1 Kronieke 26
Afrikaans PWL
1Wat die afdelings van die poortwagters betref, wat Dawid as wagte aangestel het: Meshelemyahu, van die seuns van Yosef. 2Meshelemyahu het sewe seuns gehad: Z’kharyahu, die eersgeborene, Y’dia’el, die tweede, Z’vadyahu, die derde, Yatni’el, die vierde, 3`Eilam, die vyfde, Y’hoganan, die sesde en Ely’ho’einai, die sewende. 4`Oved-Edom se seuns was: Sh’ma’yah, die eersgeborene, Y’hozavad, die tweede, Yo’ag die derde, Sakhar die vierde, N’tan’el die vyfde, 5`Ammi’el die sesde, Yissakhar die sewende en Pe’ultai die agtste, want God het hom geseën. 6Daar is ook vir sy seun Sh’ma’yah seuns gebore wat in hulle familie geheers het, want hulle was dapper magtige manne. 7Die seuns van Sh’ma’yah was `Otni, Refa’el, `Oved en Elzavad, die magtige manne en Elihu en S’makhyahu. 8Hulle almal was uit die seuns van `Oved-Edom, hulle en hul seuns en hul broers, flukse manne, bekwaam vir die diens van die Afgesonderde Plek; twee en sestig seuns van `Oved-Edom. 9Meshelemyahu se oudste seun het seuns gehad, magtige manne, agttien. 10Hosah, uit die seuns van M’rari, het seuns gehad, magtige manne: die oudste het gesterf en sy vader het die tweede in sy plek aangestel, maar nie vir hom die naam van die eerste gegee nie. 11Hilkiyahu was die tweede, T’valyahu die derde en Z’kharyahu die vierde; al die seuns en broers van Hosah was dertien.

12Tussen hulle was die afdelings van die poortwagters, selfs die hoofde van die vaders, wat wag gestaan het oorkant mekaar, om te dien in die huis van יהוה. 13Hulle het die lot gewerp, van klein tot groot, volgens hulle families vir elke poort. 14Die lot vir die ooste het op Shelemyahu geval. Toe het hulle die lot gewerp vir sy seun Z’kharyahu, ’n wyse raadgewer en sy lot het uitgekom vir die noorde; 15op `Oved-Edom vir die suide en op sy seuns vir die stoepe; 16op Shuppim en Hosah vir die weste, sover as tot by die poort wat gemaak is in die pad wat op loop; wag oorkant wag. 17ooswaarts was ses Leviete; noordwaarts daagliks vier; suidwaarts daagliks vier en vir die stoepe twee op ’n slag. 18By die oop ruimte na die weste was vier by die grootpad en twee by die oopte. 19Hierdie is die afdelings van die poortwagters van die seuns van Korag en van die seuns van M’rari.

20Van die Leviete was Agiyah oor die stoorkamers van die huis van יהוה en oor die stoorkamers van die afgesonderde voorwerpe. 21Die seuns van La’dan, van die nageslag van Gershon, die hoofde van die vaders van La’dan, die Gershoniet: Yegi’eli.

22Die seuns van Yegi’eli: Zetam en Yo’el, sy broer, wat oor die stoorkamers van die huis van יהוה was. 23Van die `Amramiete, die Yitz’hariete, die Hevroniete en die `Uzi’eliete, 24was Sh’vu’el, die seun van Gershon, die seun van Moshe, owerste in bevel van die stoorkamers 25en sy broer, Eli’ezer, sy seun Regavyahu, sy seun Yesha’yahu, sy seun Yoram, sy seun Zikhri en sy seun Shlomit. 26Hierdie Shlomit en sy broers was oor al die stoorkamers van die afgesonderde voorwerpe, wat koning Dawid en die hoofde van die vaders, bevelvoerders oor ’n duisend en oor ’n honderd en die bevelvoerders van die weermag afgesonder het. 27Sommige van die buit wat in gevegte gewen is, het hulle afgesonder om die huis van יהוה daarmee te onderhou; 28ook alles wat Sh’mu’el, die profeet, Sha’ul, die seun van Kish, Avner, die seun van Ner en Yo’av, die seun van Tz’ruyah, afgesonder het. Wie ook al enige iets afgesonder het, dit was onder beheer van Shlomit en sy broers.

29Van die Yitz’hariete was K’nanyahu en sy seuns, skrywers en regters vir die sekulêre besigheid van Yisra’el. 30Van die Hevroniete was Hashavyah en sy broers, dapper manne, een duisend sewe honderd, offisiere oor Yisra’el aan hierdie kant van die Yarden, weswaarts, oor al die besigheid van יהוה en in diens van die koning. 31Van die Hevroniete was Yeriyah die hoof, volgens die nageslag van hulle vaders. In die veertigste jaar van die regering van Dawid, is daar gesoek na magtige dapper manne en daar is in Ya’zer in Gil’ad gevind. 32Sy broers, dapper manne, twee duisend sewe honderd hoofde van die vaders, wat koning Dawid aangestel het oor die Re’uveniete, Gadiete en die halwe stam van die M’nashehiete vir enige saak van God en enige saak van die koning.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
1 Chronicles 25
Top of Page
Top of Page