2 Kronieke 29
Afrikaans PWL
1Hizkiyahu het begin heers toe hy vyf en twintig jaar oud was en nege en twintig jaar in Yerushalayim regeer. Sy moeder se naam was Aviyah, die dogter van Z’kharyah. 2Hy het dit gedoen wat reg was in die oë van יהוה net soos sy vader, Dawid, gedoen het.

3In die eerste jaar van sy regering, in die eerste maand, het hy die deure van die huis van יהוה oopgemaak en dit herstel. 4Hy het die priesters en die Leviete laat inkom en hulle bymekaar laat kom in die oopte na die ooste

5en vir hulle gesê: “Luister na my, Leviete! Sonder julle nou af en sonder die huis van יהוה, die God van julle vaders, af en verwyder julle bose werke uit julle gedagtes 6sodat ons nie mag doen wat ons vaders gedoen het nie, want hulle het boos gedoen in die oë van יהוה, ons God en hulle het Hom verlaat en hulle gesigte weggedraai van die blyplek van יהוה en hulle rug gedraai. 7Hulle het ook die deure van die stoepe toegesluit en die lampe doodgeblaas en geen wierook gebrand of brandoffers geoffer op die altaar van die God van Yisra’el nie; 8daarom het die woede van יהוה oor Y’hudah en Yerushalayim gekom en Hy het hulle oorgegee aan ’n vloek, verlatenheid en die swaard, soos wat julle met jul eie oë sien. 9Let op, ons vaders het deur die swaard geval en ons seuns, ons dogters en ons vroue is in gevangeskap. 10Nou, omdat ons afgedwaal het daarvan om יהוה, ons God, te volg en die verbond verlaat het wat Hy met ons vaders gesluit het, daarom het Hy ons ook verlaat. 11My seuns, moenie nou nalatig wees nie, want יהוה het julle gekies om voor Hom te staan, om Hom te dien, tot Hom te bedien en wierook te laat brand.”

12Toe het die Leviete opgestaan: Magat, die seun van `Amasai, Yo’el, die seun van `Azaryahu, uit die seuns van die K’hatiete; uit die seuns van M’rari: Kish, die seun van `Avdi en `Azaryahu, die seun van Yehallel’el; uit die Gershuniete: Yo’ag, die seun van Zimmah en `Eden, die seun van Yo’ag; 13uit die seuns van Elitzafan: Shimri en Ye’i’el; uit die seuns van Asaf: Z’kharyah en Mattanyahu; 14uit die seuns van Heman: Yegi’el en Shim’i; uit die seuns van Y’dutun: Sh’ma’yah en `Uzi’el. 15Hulle het hul broers bymekaargemaak en hulself afgesonder en gekom om volgens die bevel van die koning, ooreenkomstig die woorde van יהוה, die huis van יהוה te reinig. 16Die priesters het binne-in die binneste deel van die huis van יהוה ingegaan om dit te reinig en al die onreinheid wat hulle in die tempel van יהוה gevind het, uitgebring in die oopte van die huis van יהוה en die Leviete het dit gevat om dit uit te bring na buite, na die Kidronspruit. 17Hulle het begin om dit af te sonder op die eerste van die eerste maand en op die agtste dag van die maand was hulle by die stoep van יהוה. Hulle het die huis van יהוה binne agt dae afgesonder en op die sestiende dag van die eerste maand was hulle klaar. 18Toe het hulle na koning Hizkiyahu gegaan en gesê: “Ons het die hele huis van יהוה gereinig, die brandofferaltaar met al sy gereedskap, die tafel vir die brode van die Teenwoordigheid met al sy gereedskap, 19ook al die gereedskap wat koning Agaz tydens sy regering deur sy oortreding weggegooi het, het ons voorberei en afgesonder en let op, hulle is voor die altaar van יהוה.

20Toe het koning Hizkiyahu vroeg opgestaan en die oudstes van Yerushalayim bymekaargemaak en opgegaan na die huis van יהוה. 21Hulle het vir hom sewe bulle, sewe ramme, sewe lammers en sewe bokramme as ’n toedekking vir die koninkryk en vir die Afgesonderde Plek en vir Y’hudah gebring en hy het die seuns van Aharon, die priesters, beveel om dit op die altaar van יהוה te offer 22en om die beeste te slag en die priesters beveel om die bloed op te vang en aan die horings van die altaar te sprinkel 23en om die bokramme voor die koning en die vergadering van Yisra’el te bring en om hulle hande daarop te lê 24dat die priesters hulle sal slag en die bloed daarvan teen die altaar se horings sprinkel om ’n toedekking te doen vir die hele Yisra’el, want die koning het beveel dat die hele Yisra’el brandoffers en offers moet bring.

25Hy het die Leviete opgestel in die huis van יהוה met simbale, begeleide liedere en met die liedere van Dawid, van Gad, die profeet van die koning en van die profeet Natan, want Dawid het die liedere van יהוה, sy God, gesing soos hulle gesing is deur die monde van die profete. 26Die Leviete het gaan staan en die liedere van Dawid gesing en die priesters het op reguit en gekromde trompette geblaas. 27Toe het Hizkiyahu beveel dat die brandoffer op die altaar geoffer moet word en toe die brandoffer begin, het Hizkiyahu ook die liedere van יהוה begin sing, volgens die liedere van Dawid, die koning van Yisra’el. 28Die hele vergadering van Yisra’el het hulle neergebuig en liedere gesing en met die reguit en gekromde trompette geblaas totdat die brandoffers klaar was.

29Toe hulle klaar geoffer het, het die koning en almal wat by hom was, gekniel en aanbid. 30Verder het koning Hizkiyahu en die prinse die Leviete beveel om lofprysinge tot יהוה te sing met die woorde van Dawid en van Asaf, die profeet en hulle het lofsange met blydskap gesing en neergebuig en aanbid.

31Hizkiyahu het geantwoord en gesê: “Nou het julle jul afgesonder vir יהוה se lewenswyse; kom nader en bring offers en dankoffers in die huis van יהוה.” Die mense het offers en dankoffers gebring, alles wat hulle verstand, wil en emosie begeer, het hulle gebring. 32Die getal van die brandoffers wat die mense gebring het, was sewentig beeste, ’n honderd ramme en twee honderd lammers; dit alles was as ’n brandoffer aan יהוה. 33Die afgesonderde dinge was ses honderd beeste en drie duisend skape. 34Die priesters was te min sodat hulle nie al die brandoffers kon slag nie; daarom het hulle broers, die Leviete, hulle gehelp totdat die werk voltooi is. Na dit het die priesters hulself afgesonder, want die Leviete was nederig en het hulself meer afgesonder as die priesters. 35Ook die brandoffers was in oorvloed, saam met die vet van die vredesoffers en van die lammers vir die brandoffers. So was die diens van die huis van יהוה weer in orde. 36Hizkiyahu en die hele volk van Yisra’el het hulle verheug omdat die diens van die tempel bereik is, want dit is gou gedoen.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
2 Chronicles 28
Top of Page
Top of Page