Deuteronomium 2
Afrikaans PWL
1Toe het ons gedraai en vertrek na die wildernis, op die pad van die Sufsee, soos יהוה vir my gesê het en ons het vir baie dae lank om die berg Se’ir getrek. 2יהוה het met my gepraat en gesê: 3‘Julle het lank genoeg om hierdie berg getrek. Draai noordwaarts weg 4en beveel die volk en sê: ‘Julle is op die punt om te trek deur die grondgebied van julle broers, die seuns van Esav, wat in Se’ir bly en hulle sal bang wees vir julle. Wees daarom baie versigtig. 5Moet hulle nie uittart nie, want Ek gee aan julle niks van hulle land nie, nie eers ’n plek om jou voetsool neer te sit nie, want Ek het die berg Se’ir vir Esav as ’n besitting gegee. 6Julle moet kos van hulle koop met geld sodat julle kan eet en julle moet ook water van hulle koop vir geld sodat julle kan drink, 7want יהוה, jou God, het jou geseën in alles wat jy gedoen het. Hy het jou trek deur hierdie groot wildernis geken. Vir veertig jaar lank was יהוה, jou God, met jou, jy het geen tekort gehad nie.’

8Toe ons verby ons broers getrek het, die seuns van Esav, wat in Se’ir bly, weg van die vlakte se pad af, weg van Eilat en `Etzyon-Gever af, het ons weggedraai en verby getrek op die pad van die wildernis van Mo’av.Gen 19:37 9יהוה het vir my gesê: ‘Moenie vyandskap teenoor Mo’av wys nie en begeef jou nie in oorlog teen hulle nie, want Ek sal niks van sy land vir jou as besitting gee nie omdat Ek Ar aan die seuns van Lot as ’n besitting gegee het.’ 10(Die Emiete het vroeër daar gebly, ’n volk groot en talryk en lank van gestalte soos die `Anakiete. 11Hulle word ook as reuse beskou, soos die `Anakiete, maar die Mo’aviete het hulle Emiete genoem. 12Die Horiete het vroeër in Se’ir gebly, maar die seuns van Esav het hulle onteien en hulle voor hulle uit vernietig en in hulle plek gaan bly, net soos Yisra’el gedoen het met die land van sy besitting, wat יהוה aan hulle gegee het.) 13Staan nou op en trek oor die spruit Zered. Ons het dus oor die spruit Zered getrek. 14Die tyd wat verbygegaan het vandat ons van Kadesh-Barnea af getrek het totdat ons oor die spruit Zered gegaan het, was agt en dertig jaar totdat die hele geslag van soldate uit die kamp dood is soos יהוה vir hulle gesweer het, 15want die hand van יהוה was waarlik teen hulle om hulle uit die kamp te vernietig totdat hulle almal vergaan het.

16So was dit, toe al die soldate volkome onder die volk uit weggesterf het, 17het יהוה met my gepraat en gesê: 18‘Op hierdie dag trek jy oor die grens van Mo’av by Ar 19en wanneer jy naby die seuns van `Ammon kom, moenie vyandigheid teenoor hulle wys of in stryd met hulle gaan nie, want Ek sal niks van die seuns van `Ammon se land vir jou as besitting gee nie omdat Ek dit aan die seuns van Lot as besitting gegee het. 20(Dit word ook as ’n land van reuse beskou; reuse het vroeër daar gebly, maar die `Ammoniete noem hulle Zamzumiete, 21’n volk groot, talryk en lank van gestalte soos die `Anakiete, maar יהוה het dié voor hulle uit vernietig en hulle het hul onteien en in hulle plek gaan bly, 22net soos Hy vir die seuns van Esav gedoen het wat in Se’ir bly, toe Hy die Horiete voor hulle uit vernietig het, hulle dié onteien het en in hulle plek gaan bly het tot vandag toe 23en die `Aviete wat in die dorpies gebly het so ver as Gaza; die Kaftoriete wat uit Kaftor afkomstig was, het hulle vernietig en in hulle plek gaan bly.)

24Staan op, vertrek en gaan deur die Arnonvallei. Let op, Ek het Sigon, die koning van Heshbon, die Emoriet en sy land in jou hand gegee. Begin om dit in besit te neem en begeef jou in oorlog teen hom. 25Op hierdie dag sal Ek begin om die angs en die vrees vir jou op die volke, onder al die hemele, se gesigte te sit, wat die tyding aangaande jou sal hoor en in angs en bewing oor jou sal wees.

26Ek het boodskappers gestuur uit die wildernis van K’demot na Sigon, die koning van Hesbon, met woorde van vrede en gesê: 27‘Laat my deur jou land gaan; ek sal direk op die pad deurgaan; ek sal nie regs of links uitdraai nie. 28Jy moet kos aan my verkoop vir geld sodat ek kan eet en vir my water gee vir geld sodat ek kan drink; laat my net te voet deurtrek, 29soos die seuns van Esav wat in Se’ir bly en die Mo’aviete wat in `Ar bly vir my gedoen het totdat ek deur die Yarden trek, in die land in wat יהוה, ons God, vir ons gee.’ 30Sigon, die koning van Heshbon, wou ons egter nie laat deurtrek nie, want יהוה, julle God, het sy gees hardkoppig gemaak en sy wil, emosie en verstand verhard sodat Hy hom in julle hand kon oorgee, soos dit vandag is. 31יהוה het vir my gesê: ‘Let op, Ek het begin om Sigon en sy land aan jou oor te gee. Begin om dit in te neem sodat jy sy land kan besit.’

32Sigon en al sy mense het teen ons uitgetrek, om by Yahatz te veg. 33יהוה, ons God, het hom aan ons oorgegee sodat ons hom, sy seuns en al sy mense verslaan het. 34Ons het in dié tyd al sy stede ingeneem en al sy manne, vroue en kinders totaal vernietig in elke stad; ons het niemand laat oorbly nie. 35Ons het net die vee vir onsself as buit gevat en die buit van die stede wat ons ingeneem het. 36Vanaf `Aro’er, wat op die kant van die Arnonvallei lê en vanaf die stad in die vallei, tot by Gil’ad, was daar nie een stad te sterk vir ons nie; יהוה, ons God, het alles aan ons oorgegee. 37Alleenlik naby die land van die seuns van `Ammon het ons nie gekom nie; al langs die Yabbokrivier en die stede van die bergland en oral waar יהוה, ons God, ons beveel het.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse Vertaling (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Deuteronomy 1
Top of Page
Top of Page