2 Konings 5
Afrikaans PWL
1Na’aman, die bevelvoerder van die leër van die koning van Aram, was ’n groot man voor sy meester en hoogs gerespekteerd, want deur hom het יהוה aan die Arameërs oorwinning gegee. Die man was ook ’n dapper soldaat, maar melaats. 2Die Arameërs het in bendes uitgegaan en ’n klein meisie uit die land van Yisra’el gevange weggevoer; sy het Na’aman se vrou bedien. 3Sy het vir haar meesteres gesê: “Ek wens my meester was by die profeet wat in Shomron is, dan sou hy hom van sy melaatsheid genees. 4Na’aman het ingegaan en vir sy meester vertel en gesê: “So en so het die meisie gesê wat uit die land van Yisra’el is. 5Toe sê die koning van Aram: “Gaan nou en ek sal ’n brief aan die koning van Yisra’el stuur.” Hy het gegaan en tien talente silwer, ses duisend sikkels goud en tien stelle klere saam met hom gevat.

6Hy het die brief vir die koning van Yisra’el gebring wat sê: “Nou, wanneer hierdie brief by u kom, let op, ek het vir Na’aman, my dienskneg, na u toe gestuur sodat u hom kan genees van sy melaatsheid.” 7Toe die koning van Yisra’el die brief gelees het, skeur hy sy klere en sê: “Is ek God, om dood en lewend te maak dat hierdie man na my stuur om ’n man se melaatsheid te genees? Oorweeg dit nou en sien hoe hy ’n stryd met my soek.”

8Dit het gebeur toe Elisha, die man van God, hoor dat die koning van Yisra’el sy klere geskeur het, hy woord vir die koning stuur en sê: “Waarom het u u klere geskeur? Laat hom nou na my toe kom en hy sal weet dat daar ’n profeet in Yisra’el is.” 9So het Na’aman gekom met sy perde en met sy waens en by die ingang van Elisha se huis gestaan. 10Elisha stuur ’n boodskapper na hom toe om te sê: “Gaan en was sewe maal in die Yarden en jou vlees sal aan jou herstel word en jy sal rein wees.” 11Na’aman was egter woedend en het weggegaan en gesê: “Let op, ek het gedink: ‘Hy sal sekerlik uitkom om my te sien en staan en die Naam (Karakter en Outoriteit) van יהוה, sy God, aanroep en sy hand oor die plek waai en die melaatsheid genees. 12Is Abanah en Farpar, die riviere van Dammesek, nie beter as al die waters van Yisra’el nie? Kon ek my nie daarin was en rein wees nie?” Hy het omgedraai en in woede weggery. 13Toe kom sy diensknegte nader en praat met hom en sê: “My vader, as die profeet u gevra het om ’n groot ding te doen, sou u dit nie gedoen het nie? Hoeveel te meer dan, wanneer hy vir u sê: ‘Was en wees rein?’” 14Hy het afgegaan en homself sewe maal in die Yarden gewas volgens die woord van die man van God en sy vlees is herstel soos die vlees van ’n jong seun en hy was rein.

15Toe hy terugkom by die man van God met sy hele gevolg, het hy gekom en voor hom gaan staan en gesê: “Let op, nou weet ek dat daar geen God op die hele aarde is nie, behalwe in Yisra’el; vat asseblief nou ’n geskenk vanaf u dienskneg.” 16Hy sê egter: “Sowaar as יהוה leef voor wie ek staan, ek sal niks vat nie!” Hy het by hom aangedring om dit te vat, maar hy het geweier. 17Na’aman het gesê: “Indien nie, laat daar asseblief twee muilvragte grond vir my gegee word, want u dienskneg sal nie langer brandoffers offer, of aan ander gode offer nie, maar net aan יהוה. 18Mag יהוה in hierdie saak u dienskneg vergewe: wanneer my meester in die huis van Rimmon ingaan om hom daar neer te buig terwyl hy op my hand leun en ek my in die huis van Rimmon neerbuig; wanneer ek my neerbuig in die huis van Rimmon, mag יהוה u dienskneg in hierdie saak vergewe.” 19Hy sê vir hom: “Gaan in vrede, gesondheid, voorspoed en vergenoegdheid!” Hy het ’n ent van hom af weggegaan,

20maar Geigazi, die dienaar van Elisha, die man van God, het gedink: “Let op, my meester het hierdie Na’aman, die Arameër, gespaar deur nie uit sy hand aan te neem wat hy gebring het nie. So waar as יהוה leef, ek sal agter hom aan hardloop en iets van hom af vat.” 21Geigazi het Na’aman dus agternagesit. Toe Na’aman een agter hom aan sien hardloop, het hy van die wa afgeklim om hom te ontmoet en gesê: “Vrede, gesondheid, voorspoed en vergenoegdheid.” 22Hy antwoord: “Vrede, gesondheid, voorspoed en vergenoegdheid, my meester het my gestuur om te sê: ‘Let op, daar het nou net twee jongmanne van die profeteseuns, van die bergland van Efrayim af, na my toe gekom. Gee asseblief vir hulle ’n talent silwer en twee stelle klere.’” 23Na’aman het gesê: “Wees vry om twee talente te vat!” Hy het by hom aangedring en twee talente silwer in twee sakke toegebind en dit saam met twee stelle klere aan twee van sy dienaars gegee, wat dit voor hom uit gedra het. 24Toe hy by die heuwel aankom, het hy dit uit hulle hand geneem en in die huis gesit en die manne weggestuur en hulle het vertrek. 25Hy het egter ingegaan en voor sy meester gestaan en Elisha sê vir hom: “Waar was jy, Geigazi?” Hy antwoord: “U dienskneg het nêrens heen gegaan nie.”

26Toe sê hy vir hom: “Het my gees nie saamgegaan toe ’n man van sy wa af omgedraai het jou tegemoet nie? Is dit ’n tyd om geld en klere, olyfboorde, wingerde, kleinvee, beeste, slawe en slavinne te ontvang? 27Die melaatsheid van Na’aman sal daarom vir ewig aan jou en jou nageslag vaskleef.” Hy het uit sy teenwoordigheid uit weggegaan, melaats soos sneeu.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
2 Kings 4
Top of Page
Top of Page