Esra 6
Afrikaans PWL
1Toe het Daryavesh, die koning, ’n bevel uitgevaardig en hulle het gesoek in die boekrolle wat in die huis van skatte, in Bavel, was. 2In die stad van Agm’ta, wat in die provinsie Médië lê, is ’n boekrol gevind en só was daarin geskrywe: 3in die eerste jaar van Koresh, die koning, het Koresh die koning ’n verordening uitgevaardig en beveel dat die huis van God, wat in Yerushalayim is, herbou moet word op die plek waar hulle offers bring en sy fondasies gegooi word; sy hoogte moet sestig el en sy breedte twintig el wees; 4met drie lae groot klippe en deure van nuwe hout en laat die onkoste uit die huis van die koning betaal word. 5Laat ook die goue en silwer voorwerpe van die huis van God, wat N’vukadnetzar uit die tempel in Yerushalayim weggevat en na Bavel gebring het, teruggegee word en weer na die tempel, wat in Yerushalayim is, gebring word, elkeen na sy plek en jy moet hulle in die huis van God sit;

6daarom nou, laat Tattenai, kanselier wes van die Eufraat, Sh’tar-Boznai met hulle bondgenote, die kanseliers wes van die Eufraat, daar wegbly. 7Laat die werk aan die huis van God alleen; laat die Y’hudahiete en die bannelinge van Y’hudah die huis van God op sy plek bou. 8Meer nog, die bevel is deur my uitgevaardig, waarom argumenteer julle dan met die Y’hudahiete van die gevangeskap en verhinder julle hul om die huis van God te bou? Vanuit dit wat die koning se rykdom is en vanuit die belasting van die westelike gebied van die Eufraat, moet die uitgawes aan daardie manne betaal word sodat hulle nie verhinder sal word om te bou nie. 9Wat hulle ook al wil hê, gee dit vir hulle en moet in niks hulle tekort laat nie, jong bulle, sowel as ramme en lammers vir die brandoffers aan die God van die hemel; koring, sout, wyn en olie moet aan hulle volgens verordening van die priesters in Yerushalayim, sonder versuim, dag vir dag, gegee word 10dat hulle offers kan bring aan die God van die hemel en kan bid vir die koning en sy seuns. 11Ek het ook ’n verordening gemaak dat wie ook al hierdie bevel verander; laat ’n balk uit sy huis getrek word en vir hom ’n kruis gemaak word en laat hy daarop gekruisig word en van sy huis ’n mishoop gemaak word. 12Die God, Wie se Naam (Karakter en Outoriteit) ons gevind het dat dit daar is, sal daar bly en elke koning of volk wat sy hand uitsteek om hierdie bevel te oortree, of om die huis van God, wat in Yerushalayim is, te verwoes, Ek, Daryavesh, het beveel dat hy haastig vernietig sal word.

13Toe het Tattenai, kanselier wes van die Eufraat en Sh’tar-Boznai met hulle bondgenote gou gehandel volgens die bevel wat Daryavesh, die koning gestuur het. 14Die Y’hudahiete het die werk gedoen en hulle was voorspoedig deur die profesieë van Haggai, die profeet en Z’kharyah, die seun van `Iddo en hulle het gebou en dit voltooi volgens die bevel van die God van Yisra’el en op bevel van Koresh, Daryavesh en Artag’shashta, konings van Perse. 15Hierdie huis was klaar op die derde dag van die maand Adar (12de maand), in die sesde jaar van die regering van koning Daryavesh.

16Die seuns van Yisra’el, die priesters, die Leviete en die ander seuns van Y’hudah, het die inwyding van hierdie huis van God met vreugde gevier. 17Hulle het by die inwyding van hierdie huis van God een honderd bulle, twee honderd ramme, vier honderd lammers en twaalf bokramme as sondoffer vir die hele Yisra’el geoffer, volgens die aantal stamme van Yisra’el. 18Hulle het die priesters in hulle afdelings aangestel en die Leviete volgens hulle afdelings, oor die diens van die huis van God, wat in Yerushalayim is, soos dit geskryf is in die die boek van die wet, van Moshe.

19Die ballinge het die Pesag gehou op die veertiende dag van die eerste maand, 20want die priesters en die Leviete het hulle soos een man gereinig, almal was rein en hulle het die lammers op die Pesagdag geslag vir al die mense van die ballingskap en vir hulle broers, die priesters en vir hulleself. 21Die kinders van Yisra’el, wat van die ballingskap in Bavel teruggekeer het, almal wat hulleself afgesonder het van die onreinheid van die ander nasies van die land, om te bid tot יהוה, die God van Yisra’el, het geëet. 22Hulle het ook die Fees van Ongesuurde Brood vir sewe dae met blydskap gehou, want יהוה het hulle vreugdevol gemaak en die verstand, wil en emosie van die koning van Ashur na hulle toe gedraai, om hul hande standvastig te versterk in die werk aan die huis van יהוה, God van Yisra’el.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Ezra 5
Top of Page
Top of Page