Deuteronomium 11
Afrikaans PWL
1daarom moet jy יהוה, jou God, liefhê en altyd Sy bevele, Sy reëls, Sy wette en Sy opdragte uitvoer. 2Weet vandag dat ek nie met julle seuns praat wat nie die dissipline van יהוה, julle God, geken en gesien het nie: Sy grootheid, Sy kragtige hand, Sy uitgestrekte arm, 3Sy tekens en Sy dade wat Hy in Mitzrayim gedoen het aan Farao, die koning van Mitzrayim en aan sy hele land; 4wat Hy gedoen het aan die leër van Mitzrayim, aan sy perde en aan sy strydwaens; hoe Hy die water van die Sufsee oor hulle laat stroom het terwyl hulle julle agtervolg het en יהוה hulle heeltemal vernietig het; 5wat Hy vir julle in die wildernis gedoen het om te kom tot op hierdie plek; 6wat Hy aan Datan en Aviram, die seuns van Eli’av, die seun van Re’uven, gedoen het: hoe die aarde sy mond oopgemaak en hulle saam met hul huisgesinne, hul tente en alles aan hulle voete, tussen die hele Yisra’el uit, ingesluk het, 7maar julle eie oë het al die groot werke wat יהוה gedoen het, gesien;

8daarom moet julle elke opdrag hou wat ek jul vandag beveel sodat julle sterk kan wees en ingaan en die land in besit neem waarheen julle oortrek, om dit in besit te neem 9sodat julle jul dae kan verleng in die land wat יהוה aan julle vaders met ’n eed beloof het om aan hulle en hul nageslag te gee, ’n land wat vloei met melk en heuning, 10want die land waar jy ingaan om dit te besit, is nie soos die land van Mitzrayim waaruit julle gekom het nie, waar jy jou saad gesaai en per voet, soos in ’n groentetuin, natgelei het, nie, 11maar die land waarheen julle oortrek, om dit te besit, is ’n land van heuwels en valleie wat van die reën van die hemel water drink; 12’n land waarvoor יהוה, jou God, sorg; die oë van יהוה, jou God, is altyddeur daarop, van die begin van die jaar af tot die einde van die jaar toe.

13Dit sal wees, as julle aandag gee om My opdragte, wat Ek julle vandag beveel, te gehoorsaam: om יהוה, julle God, lief te hê en Hom te dien met julle hele verstand, wil en emosie en met julle hele gees en lewe, 14dan sal Ek die reën vir julle land gee in sy seisoene, vroeë reëns en laat reëns sodat jy jou koring en jou nuwe wyn en jou olie kan insamel. 15Ek sal gras gee op jou veld vir jou vee en jy sal eet en versadig wees. 16Wees versigtig dat julle verstand, wil en emosie nie mislei word sodat julle wegdraai, ander gode dien en voor hulle neerbuig nie 17en die woede van יהוה teen julle brand en Hy die hemel toesluit sodat daar geen reën is en die aarde geen opbrengs gee nie en julle gou vanuit die goeie land wat יהוה julle gee, omkom nie;

18daarom moet julle hierdie woorde van My in julle verstand en in julle gees ingraveer en dit as ’n teken op julle hand vasbind en dit as ’n voorhoofsband tussen julle oë laat wees. 19Jy moet dit vir jou seuns leer, deur daaroor te praat as jy in jou huis sit, as jy op pad is, as jy gaan lê en as jy opstaan 20en skryf dit op die kosyne van jou huis en op jou hekke 21sodat julle dae en die dae van julle seuns vermenigvuldig kan word, in die land wat יהוה aan julle vaders met ’n eed beloof het om aan hulle te gee, so lank as die hemele bo die aarde bly, 22want as julle versigtig is om al hierdie opdragte te hou, wat Ek julle beveel om te doen: om יהוה, julle God, lief te hê, in al Sy paaie te loop en aan Hom vas te hou, 23dan sal יהוה al hierdie nasies voor julle uit verdryf en julle sal nasies, wat groter en magtiger is as julleself, onteien. 24Elke plek waar julle voetsool op trap, sal aan julle behoort; vanaf die wildernis tot by L’vanon, van die rivier, die Eufraatrivier, tot by die Westelike See sal julle grondgebied wees. 25Geen man sal teen julle kan standhou nie; יהוה, julle God, sal die skrik en vrees vir julle oor die hele land, waarop julle sal loop, laat kom soos Hy julle beloof het.

26Let op, ek hou julle vandag ’n seën en ’n vloek voor: 27die seën as julle luister na en die opdragte van יהוה, julle God, wat ek julle vandag beveel, uitvoer 28en die vloek as julle nie luister na die opdragte van יהוה, julle God en dit nie doen nie, maar wegdraai van die pad wat ek julle vandag beveel, om agter ander gode aan te loop wat julle nie geken het nie.

29Dit sal gebeur, wanneer יהוה, jou God, jou inbring in die land waarheen jy gaan om dit te besit dat jy die seën op die berg G’rizim moet lê en die vloek op die berg `Eival. 30Lê hulle nie oorkant die Yarden, aan die westekant, by die sonsondergang, in die land van die Kena’aniete wat in die Vlakte (Aravah) woon, teenoor Gilgal, naby die eike van Moreh nie? 31Julle is op die punt om oor die Yarden te trek om die land wat יהוה, julle God, aan julle gee in besit te gaan neem en julle sal dit besit en daarin woon. 32Julle moet versigtig wees om al die reëls en die wette wat ek julle vandag gee, na te kom.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Deuteronomy 10
Top of Page
Top of Page