Genesis 18
Afrikaans PWL
1יהוה het Homself aan hom openbaar by die Eikebome van Mamre terwyl hy by die ingang van die tent sit op die warmste van die dag. 2Hy het sy oë opgeslaan en gekyk en let op, daar staan drie manne op ’n afstand voor hom. Toe hy hulle sien, hardloop hy vanaf die ingang van die tent om hulle te ontmoet en buig hom na die grond toe neer. 3Hy sê: “יהוה, as ek nou guns in U oë gevind het, gaan dan tog nie by U dienskneg verby nie. 4Laat hulle asseblief ’n bietjie water bring, U voete was en lê en rus onder die boom. 5Laat ek ’n stukkie brood gaan haal en U binneste versterk; daarna kan U verder gaan, want daarom het U by U dienskneg aangekom.” Hulle antwoord: “Doen soos jy gesê het.” 6Toe loop Avraham haastig die tent in na Sarah toe en sê: “Maak gou, knie drie seah (12,75 liter) van die beste meel en maak roosterkoeke.” 7Avraham hardloop na die beeste en vang ’n vet, goeie kalf en gee dit aan die jongman, wat dit gou voorberei het. 8Hy neem ook botter, soetmelk en die kalf wat hy voorberei het en sit dit aan hulle voor terwyl hy self by hulle onder die boom bly staan en hulle het geëet.

9Toe sê hulle vir hom: “Waar is Sarah, jou vrou?” Hy antwoord: “Let op, in die tent.” 10יהוה sê: “Ek sal sekerlik ná die tyd van lewe terugkom na jou toe, dan sal jou vrou Sarah ’n seun hê.” Sarah het dit gehoor by die ingang van die tent wat agter haar was. 11Avraham en Sarah was oud, ver gevorderd in dae en dit het met Sarah nie meer volgens die natuur van vroue gegaan nie. 12Sarah het as gevolg hiervan in haar binneste gelag en gedink: ‘Sal ek plesier hê nadat ek oud geword het en my meester ook oud is?’ 13Toe sê יהוה vir Avraham: “Waarom het Sarah daar gelag en gesê: ‘Sal ek werklik geboorte gee, ek wat oud geword het?’ 14Is enige iets vir יהוה te moeilik? Op die vasgestelde tyd, na die tyd van lewe, sal Ek na jou toe terugkom en Sarah sal ’n seun hê.” 15Sarah het dit ontken en gesê: “Ek het nie gelag nie,” want sy was bang. Hy sê: “Nee, maar jy het gelag.”

16Toe staan die manne daarvandaan op en hulle het in die rigting van S’dom gekyk en Avraham het saam met hulle gegaan om hulle weg te bring. 17יהוה sê: “Sal Ek vir My dienskneg Avraham wegsteek wat Ek gaan doen 18terwyl Avraham sekerlik ’n groot en magtige nasie sal word en al die nasies van die aarde in hom geseën sal word? 19Ek het ’n verbondsverhouding met hom sodat hy aan sy seuns en sy huis ná hom bevel sal gee dat hulle die pad van יהוה moet hou om onpartydige opregtheid en reg te doen sodat יהוה oor Avraham kan bring wat Hy oor hom gesê het.” 20יהוה het ook gesê: “Die uitroep teen S’dom en `Amorra is uitermatig en hulle sonde is oortuigend swaar. 21Ek wil nou afgaan en kyk of hulle werklik alles gedoen het volgens die uitroep oor hulle wat na My toe gekom het en indien nie, sal Ek weet.”

22Die manne het daarvandaan weggedraai en na S’dom gegaan, maar Avraham het nog bly staan voor die Teenwoordigheid van יהוה. 23Avraham het nader gekom en gesê: “Sal U ook die opregte en onskuldige saam met die bose oortreder uitwis? 24Miskien is daar vyftig opregtes en onskuldiges binne-in die stad; sal U hulle ook uitwis en die plek nie spaar ter wille van die vyftig opregte en onskuldiges wat daarin is nie? 25’n Verwerplike gedagte, vir U om so iets te doen: om die opregte en onskuldige saam met die bose oortreder dood te maak sodat die opregte en onskuldige gelyk is met die bose oortreder. ’n Verwerplike gedagte! Sal die Regter van die hele aarde nie regverdig oordeel nie?” 26יהוה sê: “As Ek binne-in die stad, in S’dom, vyftig opregtes en onskuldiges kry, dan sal Ek die hele plek spaar om hulle ontwil.” 27Avraham antwoord en sê: “Let nou op, ek het gewaag om met יהוה te praat, alhoewel ek stof en as is. 28Miskien sal daar aan die vyftig opregtes en onskuldiges vyf kortkom; sal U ter wille van vyf die hele stad verwoes?” Hy antwoord: “Ek sal dit nie verwoes as Ek vyf en veertig daar kry nie.” 29Hy het nog verder met Hom gepraat en gesê: “Miskien sal daar veertig gekry word.” Hy antwoord: “Ek sal dit ter wille van die veertig nie doen nie.” 30Verder sê hy: “Laat יהוה tog nie toornig wees nie en mag ek nog iets sê. Miskien sal daar dertig gekry word.” Hy antwoord: “Ek sal dit nie doen as Ek dertig daar kry nie.” 31Toe sê hy: “Let nou op, ek het dit gewaag om met יהוה te praat. Miskien sal daar twintig gekry word.” Hy antwoord: “Ek sal dit ter wille van die twintig nie verwoes nie.” 32Toe sê hy: “Laat יהוה tog nie toornig wees nie en laat my nog net hierdie keer praat. Miskien sal daar tien gekry word.” Hy antwoord: “Ek sal dit ter wille van die tien nie verwoes nie.” 33יהוה het, toe Hy klaar met Avraham gepraat het, op Sy pad gegaan en Avraham het na sy blyplek teruggegaan.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Genesis 17
Top of Page
Top of Page