Jesaja 30
Afrikaans PWL
1“Wee die opstandige seuns,” sê יהוה, “wat ’n plan uitvoer, maar nie Myne nie, wat ’n alliansie maak, maar nie van My Gees nie, om sodoende sonde by sonde te voeg;

2wat voortgaan af na Mitzrayim sonder om My te raadpleeg, om toevlug te soek onder die veiligheid van Farao en om skuiling te soek in die skaduwee van Mitzrayim!

3Die veiligheid van Farao sal daarom julle skande wees en die skuiling in die skaduwee van Mitzrayim julle vernedering,

4want hulle prinse is by Tzo’an en hulle ambassadeurs het in Hanes aangekom.

5Almal sal beskaamd staan vanweë ’n volk wat vir hulle geen voordeel inhou nie, wat geen hulp of voordeel is nie, maar tot skande en oneer.”

6Die profetiese visioen: ‘die wilde diere van die Negev’: deur ’n land van benoudheid en angs, vanwaar leeuwyfie en leeu, adder en vlieënde draak kom, vervoer hulle hul rykdom op die rûe van jong donkies en hulle skatte op die bulte van kamele, na ’n volk wat hulle nie kan bevoordeel nie;

7na Mitzrayim, wie se hulp nietig en leeg is; daarom noem ek haar: “Die sterkte wat uitgeskakel is.”

8Gaan nou, skryf dit op ’n tablet in hulle teenwoordigheid en graveer dit op ’n boekrol dat dit kan dien in die toekoms, as ’n getuie vir ewig,

9want hierdie is ’n rebelse volk, valse seuns, seuns wat weier om te luister na die instruksies van יהוה;

10wat aan die sieners sê: “Moenie sien nie!” en vir die profete: “Moenie vir ons profeteer wat reg is nie; praat aangename woorde met ons, profeteer valshede.

11Kom weg van die pad af, draai weg van die pad, laat ons niks meer hoor van die Afgesonderde Een van Yisra’el nie!”

12Die Afgesonderde Een van Yisra’el sê daarom so: “Omdat julle hierdie boodskap verwerp het en julle vertroue geplaas het op onderdrukking en bedrog en daarop gesteun het,

13sal hierdie oortreding vir julle wees soos ’n skeiding op die punt om te val, ’n bult in ’n hoë muur, wie se ineenstorting skielik, in ’n oomblik kom,

14wie se ineenstorting is soos die breek van ’n pottebakker se kruik, so onverbiddelik stukkend geslaan dat by die brokstukke daarvan geen skerf gevind word om vuur uit die vuurherd te haal of om water uit die kuil te skep nie,”

15want so het die Meester, יהוה, die Afgesonderde Een van Yisra’el gesê: “In erkenning, berou en rus sal julle gered word, in stil wees en vertroue bestaan julle krag,” maar julle wou nie,

16en julle het gesê: “Nee, want ons sal op perde vlug;” daarom sal julle vlug! “Ons sal op vinnige perde ry;” daarom sal julle agtervolgers vinnig wees!

17Een duisend van julle sal vlug vir die bedreiging van een, julle sal vlug vir die bedreiging van vyf totdat julle oorbly soos ’n vlag op ’n bergtop en soos ’n banier op ’n heuwel;

18daarom verlang יהוה om onverdiende guns aan julle te wys en daarom wag Hy van bo om vir julle om te gee, want יהוה is ’n God van regverdige oordeel; hoe geseënd is almal wat na Hom verlang!

19O volk in Tziyon, inwoner van Yerushalayim, jy sal nie langer huil nie. Hy sal sekerlik onverdiende guns bewys op die klank van jou uitroep; wanneer Hy dit hoor, sal Hy jou antwoord. 20Alhoewel יהוה vir jou brood van ontbering en water van onderdrukking gegee het, sal jou Leermeester Homself nie langer wegsteek nie, maar jou oë sal jou Leermeester sien. 21Jou ore sal ’n woord agter jou hoor: “Hierdie is die pad, loop daarop,” wanneer julle ook al na regs of na links wil afdraai. 22Julle sal jul gesnede beelde, oorgetrek met silwer, asook die gegote beelde, oorgetrek met goud ontreinig. Julle sal hulle verstrooi as ’n onrein ding en sê: “Weg daarmee!”

23Dan sal Hy reën gee vir die saad wat jy in die grond sal saai en brood van die opbrengs van die grond en dit sal ryk en oorvloedig wees; op daardie dag sal jou vee op ’n ruim weiveld wei. 24Ook die osse en die donkies wat die grond bewerk, sal gesoute voer eet, wat uitgewan is met graaf en vurk. 25Op die dag van die groot slagting, wanneer die torings val, sal daar strome, wat met water loop, wees op elke hoë berg en op elke verhewe heuwel. 26Die lig van die maan sal wees soos die lig van die son en die lig van die son sal sewe keer helderder wees, soos die lig van sewe dae, op die dag wanneer יהוה die breuk van sy volk opbind en die pyn van hulle wond genees.

27Let op, die Naam (Karakter en Outoriteit) van יהוה kom van ver af, Sy toorn brand en dig is Sy rookwolke; Sy lippe is vol verontwaardiging en Sy tong is soos ’n verterende vuur;

28Sy asem is soos ’n oorlopende stroom wat tot by die nek kom, om die nasies heen en weer te skud in ’n sif en om die toom, wat lei tot vernietiging, in die kakebene van die volke te sit.

29Julle sal liedere hê soos in die nag wanneer julle die fees hou en blydskap van binne soos wanneer iemand marsjeer op die fluit, om te gaan na die berg van יהוה, na die Rots van Yisra’el.

30יהוה sal Sy stem van outoriteit laat hoor en die afkom van Sy arm laat sien in vreeslike toorn en in die vlam van ’n verterende vuur, in wolkbreuk en haelkorrels,

31want met die stem van יהוה sal Ashur bevrees wees, Hy slaan met die stok.

32Elke hou van die lat van straf, wat יהוה op hom sal lê, sal wees met tamboeryn en siter musiek en in gevegte, met swaaiende wapens, sal Hy teen hulle veg,

33want sy straf is lankal al gereed, inderdaad is dit vir die koning voorberei. Hy het dit diep en groot gemaak, ’n brandstapel van vuur met baie hout; soos ’n stroom van swawelvuur, steek die asem van יהוה dit aan die brand.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Isaiah 29
Top of Page
Top of Page