Esegiël 36
Afrikaans PWL
1“Jy, seun van ’n mens, profeteer tot die berge van Yisra’el en sê: ‘O Berge van Yisra’el, hoor en doen die woord van יהוה! 2So sê יהוה-God: “Omdat die vyand ‘Aha!’ teen julle uitroep en: ‘Die ewige hoogtes het ons besitting geword,’ 3profeteer daarom en sê: ‘So sê יהוה-God: “Met goeie rede het hulle jul verlate gemaak en julle van alle kante af vergruis sodat julle ’n besitting vir die res van die nasies kan word en julle opgeneem word in die praat en fluistering van die volke;”’” 4daarom, o berge van Yisra’el, hoor en doen die woord van יהוה-God. So sê יהוהGod tot die berge en tot die heuwels, tot die klowe en tot die valleie, tot die verlate puinhope en tot die verlate stede wat ’n buit en ’n spot geword het vir die res van die nasies wat rondom is, 5so sê יהוה-God: “Ek het sekerlik in die vuur van My jaloesie teen die res van die nasies gepraat en teen die hele Edom wat My land vir hulleself as erfenis opgedeel het. Met die vreugde van hulle verstand, wil en emosie het hulle die mense verag, om hulle uit te dryf as gevangenes en hulle te plunder;” 6daarom, profeteer oor die land van Yisra’el en praat tot die berge en die heuwels, tot die klowe en die valleie: “So sê יהוה-God: ‘Let op, Ek het in My jaloesie en in My toorn gepraat omdat julle die smaad van die nasies gedra het;’ 7daarom, so sê יהוה-God: ‘Ek het gesweer dat die nasies rondom sekerlik self hulle smaad sal dra, 8maar julle, o berge van Yisra’el, sal julle takke uitsteek en julle vrugte dra vir My volk Yisra’el, want hulle sal gou kom, 9want let op, Ek is vir julle en Ek sal na julle toe draai en julle sal bewerk en besaai word. 10Ek sal mense op jou vermenigvuldig, die hele huis van Yisra’el, almal; die stede sal bewoon wees en die puinhope opgebou. 11Ek sal mens en dier op jou vermenigvuldig; hulle sal vermenigvuldig en vrugbaar wees en Ek sal jou laat bewoon word soos wat jy vroeër was en jou beter behandel as aan die begin. So sal julle weet dat Ek יהוה is. 12Ja, Ek sal mense, My volk Yisra’el, op julle laat loop en jul besit sodat julle hul erfenis kan word en hulle nooit weer van kinders ontneem nie.’

13So sê יהוה-God: ‘Omdat hulle vir julle sê: “Jy is ’n mensvreter en het jou nasie van kinders beroof,” 14sal jy daarom nie meer mense verteer en nie langer jou nasie van kinders ontneem nie,’ verklaar יהוה-God. 15Ek sal nie meer dat jy beledigings vanaf die nasies hoor nie en ook nie vernedering van die volke af verdra nie en jy sal ook nie langer jou nasie laat struikel nie,” verklaar יהוה-God.’”

16Toe het die woord van יהוה tot my gekom en gesê: 17“Seun van die mens, toe die huis van Yisra’el in hulle eie land gewoon het, het hulle dit verontreinig met hul lewenswyse en hul dade; hulle lewenswyse voor My was soos die onreinheid van ’n vrou in haar onreinheid; 18daarom het Ek My toorn oor hulle uitgegiet, vir die bloed wat hulle in die land vergiet het, want hulle het dit met hul afgode onteer. 19Ek het hulle ook verstrooi onder die nasies en hulle is versprei deur die lande; Ek het hulle geoordeel volgens hul lewenswyse en hul dade. 20Toe hulle by die nasies kom waarheen hulle gegaan het, het hulle My afgesonderde Naam (Karakter en Outoriteit) onteer omdat dit van hulle gesê is: ‘Hierdie is die volk van יהוה; nogtans het hulle uit Sy land uitgegaan.’ 21Ek het egter omgegee vir My afgesonderde Naam (Karakter en Outoriteit), wat die huis van Yisra’el onteer het onder die nasies waarheen hulle gegaan het;

22daarom, sê vir die huis van Yisra’el: ‘So sê יהוה-God: “Dit is nie om julle ontwil, o huis van Yisra’el, dat Ek op die punt is om op te tree nie, maar ter wille van My afgesonderde Naam (Karakter en Outoriteit), wat julle onteer het onder die nasies waarheen julle gegaan het. 23Ek sal die afgesonderdheid van My groot Naam herwin wat onder die nasies onteer is, wat julle tussen hulle onteer het, dan sal die nasies weet dat Ek יהוה is,” verklaar יהוה-God, “wanneer Ek Myself tussen julle afgesonderd bewys voor hul oë, 24want Ek sal julle uit die nasies uithaal, julle uit al die lande bymekaarmaak en julle in jul eie land bring; 25dan sal Ek skoon water op julle sprinkel en julle sal skoon wees; Ek sal julle van al jul vuilheid en van al jul afgode reinig. 26Verder sal Ek vir julle ’n nuwe verstand, wil en emosie gee en ’n nuwe gees in jul binneste en Ek sal die verstand, wil en emosie van klip uit julle vlees wegvat en vir julle ’n verstand, wil en emosie van vlees gee. 27Ek sal My Gees in julle sit en julle in My instellings laat loop en julle sal versigtig wees om My wette na te kom. 28Julle sal in die land wat Ek vir jul voorvaders gegee het bly; so sal julle My volk wees en Ek sal julle God wees. 29Verder sal Ek julle red van al jul onreinheid en Ek sal roep na die koring en dit vermenigvuldig en Ek sal nie ’n hongersnood op julle bring nie. 30Ek sal die vrugte van die bome en die opbrengs van die veld vermenigvuldig sodat julle nie weer die vernedering van hongersnood tussen die nasies ontvang nie; 31dan sal julle jul bose lewenswyses en julle dade wat nie goed was nie, onthou en julle sal vir julleself walglik wees in julle eie oë vir jul onregverdighede en oor jul verwerplikhede. 32Ek doen dit nie om julle ontwil nie,” verklaar יהוה-God; “laat dit aan julle bekend wees! Skaam julle en wees oorbluf oor julle lewenswyse, o huis van Yisra’el.”

33So sê יהוה-God: “In die dag dat Ek julle reinig van al jul onregverdighede, sal Ek die stede laat bewoon en die puinhope sal opgebou word. 34Die verlate land sal bewerk word, in plaas dat dit ’n verlatenheid is in die oë van almal wat verbygaan. 35Hulle sal sê: ‘Hierdie verlate land het soos die tuin van Eden geword en die verwoeste stede wat in puin gelê het en afgebreek was, is versterk en bewoon,’ 36dan sal die nasies wat rondom julle oorgebly het, weet dat Ek, יהוה, die verwoeste plekke opgebou het en geplant het waar dit verlate was; Ek, יהוה, het gepraat en sal dit doen.”

37So sê יהוה-God: “Ook dit sal Ek die huis van Yisra’el My laat vra om dit vir hulle te doen: Ek sal hulle mense vermenigvuldig soos skape. 38Soos die skape vir offers, soos die skape van Yerushalayim tydens haar aangestelde feeste, so sal die verwoeste stede vol wees met kuddes van mense, dan sal hulle weet dat Ek יהוה is.”’”

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Ezekiel 35
Top of Page
Top of Page