.

5Ek is יהוה en daar is geen ander nie; buiten My is daar geen God nie; Ek sal jou omgord, alhoewel jy My nie geken het nie

6sodat mense kan weet van die opkoms van die son tot sy ondergang dat daar buiten My geeneen is nie; Ek is יהוה en daar is geen ander nie;

7die Een wat lig vorm en die duisternis skep, wat vrede veroorsaak en onheil skep; Ek is יהוה wat al hierdie dinge doen.

8Laat dit drup, o hemele, van bo af en laat die wolke onpartydige opregtheid afgooi; laat die aarde oopmaak, verlossingsvrugte dra en onpartydige opregtheid saam met dit uitspruit. Ek, יהוה, het dit geskep.

9Wee hom wat met sy Maker twis; ’n kleipot tussen die houers van klei! Sal die klei vir die pottebakker sê: ‘Wat maak jy?’ Of die ding wat jy maak, sê: ‘Hy het geen hande nie!’

10Wee hom wat vir ’n vader sê: ‘Wat verwek u?’ Of vir ’n vrou: ‘Waaraan gee u geboorte?’”

11So sê יהוה, die Afgesonderde Een van Yisra’el en sy Maker: “Vra My aangaande die dinge wat kom rakende My seuns en jy moet die werk van My hande aan My toevertrou!

12Dit is Ek wat die aarde gemaak en die mens daarop geskep het. Ek het die hemel met My hande uitgespan en Ek het sy ganse leërskare aangestel.

13Ek het hom opgewek in onpartydige opregtheid en al sy paaie sal Ek gelykmaak; hy sal My stad bou en My ballinge laat vrygaan sonder enige betaling of beloning,” sê יהוה-Tzva’ot.

14So sê יהוה: “Die produkte van Mitzrayim en die handelsware van Kush en die S’vaïete, manne van gestalte, sal na jou toe oorkom en joune wees; hulle sal agter jou loop; hulle sal in kettings oorkom en voor jou buig; hulle sal jou versoek: ‘Waarlik, God is by jou en daar is geen ander, geen ander God nie!

15Waarlik, U is ’n God wat Uself verberg, O God van Yisra’el, Verlosser.’”

16Hulle sal beskaamd gemaak word en selfs verneder word, almal van hulle; die vervaardigers van afgode sal saam weggaan in vernedering.

17Die verlossing van Yisra’el is in יהוה, die Verlosser van die wêreld; julle sal nie vir altyd gespot of verneder word nie,

18want so sê יהוה, wat die hemele geskep het; Hy is die God wat die aarde gevorm en dit gemaak het, Hy het dit vasgestel en dit nie as ’n verwoeste plek geskep nie, maar dit gevorm om bewoon te word: “Ek is יהוה en daar is geen ander nie.

19Ek het nie in die geheim gepraat, in een of ander donker land nie; Ek het nie vir die nageslag van Ya’akov gesê: ‘Soek My in ’n verwoeste plek nie’; Ek, יהוה, praat onpartydige opregtheid en verklaar dinge wat reg is.

20Maak julle bymekaar en kom, kom almal nader, julle wat uit die nasies gevlug het! Hulle wat hulle hout afgod ronddra en tot ’n god bid wat nie kan red nie, het geen kennis nie.

21Verklaar en stel julle saak; laat hulle inderdaad saam beraadslaag. Wie het dit lankal aangekondig? Is dit nie Ek, יהוה, nie? Daar is geen ander God buiten My nie, ’n regverdige God en Verlosser; daar is geen buiten My nie.

22Draai na My toe en word gered, alle eindes van die aarde, want Ek is God en daar is geen ander nie.

23Ek het by Myself gesweer; dié woord gaan uit My mond in onpartydige opregtheid en sal nie terugdraai nie: dat tot My sal elke knie buig en elke tong sal ’n eed sweer.

24Hulle sal van My sê: ‘Alleen in יהוה is onpartydige opregtheid en sterkte.’ Mense sal na Hom toe kom en almal wat vir Hom kwaad was, sal beskaamd gemaak word.

25In יהוה sal al die nageslagte van Yisra’el onskuldig verklaar word en lof, eer en aanbidding gee.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Isaiah 44
Top of Page
Top of Page