Lukas 23
Afrikaans PWL
1Hulle het almal opgestaan en Hom na Pilatos begelei. 2Hulle het begin om opgesweep te raak om Hom sleg te maak en gesê: “Ons het gevind dat hierdie man ons mense verlei en verbied om aan die keiser belasting te betaal en Hy sê van Homself dat Hy die Koning, Die Gesalfde Een, is.” 3Pilatos vra Hom en sê vir Hom: “Is U die Koning van die Jode?” Hy antwoord hom en sê: “U sê dit.” 4Pilatos sê toe vir die leierpriesters en vir die skare mense: “Ek vind geen motief of oortreding in hierdie Man nie,” 5maar hulle het geskree en gesê: “Hy maak die mense oproerig met Sy leer, die hele Y’hudah deur, vandat Hy in die Galil begin het tot hier toe.”

6Toe Pilatos van die Galil hoor, vra hy of die Man van die Galil af is

7en nadat hy verstaan het dat Hy uit die outoriteitsgebied van Herodes is, stuur hy Hom na Herodes, wat self ook in daardie dae in Yerushalayim was.

8Toe Herodes Yeshua sien, was hy baie bly, want hy was al vir ’n lang tyd begerig om Hom te sien omdat hy baie van Hom gehoor het. Hy het gehoop om een of ander wonderwerk te sien wat deur Hom gedoen word. 9Hy het Hom oor baie sake uitgevra, maar Yeshua het hom niks geantwoord nie. 10Die leierpriesters en die leraars van die wet het gestaan en Hom heftig beskuldig. 11Herodes en sy diensnegte het Hom gespot en nadat hy Hom beledig het, gooi hulle ’n pers kleed om Hom en stuur Hom terug na Pilatos. 12Pilatos en Herodes het op daardie dag vriende geword, want hulle was vroeër in vyandskap teenoor mekaar.

13Pilatos roep die leierpriesters, die leiers en die mense bymekaar 14en sê vir hulle: “Julle het hierdie Man na my toe gebring as Een wat die mense laat wegdraai en let op, ek het in julle teenwoordigheid ondersoek ingestel en in hierdie Man geen motief of skuld gevind van die dinge waarvan julle Hom beskuldig nie 15en ook nie Herodes nie, want ek het Hom na hom toe gestuur en daar is niks deur Hom gedoen wat die dood verdien nie. 16Ek sal Hom daarvolgens dissiplineer en Hom loslaat.” 17Dit was gewoonte om een man vir hulle op die fees vry te laat.

18Die hele skare skree egter saam en sê: “Vat Hom weg en laat Bar-Abba vir ons vry!” 19Hy is in die tronk gegooi oor ’n sekere opstand wat in die stad gebeur het en vir ’n moord. 20Daarna het Pilatos weer met hulle gepraat omdat hy Yeshua wou vrylaat, 21maar hulle het aangehou skree en gesê: “Kruisig Hom, kruisig Hom!” 22Vir die derde keer sê hy vir hulle: “Watter boosheid het Hy dan gedoen? Ek het niks in Hom gevind wat die dood verdien nie. Ek sal Hom daarvolgens dissiplineer en vrylaat.” 23Hulle het aangehou met ’n harde geskree en gevra dat Hy gekruisig moes word en hulle geskree en dié van die leierpriesters het die oorhand gekry. 24Toe gee Pilatos uitspraak dat hulle eis toegestaan moes word. 25Hy het dié een vir hulle vrygelaat wat oor opstand en moord in die tronk gegooi is, die een wat hulle gevra het, maar Yeshua het hy aan hulle wil oorgelewer.

26Terwyl hulle Hom weglei, gryp hulle ’n sekere Shim’on van Kurene, wat van ’n dorpie af gekom het en sit die hout op hom om dit agter Yeshua aan te dra.

27’n Groot hoeveelheid mense het Hom gevolg, asook vroue wat treur en oor Hom gehuil het. 28Yeshua het Hom omgedraai na hulle toe en vir hulle gesê: “Dogters van Yerushalayim, moenie oor My huil nie, maar huil oor julleself en oor julle kinders. 29Let op, daar kom dae waarin hulle sal sê: ‘Gelukkig is dié wat nie kinders kan hê nie, die baarmoeder wat nie geboorte gegee het nie en die borste wat nie gevoed het nie.’ 30Dan sal hulle begin om vir die berge te sê: ‘Val op ons!’ en vir die heuwels: ‘Bedek ons!’ 31As hulle hierdie dinge doen aan die groen hout (onskuldige man), wat sal met die droë hout (bose man) gebeur?”

32Daar is ook twee ander, hulle was boosdoeners, saam met Hom weggelei om doodgemaak te word.

33Toe hulle op ’n sekere plek kom wat ‘Kopbeen’ genoem word, het hulle Hom daar gekruisig saam met die boosdoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. 34Yeshua het gesê: “Vader, vergeef hulle, want hulle verstaan nie wat hulle doen nie.” Hulle het Sy klere verdeel en die lot daaroor gegooi. 35Die mense het gestaan en kyk en saam met die leiers het hulle ook gespot en gesê: “Ander het Hy gered; laat Hy Homself red as Hy Die Gesalfde Een, die gekose een van God, is.” 36Ook die soldate het Hom gespot en gekom en vir Hom suurwyn aangebied 37en gesê: “As U die Koning van die Jode is, red Uself.” 38Daar was ook ’n opskrif bokant Hom geskrywe in Griekse, Romeinse en Hebreeuse letters: ‘HY IS DIE KONING VAN DIE JODE.’

39Een van die boosdoeners wat saam met Hom gekruisig is, het kwaadgepraat teen Hom en gesê: “As U Die Gesalfde Een is, verlos Uself en ons,” 40maar die ander een bestraf hom en sê: “Vrees en respekteer ook jy God nie terwyl jy onder dieselfde veroordeling is? 41Ons tog regverdiglik, want ons ontvang wat ons verdien vir ons dade, maar Hy het niks verkeerds gedoen nie.” 42Hy sê vir Yeshua: “Onthou my, my Meester, wanneer U in U Koninkryk kom.” 43Yeshua sê vir hom: “Dit is waar, Ek sê vir jou vandag dat jy saam met My in die Paradys (Gan`Eden) sal wees.’

44Dit was ongeveer die sesde uur (twaalfuur middag) en daar het duisternis oor die hele aarde gekom, tot die negende uur (drieuur) toe. 45Die son het donker geword, die gordynskeiding van die tempel het middeldeur geskeur 46en Yeshua het met ’n harde stem uitgeroep en gesê: “My Vader, in U hande lê Ek My gees neer!” Toe Hy dit gesê het, is Hy dood. 47Toe die kaptein oor ’n honderd sien wat daar gebeur, het hy God geprys en gesê: “Waarlik, hierdie man was Die Onpartydige en Opregte Een.” 48Al die mense wat bymekaargekom het vir die gebeurtenis, het op hulle borste geslaan toe hulle sien wat gebeur het en weggegaan. 49Almal wat Yeshua geken het, het op ’n afstand gestaan, asook die vroue wat Hom van die Galil af gevolg het, het hierdie dinge ervaar.

50’n Sekere man met die naam van Yosef, ’n lid van die Joodse Raad, van Ramatayim, ’n stad van Y’hudah, ’n goeie en regverdige man, 51wat nie met hulle besluit en uitvoering saamgestem het nie, wat ook self die Koninkryk van God verwag het, 52het na Pilatos gegaan en die liggaam van Yeshua gevra, 53dit afgehaal, in linne toegedraai en dit in ’n graf gesit wat uit rots gekap was, waarin niemand nog ooit gelê het nie. 54Dit was die dag van voorbereiding en Shabbat was op die punt om te begin. 55Die vroue wat saam met Hom van die Galil af gekom het, het ook saamgegaan en die graf gesien en hoe Sy liggaam neergesit is. 56Toe het hulle teruggegaan en speserye en salf voorberei en op die Shabbat gerus volgens die opdrag.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Luke 22
Top of Page
Top of Page