2 Kronieke 7
Afrikaans PWL
1Net toe Shlomo klaar gebid het, het die vuur uit die hemel afgekom en die brandoffer en die hout verteer en die Gemanifesteerde Teenwoordigheid van יהוה het die huis gevul 2en die priesters kon nie in die huis van יהוה ingaan nie, want die Gemanifesteerde Teenwoordigheid van יהוה het die huis van יהוה gevul. 3Toe al die kinders van Yisra’el sien hoe die vuur afkom en die Gemanifesteerde Teenwoordigheid van יהוה die huis vul, het hulle neergebuig op die plaveisel met hulle gesigte op die grond en het aanbid en vir mekaar gesê: “Lofprys יהוה, want Hy is goed, Sy liefdevolle goedheid duur vir ewig.”

4Toe het die koning en die hele volk offers gebring in die Teenwoordigheid van יהוה. 5Koning Shlomo het ’n offer gebring van twee en twintig duisend beeste en ’n honderd en twintig duisend kleinvee. So het die koning en die hele volk die huis van God ingewy, 6terwyl die priesters op hulle poste was en die Leviete met musiekinstrumente יהוה geloof het en dit is wat hulle in hulle lofprysing gesê het, deur die liedere van Dawid: “Loof יהוה met uitgestrekte hande, want Hy is goed, Sy liefdevolle goedheid duur vir ewig.” Die priesters het met gedraaide en reguit trompette geblaas en die hele Yisra’el het gestaan.

7Shlomo het die middel van die ruimte afgesonder wat voor die huis van יהוה was, want daar het hy brandoffers en die vetstukke van die vredesoffers geoffer omdat die koper altaar wat Shlomo gemaak het, te klein was om die brandoffer, die graanoffer en die vet te hou.

8Shlomo het ook in daardie tyd die fees gehou vir sewe dae en die hele Yisra’el saam met hom, ’n baie groot vergadering. Die mense het vanaf Hamat tot by die spruit van Mitzrayim, voor יהוה, ons God, vergader. 9Sewe dae is gegee vir die fees en sewe dae vir die inwyding, die lengte van die geleentheid was veertien dae. 10Op die vyftiende dag het die koning die volk laat gaan en die volk het die koning geseën en na hulle dorpe gegaan, bly en vrolik en het lof en dank gegee aan יהוה vir al die goedheid wat Hy aan Dawid, Sy dienskneg, Shlomo, sy seun en aan Sy volk, Yisra’el, bewys het.

11Dit het gebeur dat Shlomo die huis van יהוה en die huis van die koning klaar gebou het en alles wat Shlomo in sy gedagtes beplan het om in die huis van יהוה en in die koning se huis te doen, het hy suksesvol uitgevoer.

12יהוה het in daardie nag aan Shlomo verskyn en vir hom gesê: “Ek het jou gebed gehoor en hierdie plek vir Myself gekies as ’n plek van offers. 13As Ek die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie, of as Ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, of as Ek peste onder My volk stuur; 14as My volk, wat in My Naam (Karakter en Outoriteit) geroep is, hulleself verneder (vas), bid, My Teenwoordigheid soek en wegdraai van hul verkeerde lewenswyses, dan sal Ek vanuit die hemel hoor, hulle sondes vergewe en hulle land genees. 15Nou sal My oë oop wees en My ore luister na die gebed wat in hierdie plek gemaak word, 16want nou het Ek hierdie huis gekies vir Myself, dat My Gemanifesteerde Teenwoordigheid vir ewig daarin sal wees en dat My goeie werke en My wil vir altyd daarin gedoen sal word. 17Wat jou betref, as jy in My Teenwoordigheid loop soos jou vader, Dawid, geloop het, met onskuld van verstand, wil en emosie en met opregtheid, om alles te doen wat Ek jou beveel het en My opdragte en instellings nakom, 18dan sal Ek die troon van jou koninkryk vir ewig bevestig, soos wat Ek ’n verbond gesluit het met jou vader deur te sê: ‘Daar sal vir jou nie ’n seun kortkom in My Teenwoordigheid, om te sit op die troon van Yisra’el nie,’

19maar as julle wegdraai van My lewenswyses, beide jy en jou kinders en nie My opdragte en My instellings hou wat Ek voor julle gesit het nie, maar gaan en die afgode van ander nasies dien en hulle aanbid, 20dan sal Ek hulle verstrooi uit hierdie land wat Ek aan hulle gegee het en hierdie huis wat Ek vir My Naam (Karakter en Outoriteit) afgesonder het, sal Ek voor My gesig ontwortel en Yisra’el sal ’n spreekwoord en ’n bespotting wees onder al die nasies. 21Hierdie huis sal in puin wees en elkeen wat verbygaan, sal staan en sy kop skud in verwondering en vra: “Waarom het יהוה so gedoen aan hierdie groot stad en aan hierdie huis?’ 22Hulle sal sê: “Omdat hulle die verbond van יהוה, die God van hulle vaders, wat hulle uit die land van Mitzrayim uitgebring het, verlaat het en hulle gegaan en die gode van die ander nasies respekvol gevrees, hulle gedien en aanbid het, het יהוה hierdie boosheid oor hulle gebring.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
2 Chronicles 6
Top of Page
Top of Page