Eksodus 13
Afrikaans PWL
1Toe het יהוה met Moshe gepraat en gesê: 2“Sonder vir My al die eersgeborenes af. Alles wat die baarmoeder oopmaak onder die kinders van Yisra’el, van beide mense en diere, dit behoort aan My.”

3Moshe het vir die volk gesê: “Onthou hierdie dag waarop julle uit Mitzrayim, uit die huis van slawerny, uitgegaan het, want deur ’n sterk hand het יהוה julle hiervandaan uitgelei; geen gesuurde brood mag geëet word nie. 4Op hierdie dag gaan julle uit, in die maand Aviv. 5Dit sal wees, wanneer יהוה jou bring in die land van die Kena’aniete, Hittiete, Emoriete, P’riziete, Hiviete en Y’vusiete, wat Hy aan jou vaders met ’n eed beloof het om aan jou te gee, ’n land wat vloei met melk en heuning, dan moet jy hierdie gebruik in hierdie maand hou. 6Sewe dae lank moet jy ongesuurde brode eet en op die sewende dag sal daar ’n fees wees tot eer van יהוה. 7Ongesuurde brode moet vir sewe dae geëet word; niks met suurdeeg mag by jou gesien word nie en geen suurdeeg mag tussen julle in jou hele grondgebied gesien word nie. 8Jy moet dit aan jou seun op dié dag bekendmaak en sê: ‘Dit is as gevolg van wat יהוה vir my gedoen het toe ek uit Mitzrayim uitgetrek het.’ 9Dit sal vir jou as ’n teken wees op jou hand en as ’n herinnering tussen jou oë sodat die wet van יהוה in jou mond mag wees, want deur ’n sterk hand het יהוה jou uit Mitzrayim uitgelei; 10daarom moet jy hierdie instelling hou op die spesifieke bepaalde tyd, van jaar tot jaar.

11Dit sal wees wanneer יהוה jou in die land van die Kena’aniete bring, soos Hy aan jou en jou vaders met ’n eed beloof het en Hy dit vir jou gee 12dat jy alles wat die baarmoeder oopmaak, aan יהוה moet toewy; ook elke eersteling Luk 2:23 aanwas van vee, wat jy sal hê wat manlik is, behoort aan יהוה, 13maar elke eersteling van ’n donkie moet jy met ’n lam loskoop. As jy dit nie wil loskoop nie, moet jy sy nek breek en elke eersgeborene van mense onder jou seuns moet jy loskoop. 14Dit sal wees, wanneer jou seun jou oor ’n tyd sal vra en sê: ‘Wat beteken dit?’ dan moet jy hom antwoord: ‘יהוה het ons deur ’n sterk hand uit Mitzrayim, uit die huis van slawerny, uitgelei. 15Dit het gebeur toe Farao te hardkoppig was om ons te laat gaan dat יהוה al die eersgeborenes in die land van Mitzrayim doodgemaak het, beide die eersgeborene van die mense en die eersgeborene van die diere; daarom offer ek aan יהוה alles wat die baarmoeder oopmaak wat manlik is, maar al die eersgeborenes van my seuns koop ek los. 16Dit sal as ’n teken op jou hand en as ’n band tussen jou oë wees, want יהוה het ons deur ’n sterk hand uit Mitzrayim uitgebring’.”

17Dit het gebeur dat toe Farao die volk laat gaan het, God hulle nie deur die land van die F’lishtyne gelei het nie, alhoewel dit nader was, want God het gesê: “Sodat die volk, as hulle oorlog sien, nie dalk hulle gedagtes verander en teruggaan na Mitzrayim toe nie.” 18God het die volk daarom omgelei op die pad van die wildernis na die Rooisee. Die seuns van Yisra’el het gewapend uit Mitzrayim uit opgetrek. 19Moshe het die bene van Yosef saam met hom gevat, want hy het die seuns van Yisra’el laat sweer en gesê: “God sal sekerlik vir julle sorg en julle moet my bene saam met julle hiervandaan wegvat.” 20So het hulle van Sukkot af weggetrek en gekamp by Etam, aan die kant van die wildernis. 21יהוה het voor hulle uitgetrek, bedags in ’n wolkkolom om vir hulle die pad te wys en snags in ’n vuurkolom om op hulle te skyn, om dag en nag te trek. 22Die wolkkolom het nie bedags en die vuurkolom nie snags van voor die volk weggegaan nie.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Exodus 12
Top of Page
Top of Page