2 Konings 17
Afrikaans PWL
1In die twaalfde jaar van Agaz, koning van Y’hudah, het Hoshea, die seun van Elah, in Shomron oor Yisra’el koning geword; nege jaar lank. 2Hy het boos gedoen in die oë van יהוה, net nie soos die konings van Yisra’el wat voor hom was nie. 3Shalman’eser, die koning van Ashur, het teen hom opgekom en Hoshea het sy dienskneg geword en aan hom belasting betaal, 4maar die koning van Ashur het by Hoshea ’n sameswering ontdek, wat boodskappers na So, koning van Mitzrayim gestuur het en nie aan die koning van Ashur belasting betaal het soos elke jaar nie; die koning van Ashur het hom dus opgesluit en hom in die tronk vasgebind.

5Toe het die koning van Ashur die hele land ingeneem en opgegaan na Shomron en dit drie jaar lank beleër.

6In die negende jaar van Hoshea het die koning van Ashur Shomron ingeneem en Yisra’el in ballingskap weggevoer na Ashur en hulle laat bly in Halag en Havor, by die rivier van Gozan en in die stede van die Mede.

7Dit het gebeur omdat die seuns van Yisra’el gesondig het teen יהוה, hulle God, wat hulle uit die land van Mitzrayim, van onder die hand van Farao, koning van Mitzrayim, uit laat opgaan het en hulle ander gode gevrees het 8en geleef het in die tradisies van die nasies, wat יהוה voor die kinders van Yisra’el uit verdryf het en van die konings van Yisra’el, wat dit ingestel het. 9Die seuns van Yisra’el het dinge in die geheim gedoen wat nie reg was teenoor יהוה, hulle God, nie. Meer nog, hulle het vir hulself hoë plekke gebou in al hulle stede, van wagtoring af tot versterkte stad. 10Hulle het vir hulself pilare en Asherah beelde opgerig op elke hoë heuwel en onder elke groen boom 11en daar het hulle wierook gebrand op al die hoë plekke, soos die nasies wat יהוה voor hulle uit weggevoer het, gedoen het en hulle het bose dinge gedoen om יהוה uit te tart. 12Hulle het afgode gedien, waarvan יהוה vir hulle gesê het: “Julle mag dit nie doen nie.” 13Tog het יהוה Yisra’el en Y’hudah gewaarsku deur al Sy profete en elke siener en gesê: “Draai weg van julle bose dade en onderhou My opdragte, My instellings, volgens die hele wet wat Ek julle vaders beveel het en wat Ek vir julle gestuur het deur My diensknegte, die profete.” 14Nietemin, hulle het nie geluister nie en hul nek styf gemaak soos hulle vaders wat nie op יהוה, hulle God, vertrou het nie. 15Hulle het Sy instellings en Sy verbond verwerp wat Hy met hulle vaders gesluit en Sy waarskuwings waarmee Hy hulle gewaarsku het en agter nietighede aangeloop en nietig geword en agter die nasies aangegaan wat rondom hulle was, van wie יהוה hulle beveel het om nie soos hulle te doen nie. 16Hulle het al die opdragte van יהוה, hulle God, verlaat en vir hulle gegote beelde, twee kalwers, gemaak en ’n Asherah en die hele leër van die hemel aanbid en Ba’al gedien. 17Toe het hulle hul seuns en hul dogters deur die vuur laat gaan en waarsêery en towery gepraktiseer en hulleself verkoop om boosheid te doen in die oë van יהוה, om Hom uit te tart. 18So het יהוה dan baie kwaad geword vir Yisra’el en hulle van Sy Teenwoordigheid af verwyder; niemand het oorgebly nie behalwe die stam van Y’hudah.

19Ook Y’hudah het die opdragte van יהוה, hulle God, nie gehou nie, maar geloop in die tradisies wat Yisra’el ingestel het. 20יהוה het die hele nageslag van Yisra’el verwerp en hulle geteister en hulle in die hand van plunderaars oorgegee totdat Hy hulle uit Sy sig uit weggegooi het.

21Toe Hy Yisra’el van die huis van Dawid afgeskeur het, het hulle Yarov’am, die seun van N’vat, koning gemaak. Toe het Yarov’am Yisra’el weggedryf daarvan om יהוה te volg en hulle ’n groot sonde laat doen. 22Die seuns van Yisra’el het geloop in al die sondes van Yarov’am wat hy gedoen het, hulle het daar nie van weggedraai nie 23totdat יהוה Yisra’el voor Sy sig verwyder het soos Hy deur al Sy diensknegte, die profete, gepraat het. Yisra’el is in ballingskap uit sy land weggevoer na Ashur, tot vandag toe.

24Die koning van Ashur het uit Bavel, uit Kutah, uit `Ava, uit Hamat en S’farvayim mense gebring en laat woon in die stede van Shomron, in die plek van die seuns van Yisra’el. Hulle het Shomron dus in besit geneem en in sy stede gaan woon. 25Aan die begin van hulle verblyf daar het hulle יהוה nie gevrees nie; daarom het יהוה leeus tussen hulle ingestuur, wat sommige van hulle doodgemaak het. 26Hulle het met die koning van Ashur gepraat en gesê: “Die nasies wat U weggevoer het na die stede van Shomron, ken nie die gebruike van die God van die land nie; daarom het Hy leeus onder hulle gestuur en let op, dié maak hulle dood omdat hulle nie die gebruike van die God van die land ken nie.

27Toe beveel die koning van Ashur en sê: “Vat een van die priesters daarheen wat julle weggevoer het in ballingskap en laat hom daar gaan bly en laat hom die gebruike van die God van die land aan hulle leer. 28Een van die priesters wat uit Shomron weggevoer is in ballingskap het gekom en in Beit-El gebly en hulle geleer hoe hulle יהוה moet vrees.

29Elke nasie het egter steeds sy eie gode gemaak en in die huise van die hoë plekke gesit wat die mense van Shomron gebou het; elke nasie in hul stede waarin hulle gebly het. 30Die manne van Bavel het Sukkot-B’not gemaak, die manne van Kutah het Nergal gemaak, die manne van Hamat het Ashima gemaak, 31die `Aviete het Nivgaz en Tartak gemaak. Die S’farvayiete het hulle kinders vir Adrammelekh en Anammelekh, die gode van die S’farvayim, in die vuur verbrand. 32Hulle het יהוה ook respekvol gevrees en vanuit hulleself vir hulle priesters van die hoë plekke aangestel wat vir hulle opgetree het in die huise van die hoë plekke. 33Hulle het יהוה respekvol gevrees en hulle eie gode gedien volgens die gebruik van die nasies waaruit hulle weggevoer is.

34Tot vandag toe doen hulle volgens die vroeëre gebruike: hulle vrees יהוה nie en doen ook nie Sy instellings, Sy ordes, of die wet, of die opdragte wat יהוה die seuns van Ya’akov beveel het nie, wat Hy Yisra’el genoem het, 35met wie יהוה ’n verbond gesluit en hulle beveel en gesê het: “Julle mag geen ander gode vrees of julle voor hulle neerbuig of hulle dien of aan hulle offer nie, 36maar יהוה, wat julle uit Mitzrayim gebring het met groot krag en met ’n uitgestrekte arm, Hom moet julle respekvol vrees en voor Hom buig en aan Hom offer. 37Die instellings en die ordes en die wet en die opdragte wat Hy vir julle neergeskryf het, moet julle oplet om vir altyd te doen en julle sal nie ander gode vrees nie. 38“Die verbond wat Ek met julle gesluit het, mag julle nie vergeet nie en ook mag julle nie ander gode vrees nie, 39maar julle moet יהוה, julle God, respekvol vrees en Hy sal julle bevry uit die hand van al julle vyande.” 40Hulle het egter nie geluister nie en volgens hul vroeëre gebruike gedoen. 41Terwyl hierdie nasies יהוה respekvol gevrees het, het hulle ook hulle afgode gedien; ook hulle kinders en hulle kleinkinders, soos hulle vaders gedoen het, so doen hulle tot vandag toe.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
2 Kings 16
Top of Page
Top of Page