2 Kronieke 10
Afrikaans PWL
1Regav’am het na Sh’khem gegaan, want die hele Yisra’el het na Sh’khem gekom om hom koning te maak. 2Dit het gebeur, toe Yarov’am, die seun van N’vat en die hele Yisra’el, dit hoor, 3hulle gekom het en vir Regav’am, die seun van Shlomo, gesê het: 4“U vader het ons juk hard gemaak, verlig nou ietwat hierdie harde reëls van u vader en sy swaar juk wat hy op ons gelê het en ons sal u dien.” 5Hy het vir hulle gesê: “Gaan weg en kom oor drie dae terug na my toe.” Die mense het weggegaan.

6Koning Regav’am het beraadslaag met die oudstes wat sy vader, Shlomo, gedurende sy lewe gedien het en hy vra: “Watter raad gee julle my om ’n antwoord aan hierdie mense te gee?” 7Hulle het met hom gepraat en gesê: “As u hierdie mense goedgunstig sal antwoord en hulle tevrede stel en goeie woorde met hulle praat, sal hulle vir ewig u diensknegte wees.” 8Hy het egter die raad wat die oudstes hom gegee het, verwerp en beraadslaag met die jongmanne wat saam met hom groot geword en in sy diens gestaan het. 9Hy het vir hulle gevra: “Watter raad gee julle my dat ons hierdie mense kan antwoord wat met my gepraat en gesê het: ‘Maak die juk ligter wat u vader op ons gelê het en ons sal u dien.’?” 10Die jongmanne wat saam met hom in die straat grootgeword het, antwoord hom en sê: “Só moet u die mense antwoord wat met u gepraat en gesê het: ‘U vader het ons juk swaar gemaak, maar u maak dit ietwat ligter oor ons,’ só moet u hulle antwoord: ‘My pinkie is dikker as my vader se duim. 11Nou, waar my vader ’n swaar juk op julle gelaai het, ék sal by julle juk bysit; het my vader julle met swepe getugtig, ék sal julle met skerpioene tugtig.’”

12Yarov’am en al die mense het op die derde dag na Regav’am gekom soos die koning hulle gevra en gesê het: “Kom oor drie dae terug na my toe.” 13Die koning het hulle met harde woorde geantwoord en koning Regav’am het die raad van die oudstes verwerp 14en met hulle gepraat volgens die raad van die jongmanne en gesê: “My vader het julle juk swaar gemaak, maar ék sal daarby bysit; my vader het julle met swepe getugtig, ék sal julle met skerpioene tugtig.” 15Die koning het nie na die volk geluister nie, want God het dit voorgeskryf sodat יהוה die woord van Agiyah, die Shiloniet, die profeet, aangaande Yarov’am, die seun van N’vat, waar kon maak.

16Toe die hele Yisra’el sien dat die koning nie na hulle luister nie, het die volk die koning geantwoord en gesê: “Ons het geen deel aan Dawid of aan ’n erfenis vir die seun van Yishai nie! Gaan elkeen na sy huis toe, Yisra’el en nou, Dawid, sorg vir jou eie huis!” Yisra’el het na hulle huise teruggekeer,

17maar oor die seuns van Yisra’el wat in die stede van Y’hudah gebly het, oor hulle het Regav’am regeer. 18Toe stuur koning Regav’am vir Adoram, wat in beheer van belasting was, maar die seuns van Yisra’el het hom gestenig sodat hy gesterf het, maar koning Regav’am het haastig op sy strydwa geklim, om na Yerushalayim te vlug. 19So het Yisra’el gerebelleer teen die huis van Dawid, tot vandag toe.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
2 Chronicles 9
Top of Page
Top of Page