Deuteronomium 9
Afrikaans PWL
1Luister, Yisra’el, jy trek vandag deur die Yarden om nasies te onteien wat groter en sterker is as jy, stede wat groot is en tot by die hemel versterk is, 2’n groot volk, wat lank is, die seuns van die `Anakiete, wat jy ken en van wie jy gehoor sê het: ‘Wie kan staan voor die seuns van `Anak?’ 3Weet daarom vandag dat יהוה, jou God, die Een is wat voor jou uittrek soos ’n verterende vuur. Hy sal hulle vernietig en hulle voor jou onderwerp sodat jy hulle mag uitdryf en hulle vinnig vernietig, net soos יהוה vir jou gesê het.

4Nadat יהוה, jou God, hulle voor jou uitgedryf het, moet dan nie in jou gedagtes sê: ‘יהוה het my ter wille van my onpartydige opregtheid ingebring om hierdie land te besit nie,’ maar dit is weens die boosheid van hierdie nasies dat יהוה hulle voor jou onteien. 5Nie ter wille van jou onpartydige opregtheid of die opregtheid van jou wil, emosie en verstand kom jy in om hulle land te besit nie, maar weens die boosheid van hierdie nasies dat יהוה, jou God, hulle voor jou uit verdryf om sodoende die eed te vervul wat יהוה tot jou vaders, Avraham, Yitz’gak en Ya’akov, gesweer het.

6Verstaan daarom dat יהוה, jou God, nie ter wille van jou onpartydige opregtheid vir jou hierdie goeie land gee om te besit nie, want jy is ’n hardnekkige volk.

7Onthou en moenie vergeet hoe jy יהוה, jou God, in die wildernis uitgetart het tot woede nie. Vanaf die dag dat jy die land van Mitzrayim verlaat het totdat julle by hierdie plek gekom het, was julle rebels teen יהוה. 8Selfs by Horev het julle יהוה uitgetart tot woede sodat יהוה so kwaad was vir julle dat Hy julle sou vernietig het. 9Toe ek op die berg geklim het om die kliptafels te ontvang, die tafels van die verbond, wat יהוה met julle gesluit het, het ek veertig dae en veertig nagte lank op die berg gebly. Ek het geen brood geëet of water gedrink nie 10en יהוה het vir my die twee kliptafels gegee wat geskryf is met die vinger van God en waarop al die woorde was, wat יהוה op die berg, uit die vuur, met julle gepraat het, op die dag van die bymekaarkoms. 11Aan die einde van veertig dae en veertig nagte het יהוה vir my die twee kliptafels gegee, die tafels van die verbond 12en יהוה het vir my gesê: ‘Staan op, klim vinnig hiervandaan af, want jou volk wat jy uit Mitzrayim uitgelei het, het korrup opgetree; hulle het vinnig afgewyk van die pad wat Ek hulle beveel het; hulle het vir hulle ’n gegote beeld gemaak.’ 13Verder het יהוה met my gepraat en gesê: ‘Ek het hierdie volk gesien en let op, hulle is ’n hardnekkige volk. 14Laat My staan dat Ek hulle kan vernietig en hulle naam van onder die hemel uitvee en Ek sal van jou ’n nasie maak wat magtiger en meer is as hulle.’

15Ek het omgedraai en van die berg afgeklim terwyl die berg met vuur brand en die twee tafels van die verbond was in my twee hande 16en ek het gesien dat julle inderdaad gesondig het teen יהוה, julle God en vir julle ’n gegote kalf gemaak het. Julle het vinnig afgewyk van die pad wat יהוה julle beveel het. 17Ek het die twee tafels gegryp en dit uit my twee hande gegooi en dit voor julle oë gebreek. 18Ek het voor die Teenwoordigheid van יהוה neergeval, soos die eerste keer, veertig dae en veertig nagte lank het ek geen brood geëet of water gedrink nie, vanweë al julle sonde wat julle gesondig het deur te doen wat boos is in die oë van יהוה en Hom tot woede uit te tart, 19want ek was bang vir die woede en die toorn waarmee יהוה vir julle kwaad was, om julle te vernietig, maar יהוה het dié keer ook na my geluister. 20יהוה was ook kwaad genoeg vir Aharon sodat Hy hom wou vernietig, maar ek het ook vir Aharon in dieselfde tyd gebid. 21Ek het julle sonde, die kalf wat julle gemaak het, gevat en dit met vuur verbrand, dit stukkend gestamp en fyn gemaal totdat dit so fyn soos stof was en dié stof het ek in die stroom gegooi, wat van die berg afkom.

22Wéér by Tav’erah, by Massah en by Kivrot-HaTa’avah het julle יהוה uitgetart tot woede. 23Toe יהוה julle uit Kadesh-Barnea gestuur het met die woorde: ‘Trek op en neem die land in besit, wat Ek vir julle gegee het,’ het julle rebelleer teen die opdrag van יהוה, julle God en het julle Hom ook nie vertrou of ook nie na Sy stem geluister en dit gedoen nie. 24Julle was rebels teen יהוה van die dag af dat ek julle ken.

25Dus het ek met my gesig op die grond neergeval voor die Teenwoordigheid van יהוה, vir veertig dae en veertig nagte omdat יהוה gesê het dat Hy julle wou uitwis. 26Ek het daarom tot יהוה gebid en gesê: ‘O Meester, יהוה, moenie U volk, U erfenis wat U deur U grootheid losgekoop het, wat U uit Mitzrayim uitgelei het, deur ’n magtige hand, vernietig nie. 27Onthou U diensknegte,Avraham, Yitz’gak en Ya’akov; kyk nie na die hardkoppigheid van hierdie volk of na hulle boosheid of hulle sonde nie 28sodat die land waaruit U ons gelei het, nie kan sê: ‘Omdat יהוה nie in staat was om hulle in die land wat Hy hulle beloof het in te bring nie en omdat Hy hulle haat, het Hy hulle uitgelei om hulle in die wildernis dood te maak,’ nie. 29Nogtans is hulle U volk en U erfenis wat U deur U groot krag en U uitgestrekte arm uitgelei het.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Deuteronomy 8
Top of Page
Top of Page