Yegezk'el 11
Afrikaans PWL
1Verder het die Gees my opgelig en my gebring na die oostelike poort van die huis van יהוה wat na die ooste kyk en let op, by die ingang van die poort was daar vyf en twintig man en onder hulle het ek vir Ya’azanyah, die seun van `Azzur en P’latyahu, die seun van B’nayahu, leiers van die volk, gesien. 2Hy het vir my gesê: “Seun van ’n mens, hierdie is die manne wat onregverdigheid uitdink en bose raad gee in hierdie stad, 3wat sê: ‘Is die tyd nie naby om huise te bou nie? Hierdie stad is die pot en ons is die vleis.’ 4Profeteer daarom teen hulle, seun van ’n mens, profeteer!”

5Toe val die Gees van יהוה op my en Hy sê vir my: “Sê: ‘So sê יהוה: “So het julle gedink, huis van Yisra’el, want Ek ken julle gedagtes. 6Julle het die wat deur julle verslaan is, in hierdie stad vermenigvuldig en julle het sy strate vol gemaak met hulle.” 7יהוה-God sê daarom: “Die wat deur julle verslaan is, wat in die middel van die stad neergelê is, is die vleis en hierdie stad is die pot, maar Ek sal júlle daar uitbring. 8Julle het ’n swaard gevrees; Ek sal ’n swaard oor julle bring,” verklaar יהוה-God. 9Ek sal julle uit die stad uitbring en julle oorgee in die hand van vreemdelinge en oordele teen julle fel. 10Julle sal deur die swaard val. Ek sal jou tot by die grens van Yisra’el oordeel; so sal julle weet dat Ek יהוה is. 11Hierdie stad sal nie vir julle ’n pot wees nie en júlle sal ook nie vleis binne-in dit wees nie, maar Ek sal julle oordeel tot by die grens van Yisra’el. 12So sal julle weet dat Ek יהוה is, want julle het nie in My instellings geleef of My wette uitgevoer nie, maar opgetree volgens die wette van die nasies wat rondom julle is.”’”

13Dit het gebeur terwyl ek profeteer dat P’latyahu, die seun van B’nayah, gesterf het. Toe het ek op my gesig neergeval en hardop uitgeroep en gesê: “Ag, יהוה-God, sal U ’n volledige einde maak aan dié van Yisra’el wat oorgebly het?”

14Toe het die woord van יהוה tot my gekom en gesê: 15“Seun van ’n mens, jou broers, jou familielede, jou mede-ballinge en die hele huis van Yisra’el en almal van hulle, aan wie die inwoners van Yerushalayim gesê het: ‘Gaan ver weg van יהוה af, hierdie land is vir ons as ’n besitting gegee;’ 16daarom, so sê יהוה-God: “Alhoewel Ek hulle ver verwyder het tussen die nasies en alhoewel Ek hulle verstrooi het tussen die lande, tog was Ek vir hulle vir ’n kort tydjie ’n Plek van Afsondering in die lande waarheen hulle gegaan het;’” 17daarom sê: ‘So sê יהוה-God: “Ek sal julle bymekaarmaak uit die volke en julle versamel uit die lande waarin julle verstrooi is en Ek sal aan julle die land Yisra’el gee.’” 18Wanneer hulle daar kom sal hulle al sy verfoeilike en al sy verwerplike dinge daaruit verwyder 19en Ek sal aan hulle een verstand, wil en emosie en ’n nuwe gees in hulle binneste gee en Ek sal die verstand, wil en emosie van klip uit hulle vlees verwyder en aan hulle ’n verstand, wil en emosie van vlees gee 20sodat hulle in My instellings kan leef en My wette kan hou en dit doen. Dan sal hulle My volk wees en Ek sal hulle God wees. 21Hulle wie se verstand, wil en emosie egter agter hulle verfoeilikhede en hulle verwerplike dinge aan loop; hulle optrede sal Ek op hulle koppe afbring,” verklaar יהוה-God.

22Toe het die gérubs hulle vlerke opgelig met die wiele langs hulle en die Gemanifesteerde Teenwoordigheid van die God van Yisra’el het oor hulle gehang. 23Die Gemanifesteerde Teenwoordigheid van יהוה het opgegaan vanuit die stad uit en het gaan staan oor die berg wat oos van die stad lê. 24Die Gees het my opgelig en my, in ’n visioen deur die Gees van God, by die ballinge in die land van die Kasdeërs, gebring. Die visioen wat ek gesien het, het van my af weggegaan. 25Toe het ek vir die ballinge al die dinge vertel wat יהוה vir my gewys het.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse Vertaling (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Ezekiel 10
Top of Page
Top of Page