2 Kronieke 11
Afrikaans PWL
1Toe Regav’am in Yerushalayim kom, het hy van die huise van Y’hudah en Binyamin, honderd en tagtig duisend gekose manne, wat die swaard dra, bymekaargemaak wat soldate was, om teen Yisra’el te veg en die koninkryk te herstel aan Regav’am, die seun van Shlomo. 2Die woord van יהוה het egter tot Sh’ma’yah gekom en gesê: 3“Praat met Regav’am, die seun van Shlomo, koning van Y’hudah en met die huis van Binyamin en die hele Yisra’el en die ander mense en sê: 4‘So sê יהוה: Julle mag nie optrek of baklei nie, gaan elkeen terug na sy huis, want hierdie saak kom van My af.’” Hulle het die woord van יהוה gehoorsaam en omgedraai, elkeen na sy huis toe.

5Yarov’am het Sh’khem gebou op die berg van die stam van Efrayim en daarin gebly. Hy het daarvandaan uitgegaan en P’nu’el gebou. 6Yarov’am het in sy binneste gesê: “Die koninkryk sal terugkeer na die huis van Dawid 7as hierdie volk opgaan om offers te bring in die huis van יהוה in Yerushalayim, dan sal die verstand, wil en emosie van die volk weer na יהוה toe draai en hulle sal my doodmaak en die koninkryk tot Regav’am, die seun van Shlomo, herstel;” 8daarom het die koning beraadslaag en twee kalwers van goud gemaak en vir die volk gesê: “Dit is te veel vir julle om op te gaan na Yerushalayim, waarom sou julle opgaan na Yerushalayim en weer terugkom?” Toe het hy gesê: “Hierdie is jou gode, o Yisra’el, wat jou uit die land van Mitzrayim gebring het.” 9Hy het die een in Beit-El opgestel en die ander in Dan. 10Hierdie ding het ’n sonde geword, want die mense het voor die kalf gaan neerval, selfs tot by Dan en dit het ’n sonde, tot ontworteling en vernietiging van die aarde af, geword in die hele huis van Yarov’am. 11In daardie tyd het Aviyah, die seun van Yarov’am, siek geword en Yarov’am sê vir sy vrou: “Staan op en vermom jouself, wees soos ’n eenvoudige vrou sodat jy nie herken word as die vrou van Yarov’am nie en gaan na Shiloh, let op, Agiyah, die profeet is daar, wat vir my gesê het dat ek koning oor hierdie volk moet wees, 12gaan na hom toe, hy sal jou vertel wat gaan van hierdie kind word.”

13יהוה het aan Agiyah gesê: “Let op, die vrou van Yarov’am kom na jou toe om jou te vra aangaande haar seun, want hy is siek. So en so moet jy vir haar sê, want dit sal wees dat wanneer sy inkom, sy haarself sal vermom.”

14Dit het gebeur toe hy haar voete by die deur hoor dat hy vir haar sê: “Kom in, vrou van Yarov’am, waarom het jy jou vermom, want ek is gestuur om vir jou harde woorde te bring? 15Gaan sê vir Yarov’am: ‘So sê יהוה, die God van Yisra’el: Ek het jou opgelig van tussen die mense en jou koning oor My volk, Yisra’el, gemaak 16en die koninkryk weggevat van die huis van Dawid en dit aan jou gegee en tog was jy nie soos My dienskneg, Dawid, wat My opdragte gehoorsaam het en in My instellings geleef het met sy hele verstand, wil en emosie, om te doen wat reg is in My Teenwoordigheid, nie, 17maar jy het boos gedoen bo alle konings wat voor jou was, want jy het gegaan en vir jou afgode vir die nasie gemaak en beelde om voor My te laster en My aanbidding agter jou rug gegooi.”

18Regav’am het vir Magalat, die dogter van Yerimot, die seun van Dawid, vir hom as vrou gevat en vir Avigayil, die dogter van Eli’av, die seun van Yishai, 19wat vir hom geboorte gegee het aan seuns: Ye’ush, Sh’maryah en Zaham. 20Ná haar het hy vir Ma’akhah, die dogter van Avshalom, gevat, wat vir hom geboorte gegee het aan Aviyah, `Atai, Ziza en Shlomit. 21Regav’am het vir Ma’akhah, die dogter van Avshalom, meer liefgehad as al sy vroue en sy byvroue, want hy het agttien vroue en sestig byvroue gevat en hy het agt en twintig seuns en sestig dogters gehad. 22Regav’am het Aviyah, die seun van Ma’akhah, kroonprins gemaak, om te heers tussen sy broers, want hy het beplan om hom koning te maak. 23Hy het verstandig opgetree en al sy seuns versprei in al die streke van Y’hudah en Binyamin, in al die versterkte stede en aan hulle kos in oorvloed gegee. Hy het baie vrouens begeer.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
2 Chronicles 10
Top of Page
Top of Page