Deuteronomium 29
Afrikaans PWL
1Hierdie is die woorde van die verbond wat יהוה Moshe beveel het om met die seuns van Yisra’el te sluit in die land van Mo’av, bo en behalwe die verbond wat Hy met hulle by Horev gesluit het.

2Moshe het die hele Yisra’el geroep en vir hulle gesê: “Julle het alles gesien wat יהוה in die land van Mitzrayim voor julle oë aan Farao, aan al sy dienaars en aan sy hele land gedoen het, 3die groot toetse wat jou oë gesien het, daardie groot tekens en wonders. 4Tog, tot vandag toe, het יהוה julle nie ’n verstand, wil en emosie gegee om te verstaan, of oë om te sien, of ore om te hoor nie. 5Ek het julle veertig jaar lank in die woestyn gelei; julle klere het aan julle nie verslyt nie en julle skoene het nie verslyt aan julle voete nie. 6Julle het nie brood geëet of wyn en sterk drank gedrink nie sodat julle kan weet dat Ek, יהוה, julle God is. 7Toe julle by hierdie plek aangekom het, het Sigon, die koning van Heshbon en `Og, die koning van Bashan, uitgekom om ons te ontmoet in geveg, maar ons het hulle verslaan 8en hulle land gevat en dit as erfenis gegee aan die Re’uveniete, Gadiete en aan die halwe stam van die M’nashiete. 9Hou dus die woorde van hierdie verbond om dit te doen sodat julle voorspoedig kan wees in alles wat julle doen.

10Julle staan vandag, almal van julle, voor die Teenwoordighed van יהוה, julle God: julle hoofde, julle stamme, julle oudstes en julle ampsdraers, al die manne van Yisra’el; 11julle kinders, julle vroue en die vreemdeling wat binne-in julle kampe is, van die een wat jou hout kap tot die een wat jou water uittrek, 12dat julle kan intree in die verbond met יהוה, julle God en in Sy eed, wat יהוה, julle God, vandag met julle sluit 13sodat Hy julle vandag as Sy volk kan bevestig en jul God kan wees soos Hy met jul gepraat het en soos Hy aan jul vaders Avraham, Yitz’gak en Ya’akov met ’n eed beloof het.

14Ek sluit nie nou hierdie verbond en hierdie eed met jul alleen nie, 15maar beide met hulle wat vandag hier saam met ons voor die Teenwoordigheid van יהוה, ons God, staan én met die wat nie vandag hier saam met ons is nie, 16want julle weet hoe ons in die land van Mitzrayim gebly het en hoe ons dwarsdeur die nasies gekom het waardeur julle getrek het. 17Meer nog, julle het hulle verwerplikhede en hulle afgode van hout, klip, silwer en goud, by hulle gesien 18sodat daar onder julle geen man of vrou of familie of stam mag wees wat sy verstand, wil en emosie vandag van יהוה, ons God, wegdraai om die gode van daardie nasies te gaan dien nie sodat daar onder julle geen wortel mag wees wat giftige vrugte en wilde-als dra nie. 19Dit sal wees wanneer hy die woorde van hierdie vloek hoor dat hy sal grootpraat deur te sê: ‘Ek het vrede, alhoewel ek in die hardkoppigheid van my verstand, wil en emosie leef, om so die natgemaakte land saam met die droë te vernietig!’ 20יהוה sal nooit gewillig wees om hom te vergewe nie, maar die woede en die jaloesie van יהוה sal eerder teen dié man brand en elke vloek wat in hierdie boek geskrywe is, sal op hom rus en יהוה sal sy naam van onder die hemel uitwis. 21Dan sal יהוה hom afskei van al die stamme van Yisra’el vir moeilikheid, volgens al die vloeke van die verbond, wat in hierdie boek van die wet geskryf is.

22Die volgende geslag, julle seuns, wat ná julle opstaan en die buitelander wat uit ’n ver land kom, sal, wanneer hulle die plae van die land sien en die siektes waarmee יהוה dit getref het, sê: 23‘Die hele land is swawel en sout, ’n brandende verkwisting, onbesaai en onvrugbaar, waarin geen gras groei nie, soos die omverwerping van S’dom, `Amorra, Admah en Tzvoyim, wat יהוה in sy woede en in sy wraak omvergewerp het.’ 24Al die nasies sal sê: ‘Waarom het יהוה so met hierdie land gedoen? Waarom die groot uitbarsting van woede?’ 25Dan sal hulle antwoord: ‘Omdat hulle die verbond van יהוה, die God van hulle vaders, verlaat het, wat Hy met hulle gesluit het toe Hy hulle uit Mitzrayim uitgelei het. 26Hulle het ander gode gaan dien en hulle aanbid, gode wat hulle nie geken het nie en wat Hy hulle nie aangewys het nie. 27Die woede van יהוה het daarom teen daardie land gebrand, om elke vloek op dit te bring wat in hierdie boek geskryf is 28en יהוה het hulle ontwortel uit hulle land uit in toorn, in woede en in groot wraak en hulle in ’n ander land gegooi, soos dit vandag is.

29Die geheime dinge behoort aan יהוה, ons God, maar die geopenbaarde dinge behoort aan ons en ons seuns tot in ewigheid dat ons al die woorde van hierdie wet moet hou.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Deuteronomy 28
Top of Page
Top of Page