Levitikus 7
Afrikaans PWL
1Nou hierdie is die wet van die oortredingsoffer: dit is heeltemal afgesonder. 2Op die plek waar hulle die brandoffer slag, moet hulle die oortredingsoffer slag en sy bloed moet rondom teen die altaar gesprinkel word. 3Hy moet al die vet daarvan offer: die vetstert, die vet wat die binnegoed bedek, 4die twee niere en die vet daarop wat aan die lendene is en die vetlap aan die lewer moet hy saam met die niere verwyder. 5Die priester moet die vet op die altaar brand en in rook laat opgaan as ’n offer tot יהוה deur vuur gebring; dit is ’n oortredingsoffer. 6Alle mans onder die priesters, mag van die oortredingsoffer eet. Op ’n afgesonderde plek moet dit geëet word; dit is heeltemal afgesonder. 7Die oortredingsoffer is net soos die sondoffer, een wet geld vir hulle; dit is vir die priester wat daardeur toedekking doen. 8Die priester wat iemand se brandoffer offer, daardie priester sal die vel van die brandoffer wat hy geoffer het, vir homself vat; 9asook elke graanoffer wat in die oond gebak word, alles wat in die pan of op die plaat voorberei is, sal vir die priester wat dit offer wees. 10Elke graanoffer, met olie gemeng of droog, sal vir al die seuns van Aharon, vir die een soos vir die ander, wees.

11Hierdie is die wet van die vredesoffer wat tot יהוה aangebied sal word: 12as hy dit as dankoffer bring, moet hy saam met die dankoffer, ongesuurde koeke met olie gemeng, ongesuurde platkoeke met olie gesmeer of koeke van fyn meel gemeng met olie offer. 13Saam met die offer vir sy dankoffer as vredesoffer, moet hy koeke offer van gesuurde brood. 14Van dit, een koek van elke offer, moet hy as opligoffer aan יהוה offer; dit sal wees vir die priester wat die bloed van die vredesoffer sprinkel.

15Die vleis van sy dankoffer as vredesoffer moet geëet word op dieselfde dag as wat hy dit offer; hy mag niks daarvan los tot die oggend toe nie. 16As die offer wat hy offer, ’n gelofte of vrywillige offer is, moet dit geëet word op dieselfde dag as wat hy sy offer bring en op die volgende dag mag, wat daarvan oorbly, geëet word, 17maar wat van die vleis, wat geoffer is, oorgebly het op die derde dag, moet met vuur verbrand word. 18As enige van die vleis van sy vredesoffer op die derde dag geëet word, sal hy wat dit geoffer het nie aanvaar word nie; dit sal vir hom nie toegereken word nie; dit sal ’n gruwel wees en die persoon wat daarvan eet, moet sy eie skuld dra.

19Die vleis wat aan iets onreins raak, mag ook nie geëet word nie; dit moet met vuur verbrand word, maar wat die ander vleis betref; elkeen wat rein is, mag daarvan eet, 20maar die een wat vleis eet van die vredesoffer wat יהוה toekom terwyl hy onrein is, dié persoon moet van sy volksgenote afgesny word. 21Wanneer iemand aan iets onreins raak; aan die onreinheid van ’n mens of aan ’n onrein dier of enige verwerplike onrein ding en dan eet van die vleis van die vredesoffer wat יהוה toekom, dié persoon moet van sy volksgenote afgesny word.’”

22יהוה het met Moshe gepraat en gesê: 23“Praat met die seuns van Yisra’el en sê: ‘Jy mag géén vet van ’n bees of ’n skaap of ’n bok eet nie. 24Die vet van diere wat natuurlik dood is en die vet van diere wat verskeur is, kan vir enige werk gebruik word, maar jy mag niks daarvan eet nie, 25want elkeen wat die vet eet van dié vee wat tot יהוה met vuur geoffer word, die persoon wat dit eet, moet van sy volksgenote afgesny word. 26Julle mag ook géén bloed van voëls of van vee in enige een van julle blyplekke eet nie. 27Enige persoon wat enige bloed eet, dié moet van sy volksgenote afgesny word.’”

28יהוה het met Moshe gepraat en gesê: 29“Praat met die seuns van Yisra’el en sê: ‘Hy wat aan יהוה sy vredesoffer bring, moet self aan יהוה die offer uit sy vredesoffer offer. 30Sy eie hande moet die offers deur vuur tot יהוה offer: die vet met die bors moet hy bring; om die bors as waaioffer voor יהוה te waai. 31Die priester moet die vet op die altaar in rook laat opgaan, maar die bors sal vir Aharon en sy seuns wees. 32Julle moet ook die regterboud aan die priester gee, as bydrae vanuit julle vredesoffers. 33Hy wat, vanuit die seuns van Aharon, die bloed en die vet van die vredesoffers offer, aan hom kom die regterboud toe, as sy deel, 34want die bors van die waaioffer en die boud van die bydrae het Ek van die seuns van Yisra’el uit hulle vredesoffers gevat en dit aan Aharon, die priester en aan sy seuns gegee as ’n deel wat hulle vir ewig toekom vanaf die seuns van Yisra’el.’”

35Dit is die deel van die salwing van Aharon en die deel van die salwing van sy seuns vanuit die offers wat met vuur gebring word tot יהוה, op die dag toe Hy hulle laat naderkom het om יהוה as priesters te dien. 36יהוה het beveel dat dit aan hulle gegee sal word, vanuit die seuns van Yisra’el, op die dag toe Hy hulle gesalf het, as ’n ewige instelling regdeur hulle geslagte.

37Hierdie is die wet vir die offer van die brandoffer, die graanoffer, die sondoffer, die oortredingsoffer, die aanstellingsoffers en die vredesoffer, 38wat יהוה vir Moshe op die berg Sinai beveel het, op die dag toe Hy die seuns van Yisra’el in die wildernis van Sinai beveel het om hulle offers tot יהוה te offer.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Leviticus 6
Top of Page
Top of Page