Genesis 25
Afrikaans PWL
1Avraham het weer ’n vrou gevat en haar naam was K’turah. 2Sy het vir hom geboorte gegee aan Zimran, Yokshan, Medan, Midyan, Yishbak en Shuag. 3Yokshan was die vader van Sh’va en D’dan en die seuns van D’dan was die Ashuriete, L’tushiete en L’umiete. 4Die seuns van Midyan was: `Eifah, `Efer, Hanokh, Avida en Elda’ah. Hulle almal was seuns van K’turah. 5Avraham het alles wat hy besit het aan Yitz’gak gegee, 6maar aan die seuns van die byvroue van Avraham het Avraham geskenke gegee en terwyl hy nog lewe het hy hulle van sy seun Yitz’gak af ooswaarts laat wegtrek, na Kedem.

7Hierdie is die dae van die lewensjare van Avraham wat hy geleef het: honderd vyf en sewentig jaar. 8Avraham het die asem uitgeblaas en is dood in ’n goeie ouderdom, ’n ou man vol van jare en hy is by sy volksgenote versamel. 9Sy seuns Yitz’gak en Yishma’el het hom begrawe in die grot van Makhpelah, in die veld van `Efron, die seun van Tzogar, die Hetiet, wat oos van Mamre lê, 10die veld wat Avraham van die seuns van Het gekoop het. Avraham is daar begrawe saam met sy vrou Sarah. 11Ná die dood van Avraham het God sy seun Yitz’gak geseën en Yitz’gak het by Be’er-Lagai-Ro’i gebly.

12Dit is die stamboom van Yishma’el, die seun van Avraham, wat vir Avraham by Hagar, die Mitzrayitiese slavin van Sarah, gebore is. 13Dit is die name van die seuns van Yishma’el, hulle name volgens hulle geboorte: die eersgeborene van Yishma’el, N’vayot; dan Kedar, Adbe’el, Mivsam, 14Mishma, Dumah, Massa, 15Hadad, Teima, Y’tur, Nafish en Kedmah. 16Hierdie is die seuns van Yishma’el en dit hulle name, volgens hulle dorpe en kastele; twaalf heersers volgens hulle nasies. 17Dit is die lewensjare van Yishma’el: honderd sewe en dertig jaar en hy het die asem uitgeblaas en is dood en hy is by sy volksgenote versamel. 18Hulle het gaan bly vanaf Havilah tot by Shur wat oos van Mitzrayim lê, in die rigting van Ashur. Hy het naby al sy broers gaan bly.

19Dit is die geskiedenis van Yitz’gak, die seun van Avraham: Avraham was die vader van Yitz’gak 20en Yitz’gak was veertig jaar oud toe hy Rivkah, die dogter van B’tu’el, die Arameër uit Paddan-Aram, die suster van Lavan, die Arameër, vir hom as vrou gevat het. 21Yitz’gak het gebid tot יהוה namens sy vrou, want sy was onvrugbaar en יהוה het sy gebed verhoor sodat sy vrou Rivkah swanger geword het. 22Die seuns het teen mekaar baklei binne-in haar. Toe sê sy: “As dit reg is so, hoekom leef ek?” Sy het gegaan om van יהוה te vra

23en יהוה het haar geantwoord: “Twee nasies is in jou baarmoeder en twee volke sal geskei word vanuit jou liggaam en die een volk sal sterker wees as die ander volk en die oudste sal die jongste dien.”

24Let op, toe haar dae volledig was dat sy moes geboorte gee, was daar ’n tweeling in haar baarmoeder. 25Die eerste een is gebore: rooi, soos ’n volledige kleed van hare en hulle het hom `Esav genoem. 26Daarna is sy broer gebore terwyl sy hand die hakskeen van `Esav vashou en hulle het hom Ya’akov genoem. Yitz’gak was sestig jaar oud by hulle geboorte.

27Die seuns het opgegroei: `Esav was ’n ervare jagter, ’n man van die veld, maar Ya’akov was ’n sagte, vredevolle man wat in tente gebly het. 28Yitz’gak het `Esav liefgehad, want wildsvleis was na sy smaak, maar Rivkah het Ya’akov liefgehad.

29Ya’akov het ’n kooksel voorberei en `Esav het moeg uit die veld gekom. 30`Esav sê vir Ya’akov: “Laat my asseblief van die rooi goed afsluk, want ek is moeg.” Hulle het hom Edom genoem. 31Ya’akov antwoord: “Verkoop vandag jou eersgeboortereg aan my.” 32`Esav sê: “Let op, ek gaan dood en wat sal die eersgeboortereg dan vir my beteken?” 33Ya’akov antwoord: “Sweer eers vir my” en hy het vir hom gesweer en sy eersgeboortereg aan Ya’akov verkoop. 34Ya’akov het aan `Esav brood en die gekookte lensies gegee en hy het geëet en gedrink en opgestaan en weggegaan. So het `Esav sy eersgeboortereg geminag.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Genesis 24
Top of Page
Top of Page