2 Kronieke 32
Afrikaans PWL
1Ná hierdie dinge en die getroue dade wat Hizkiyahu gedoen het, het Sangeriv, die koning van Ashur, gekom en Y’hudah binnegedring en die versterkte stede beleër en aan die inwoners gesê: “Gee aan my ’n belofte en kom oor na my toe.” 2Toe Hizkiyahu sien dat Sangeriv, koning van Ashur en sy leërmag gekom het om teen Yerushalayim te veg, 3het hy raad gehou met sy prinse en sy magtige manne om die fonteine se waters weg te steek wat buite die stad is en hulle het hom gehelp. 4’n Groot hoeveelheid van die mense van Yisra’el het bymekaargekom en al die fonteine en die groot spruite wat dwarsdeur die land loop toegemaak en gesê: “Anders kom die koning van Ashur en kry baie water.” 5Hulle het hulself versterk en een muur oorkant die ander opgebou en die kanaal wat Dawid gebou het besoedel. Hizkiyahu het wapens, skilde en werpspiese in oorvloed laat maak. 6Hy het oorlogsbevelvoerders oor die manne aangestel; elkeen oor tien en hulle by hom op die markplein van die stad vergader en met almal van hulle gepraat en gesê: 7“Wees onveranderlik sterk en dapper, moenie bang of moedeloos wees vir die teenwoordigheid van die koning van Ashur of as gevolg van al die leërmagte wat saam met hom gekom het nie, want daar is meer by ons as by hom. 8By hom is ’n arm van vlees, maar by ons is יהוה, ons God, om ons te help en ons gevegte te veg!” Die manne is bemoedig deur die woorde van Hizkiyahu, koning van Y’hudah.

9Hierna het Sangeriv, koning van Ashur, vir Rav-Shakeh en sy diensknegte na Yerushalayim gestuur, (hyself en al sy bevelvoerders het Lakhish beleër), na al die mense van Y’hudah, wat in Yerushalayim was, om te sê: 10“So sê Sangeriv, koning van Ashur: op wie vertrou julle dat julle in Yerushalayim bly tydens die beleëring? 11Hizkiyahu mislei julle, om julle van honger en dors te laat sterf en verder mislei hy julle deur te sê: יהוה, ons God, sal ons bevry uit die hand van die koning van Ashur. 12Het dieselfde Hizkiyahu nie Sy hoë plekke en Sy altare verwyder en Y’hudah en Yerushalayim beveel en gesê: ‘Voor één altaar moet julle jul neerbuig en daarop wierook offer?’ nie. 13Miskien weet julle wat ék en my vaders aan al die volke van die ander lande gedoen het? Die gode van die nasies van daardie lande was nie in staat om hulle lande uit my hand te bevry nie. 14Wie was daar onder al die gode van daardie nasies, wat my vaders volkome vernietig het, wat in staat was om sy volk uit my hand te bevry dat יהוהjulle uit my hand sou kon bevry? 15Moet daarom nie dat Hizkiyahu julle mislei of hierin laat vertrou nie en moet hom nie glo nie, want julle God sal julle nie uit my hand kan bevry nie, want al die nasies en koninkryke kon nie hul stede uit my hand of uit die hand van my vaders bevry nie; julle God sal julle ook nie uit my hand kan bevry nie.”

16Sy diensknegte het hierdie dinge in die Teenwoordigheid van יהוה, God van Yisra’el, gepraat en in die teenwoordigheid van Sy dienskneg, Hizkiyahu. 17Hy het ook briewe geskryf om יהוה, die God van Yisra’el, te spot en met die mense van Yisra’el te praat en gesê: “Soos die gode van die nasies van hierdie lande nie in staat was om hulle stede uit my hand te bevry nie, so sal die God van Hizkiyahu nie in staat wees om sy stad uit my hand te bevry nie.” 18Toe het hulle hardop uitgeroep in die Joodse taal na die manne wat op die muur van Yerushalayim gesit het, om hulle bang te maak en te pla sodat hulle die muur van die stad kon verower. 19Hulle het oor die God van Yerushalayim gepraat soos oor die gode van die volke van die aarde, wat met mensehande gemaak is.

20Toe het Hizkiyahu en Yesha’yahu, die profeet, die seun van Amotz, hieroor gebid en יהוה het die stem van hulle gebed gehoor, 21יהוה het ’n engel uit Sy Teenwoordigheid gestuur wat al die magtige dapper manne, die bevelvoerders en prinse, wat in die kamp van die koning van Ashur was, doodgeslaan het. Die koning van Ashur het dus vernederd na sy eie land teruggegaan en toe hy in die huis van sy gode kom, het sy seuns, die wat uit sy eie liggaam voortgekom het, hom daar met die swaard doodgeslaan. 22So het יהוה vir Hizkiyahu en die inwoners van Yerushalayim bevry uit die hand van Sangeriv, koning van Ashur en uit die hand van almal wat hulle grense binnegedring het. 23Baie van die seuns van Yisra’el het geskenke aan יהוה na Yerushalayim gebring en het geskenke aan Hizkiyahu, koning van Y’hudah gegee sodat hy opgelig is voor alle nasies.

24In daardie dae het Hizkiyahu dodelik siek geword en hy het tot יהוה gebid en gesê: “U het kragtige wonderwerke vir my gedoen en my beloon volgens die werke van my hande.” 25Hizkiyahu se siekte was as gevolg van die trots van sy verstand, wil en emosie; daarom het die woede van יהוה oor hom en oor Y’hudah en Yerushalayim gekom. 26Hizkiyahu het hom egter verneder oor die hoogmoedigheid van sy verstand, wil en emosie, beide hy en die inwoners van Yerushalayim sodat die woede van יהוה nie oor hulle gekom het in die dae van Hizkiyahu nie.

27Hizkiyahu het buitengewoon baie rykdom en eer gehad en het vir hom skatkamers gemaak vir silwer, vir goud, vir edelgesteentes, vir speserye en skilde en vir allerhande aangename voorwerpe. 28Hy het ook stoorkamers vir die opbrengs van graan, wyn en olie en stalle vir allerhande soorte diere gemaak, 29asook krale vir beeste en kleinvee en osse en ander diere, want יהוה het vir hom baie besittings gegee. 30Dieselfde Hizkiyahu het ook die boonste uitloop van die fonteine toegestop en dit reguit afgelei na die westelike watervoor van die stad van Dawid. Hizkiyahu was voorspoedig in al sy werke. 31Hy het gesoek na die wet van יהוה, soos dit in die land gegee is en יהוה het alles geweet wat in sy verstand, wil en emosie was.

32Die res van die dade van Hizkiyahu en sy goedheid en uitstekende lewenswyse, let op, dit is opgeskryf in die Profesie van die profeet Yesha’yahu, die seun van Amotz en in die ‘Boek van die konings van Y’hudah en Yisra’el.’ 33Hizkiyahu is neergelê by sy vaders en hy is begrawe in die stad van Dawid; die hele Y’hudah en al die inwoners van Yerushalayim het hom eer bewys by sy dood. M’nasheh, sy seun, het in sy plek geheers.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
2 Chronicles 31
Top of Page
Top of Page